Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25k/2/2007

Trnavské automobilové závody, štátny podnik v likvidácii

 • Úpadca Trnavské automobilové závody, štátny podnik v likvidácii
  IČO: 00009199
  Trnava 91701
  91701  Trnava
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 237 z roku 2012 dňa 7.12.2012
 • Spisová značka - súd 25k/2/2007
 • Spisová značka - správca 25k/2/2007 S 1138
Text

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK

Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 942 m2

Obec: Trnava

Štát: SR

Názov katastrálneho  územia: Trnava

Číslo LV: 11514

Parcelné číslo: 8673/5

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 56.520,- Eur

Dôvod sporného zápisu: Absolútna neplatnosť prevodov/prechodov vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku podľa nasledovnej postupnosti:

1.Absolútna neplatnosť prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od Úpadcu – Trnavské automobilové závody, štátny podnik, IČO: 00 009 199, sídlo: Trnava na Fond národného majetku Slovenskej republiky, IČO: 17 333 768, sídlo: Drieňová 27, 821 01 Bratislava (ďalej len „FNM“). V danom prípade nedošlo k prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku z dôvodu priameho rozporu prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku s rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 329/92 zo dňa 11.04.1992 o schválení privatizačného projektu Úpadcu a Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 590 zo dňa 16.06.1992 o schválení privatizačného projektu Úpadcu, ktorých predmetom nebol prechod/prevod súpisovej zložky majetku od Úpadcu na FNM SR a následné prevody/prechody vlastníckeho práva súpisovej zložky majetku na ďalšie osoby. Prechod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s platnými ustanoveniami § 1 (vecná pôsobnosť zákona o veľkej privatizácii), ďalej ust. § 5 (zákonné podmienky prevodu majetku štátu v rámci veľkej privatizácie), ďalej ust. § 6 ods. 1 písm. a (obsahová náležitosť privatizačného projektu – určenie majetku), ďalej ust. § 11 ods. 2 (prechod vlastníckeho práva k majetku štátu na FNM SR) a iných ustanovení zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoPPMŠ) a je v priamom rozpore s platnými ustanoveniami § 39 (dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov – priamy rozpor so zákonom), ďalej ustanovenie § 132 ods. 1 (zákonné vymedzenie právnych titulov nadobudnutia vlastníckeho práva – rozhodnutie správneho orgánu) z.č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

2.Absolútna neplatnosť prevodu (vklad do základného imania) vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od FNM SR na obchodnú spoločnosť – Trnavské automobilové závody a.s (ďalej len „TAZ,  a.s.“), IČO: 31 412 742, sídlo: Trnava 917 48 (od 20.12.1996 zmena sídla: Bratislava 811 03), t.č. spoločnosť je vymazaná z obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I., odd. Sa, vl. 1267/B, pozn.: spoločnosť TAZ, a.s. bola založená jediným zakladateľom – FNM SR, ktorý nenadobudol vlastnícke právo k súpisovej zložke majetku na základe vyššie uvedených rozhodnutí. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca – FNM SR nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku.

3.Absolútna neplatnosť prevodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od JUDr. Dušana Pohoveja, Nám. Slobody 10, 811 06 Bratislava, správcu konkurznej podstaty TAZ, a.s. v likvidácii, IČO: 36 227 803, Coburgova 84, 917 48 Trnava  na nadobúdateľa Romana Pavlíka, rod. Pavlíka, bytom Hospodárska 3610/46, 917 01 Trnava, nar. 13.02.1966 na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 24.10.2006, V 5998/06 (pozn. predmetom prevodu bola parc.č. 8673/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 942 m2 zapísaná na LV č. 6035, pričom táto parcela vznikla z pôvodnej parc. č. 8673/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 2544 m2 zapísanej na LV č. 6035 na základe Geometrického plánu č. 97/2004 vypracovaného Ing. Jozefom Fančovičom dňa 08.06.2004). Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca – TAZ a.s.  nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku.

4. Absolútna neplatnosť prevodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od Romana Pavlíka, rod. Pavlíka, Hospodárska 3610/46, 917 01 Trnava na nadobúdateľa Emíliu Pavlíkovú, rod. Ďurišovú, bytom Hospodárska 3610/46, 917 01 Trnava, nar. 10.07.1944 na základe Darovacej zmluvy zo dňa 20.04.2012, V 1217/12. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca – TAZ a.s.  nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku.

Dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov pôsobia zo zákona, od počiatku, voči všetkým osobám a dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov sa nepremlčujú. Správca je povinný na tieto dôvody prihliadať aj bez návrhu účastníka konkurzného konania, alebo inej osoby.

Vlastnícke právo k súpisovej zložke majetku nie je premlčané v súlade s ust. § 100 ods. 2 prvá veta Občianskeho zákonníka v platnom znení. Zápisy o vlastníckom práve tretej osoby k súpisovej zložke majetku na príslušnom liste vlastníctva sú v rozpore s vyššie uvedeným právnym a skutkovým stavom, uvedená skutočnosť je dôvodom postupu Správcu podľa ust. § 78 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) o zápise spornej poznámky v prospech tretej osoby pričom práva k súpisovej zložke uplatňuje tretia osoba nakladaním so súpisovou zložkou majetku.

Správca konkurznej podstaty Úpadcu má dispozičné oprávnenie nakladať so súpisovou zložkou majetku v súlade s ust. § 44 ods.1 ZoKR.

Dátum spornej poznámky: 10.09.2012

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Emília Pavlíková

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK

Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 1838 m2

Obec: Trnava

Štát: SR

Názov katastrálneho  územia: Trnava

Číslo LV: 11514

Parcelné číslo: 8673/3

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 110.280,- Eur

Dôvod sporného zápisu: Absolútna neplatnosť prevodov/prechodov vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku podľa nasledovnej postupnosti:

1.Absolútna neplatnosť prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od Úpadcu – Trnavské automobilové závody, štátny podnik, IČO: 00 009 199, sídlo: Trnava na Fond národného majetku Slovenskej republiky, IČO: 17 333 768, sídlo: Drieňová 27, 821 01 Bratislava (ďalej len „FNM“). V danom prípade nedošlo k prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku z dôvodu priameho rozporu prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku s rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 329/92 zo dňa 11.04.1992 o schválení privatizačného projektu Úpadcu a Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 590 zo dňa 16.06.1992 o schválení privatizačného projektu Úpadcu, ktorých predmetom nebol prechod/prevod súpisovej zložky majetku od Úpadcu na FNM SR a následné prevody/prechody vlastníckeho práva súpisovej zložky majetku na ďalšie osoby. Prechod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s platnými ustanoveniami § 1 (vecná pôsobnosť zákona o veľkej privatizácii), ďalej ust. § 5 (zákonné podmienky prevodu majetku štátu v rámci veľkej privatizácie), ďalej ust. § 6 ods. 1 písm. a (obsahová náležitosť privatizačného projektu – určenie majetku), ďalej ust. § 11 ods. 2 (prechod vlastníckeho práva k majetku štátu na FNM SR) a iných ustanovení zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoPPMŠ) a je v priamom rozpore s platnými ustanoveniami § 39 (dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov – priamy rozpor so zákonom), ďalej ustanovenie § 132 ods. 1 (zákonné vymedzenie právnych titulov nadobudnutia vlastníckeho práva – rozhodnutie správneho orgánu) z.č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

2.Absolútna neplatnosť prevodu (vklad do základného imania) vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od FNM SR na obchodnú spoločnosť – Trnavské automobilové závody a.s (ďalej len „TAZ,  a.s.“), IČO: 31 412 742, sídlo: Trnava 917 48 (od 20.12.1996 zmena sídla: Bratislava 811 03), t.č. spoločnosť je vymazaná z obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I., odd. Sa, vl. 1267/B, pozn.: spoločnosť TAZ, a.s. bola založená jediným zakladateľom – FNM SR, ktorý nenadobudol vlastnícke právo k súpisovej zložke majetku na základe vyššie uvedených rozhodnutí. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca – FNM SR nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku.

3.Absolútna neplatnosť prevodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od JUDr. Dušana Pohoveja, Nám. Slobody 10, 811 06 Bratislava, správcu konkurznej podstaty TAZ, a.s. v likvidácii, IČO: 36 227 803, Coburgova 84, 917 48 Trnava  na nadobúdateľa Romana Pavlíka, rod. Pavlíka, bytom Hospodárska 3610/46, 917 01 Trnava, nar. 13.02.1966 na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 24.10.2006, V 5999/06. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca – TAZ a.s.  nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku.

4. Absolútna neplatnosť prevodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od Romana Pavlíka, rod. Pavlíka, Hospodárska 3610/46, 917 01 Trnava na nadobúdateľa Emíliu Pavlíkovú, rod. Ďurišovú, bytom Hospodárska 3610/46, 917 01 Trnava, nar. 10.07.1944 na základe Darovacej zmluvy zo dňa 20.04.2012, V 1217/12. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca – TAZ a.s.  nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku.

Dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov pôsobia zo zákona, od počiatku, voči všetkým osobám a dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov sa nepremlčujú. Správca je povinný na tieto dôvody prihliadať aj bez návrhu účastníka konkurzného konania, alebo inej osoby.

Vlastnícke právo k súpisovej zložke majetku nie je premlčané v súlade s ust. § 100 ods. 2 prvá veta Občianskeho zákonníka v platnom znení. Zápisy o vlastníckom práve tretej osoby k súpisovej zložke majetku na príslušnom liste vlastníctva sú v rozpore s vyššie uvedeným právnym a skutkovým stavom, uvedená skutočnosť je dôvodom postupu Správcu podľa ust. § 78 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) o zápise spornej poznámky v prospech tretej osoby pričom práva k súpisovej zložke uplatňuje tretia osoba nakladaním so súpisovou zložkou majetku.

Správca konkurznej podstaty Úpadcu má dispozičné oprávnenie nakladať so súpisovou zložkou majetku v súlade s ust. § 44 ods.1 ZoKR.

Dátum spornej poznámky: 10.09.2012

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Emília Pavlíková

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK

Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 6555 m2

Obec: Hrnčiarovce nad Parnou

Štát: SR

Názov katastrálneho  územia: Hrnčiarovce 

Číslo LV: 1896

Parcelné číslo: 2138/21

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 393.300,- Eur

Dôvod sporného zápisu: Absolútna neplatnosť prevodov/prechodov vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku podľa nasledovnej postupnosti:

1.Absolútna neplatnosť prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od Úpadcu – Trnavské automobilové závody, štátny podnik, IČO: 00 009 199, sídlo: Trnava na Fond národného majetku Slovenskej republiky, IČO: 17 333 768, sídlo: Drieňová 27, 821 01 Bratislava (ďalej len „FNM“). V danom prípade nedošlo k prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku z dôvodu priameho rozporu prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku s rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 329/92 zo dňa 11.04.1992 o schválení privatizačného projektu Úpadcu a Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 590 zo dňa 16.06.1992 o schválení privatizačného projektu Úpadcu, ktorých predmetom nebol prechod/prevod súpisovej zložky majetku od Úpadcu na FNM SR a následné prevody/prechody vlastníckeho práva súpisovej zložky majetku na ďalšie osoby. Prechod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s platnými ustanoveniami § 1 (vecná pôsobnosť zákona o veľkej privatizácii), ďalej ust. § 5 (zákonné podmienky prevodu majetku štátu v rámci veľkej privatizácie), ďalej ust. § 6 ods. 1 písm. a (obsahová náležitosť privatizačného projektu – určenie majetku), ďalej ust. § 11 ods. 2 (prechod vlastníckeho práva k majetku štátu na FNM SR) a iných ustanovení zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoPPMŠ) a je v priamom rozpore s platnými ustanoveniami § 39 (dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov – priamy rozpor so zákonom), ďalej ustanovenie § 132 ods. 1 (zákonné vymedzenie právnych titulov nadobudnutia vlastníckeho práva – rozhodnutie správneho orgánu) z.č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

2.Absolútna neplatnosť prevodu (vklad do základného imania) vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od FNM SR na obchodnú spoločnosť – Trnavské automobilové závody a.s (ďalej len „TAZ,  a.s.“), IČO: 31 412 742, sídlo: Trnava 917 48 (od 20.12.1996 zmena sídla: Bratislava 811 03), t.č. spoločnosť je vymazaná z obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I., odd. Sa, vl. 1267/B, pozn.: spoločnosť TAZ, a.s. bola založená jediným zakladateľom – FNM SR, ktorý nenadobudol vlastnícke právo k súpisovej zložke majetku na základe vyššie uvedených rozhodnutí. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca – FNM SR nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku.

3.Absolútna neplatnosť prevodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku na nadobúdateľa metal design slovakia a.s., Dlhé lúky 2, 919 35 Hrnčiarovce nad Parnou, IČO: 31 449 557, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl.č. 20/T  na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 15.07.2004, V 2977/04. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca – TAZ a.s.  nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku.

Dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov pôsobia zo zákona, od počiatku, voči všetkým osobám a dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov sa nepremlčujú. Správca je povinný na tieto dôvody prihliadať aj bez návrhu účastníka konkurzného konania, alebo inej osoby.

Vlastnícke právo k súpisovej zložke majetku nie je premlčané v súlade s ust. § 100 ods. 2 prvá veta Občianskeho zákonníka v platnom znení. Zápisy o vlastníckom práve tretej osoby k súpisovej zložke majetku na príslušnom liste vlastníctva sú v rozpore s vyššie uvedeným právnym a skutkovým stavom, uvedená skutočnosť je dôvodom postupu Správcu podľa ust. § 78 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) o zápise spornej poznámky v prospech tretej osoby pričom práva k súpisovej zložke uplatňuje tretia osoba nakladaním so súpisovou zložkou majetku.

Správca konkurznej podstaty Úpadcu má dispozičné oprávnenie nakladať so súpisovou zložkou majetku v súlade s ust. § 44 ods.1 ZoKR.

Dátum spornej poznámky: 10.09.2012

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: metal design slovakia a.s., IČO: 31 449 557.

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK

Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 533 m2

Obec: Trnava

Štát: SR

Názov katastrálneho  územia: Trnava

Číslo LV: 10067

Parcelné číslo: 8522/34

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 31.980,- Eur

Dôvod sporného zápisu: Absolútna neplatnosť prevodov/prechodov vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku podľa nasledovnej postupnosti:

1.Absolútna neplatnosť prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od Úpadcu – Trnavské automobilové závody, štátny podnik, IČO: 00 009 199, sídlo: Trnava na Fond národného majetku Slovenskej republiky, IČO: 17 333 768, sídlo: Drieňová 27, 821 01 Bratislava (ďalej len „FNM“). V danom prípade nedošlo k prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku z dôvodu priameho rozporu prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku s rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 329/92 zo dňa 11.04.1992 o schválení privatizačného projektu Úpadcu a Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 590 zo dňa 16.06.1992 o schválení privatizačného projektu Úpadcu, ktorých predmetom nebol prechod/prevod súpisovej zložky majetku od Úpadcu na FNM SR a následné prevody/prechody vlastníckeho práva súpisovej zložky majetku na ďalšie osoby. Prechod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s platnými ustanoveniami § 1 (vecná pôsobnosť zákona o veľkej privatizácii), ďalej ust. § 5 (zákonné podmienky prevodu majetku štátu v rámci veľkej privatizácie), ďalej ust. § 6 ods. 1 písm. a (obsahová náležitosť privatizačného projektu – určenie majetku), ďalej ust. § 11 ods. 2 (prechod vlastníckeho práva k majetku štátu na FNM SR) a iných ustanovení zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoPPMŠ) a je v priamom rozpore s platnými ustanoveniami § 39 (dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov – priamy rozpor so zákonom), ďalej ustanovenie § 132 ods. 1 (zákonné vymedzenie právnych titulov nadobudnutia vlastníckeho práva – rozhodnutie správneho orgánu) z.č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

2.Absolútna neplatnosť prevodu (vklad do základného imania) vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od FNM SR na obchodnú spoločnosť – Trnavské automobilové závody a.s (ďalej len „TAZ,  a.s.“), IČO: 31 412 742, sídlo: Trnava 917 48 (od 20.12.1996 zmena sídla: Bratislava 811 03), t.č. spoločnosť je vymazaná z obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I., odd. Sa, vl. 1267/B, pozn.: spoločnosť TAZ, a.s. bola založená jediným zakladateľom – FNM SR, ktorý nenadobudol vlastnícke právo k súpisovej zložke majetku na základe vyššie uvedených rozhodnutí. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca – FNM SR nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku.

3.Absolútna neplatnosť prevodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od JUDr. Dušan Pohovej, Nám. Slobody 10, 811 06 Bratislava, správca konkurznej podstaty TAZ, a.s. v likvidácii, IČO: 36 227 803, Coburgova 84, 917 48 Trnava  na nadobúdateľa BeToS, s. r.o., Dlhé Lúky 3, 917 04 Hrnčiarovce nad Parnou, IČO: 36 246 085, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl.č. 13093/T na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 13.06.2006 (pozn. predmetom prevodu bola parc.č. 8522/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.186 m2 zapísaná na LV č. 6035). Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca – TAZ a.s.  nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku.

4. Absolútna neplatnosť prevodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od BeToS, s. r.o., Dlhé Lúky 3, 917 04 Hrnčiarovce nad Parnou, IČO: 36 246 085, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl.č. 13093/T na nadobúdateľa Adap Trnava, s.r.o., Zlievarenská 3/8020, 917 02 Trnava, IČO: 36 278 688, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl.č. 17931/T na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 08.08.2007, V4538/07. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca – TAZ a.s.  nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku.

Dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov pôsobia zo zákona, od počiatku, voči všetkým osobám a dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov sa nepremlčujú. Správca je povinný na tieto dôvody prihliadať aj bez návrhu účastníka konkurzného konania, alebo inej osoby.

Vlastnícke právo k súpisovej zložke majetku nie je premlčané v súlade s ust. § 100 ods. 2 prvá veta Občianskeho zákonníka v platnom znení. Zápisy o vlastníckom práve tretej osoby k súpisovej zložke majetku na príslušnom liste vlastníctva sú v rozpore s vyššie uvedeným právnym a skutkovým stavom, uvedená skutočnosť je dôvodom postupu Správcu podľa ust. § 78 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) o zápise spornej poznámky v prospech tretej osoby pričom práva k súpisovej zložke uplatňuje tretia osoba nakladaním so súpisovou zložkou majetku.

Správca konkurznej podstaty Úpadcu má dispozičné oprávnenie nakladať so súpisovou zložkou majetku v súlade s ust. § 44 ods.1 ZoKR.

Dátum spornej poznámky: 10.09.2012

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Adap Trnava, s.r.o., IČO: 36 278 688.

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK

Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 649 m2

Obec: Trnava

Štát: SR

Názov katastrálneho  územia: Trnava

Číslo LV: 10067

Parcelné číslo: 8522/20

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 38.940,- Eur

Dôvod sporného zápisu: Absolútna neplatnosť prevodov/prechodov vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku podľa nasledovnej postupnosti:

1.Absolútna neplatnosť prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od Úpadcu – Trnavské automobilové závody, štátny podnik, IČO: 00 009 199, sídlo: Trnava na Fond národného majetku Slovenskej republiky, IČO: 17 333 768, sídlo: Drieňová 27, 821 01 Bratislava (ďalej len „FNM“). V danom prípade nedošlo k prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku z dôvodu priameho rozporu prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku s rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 329/92 zo dňa 11.04.1992 o schválení privatizačného projektu Úpadcu a Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 590 zo dňa 16.06.1992 o schválení privatizačného projektu Úpadcu, ktorých predmetom nebol prechod/prevod súpisovej zložky majetku od Úpadcu na FNM SR a následné prevody/prechody vlastníckeho práva súpisovej zložky majetku na ďalšie osoby. Prechod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s platnými ustanoveniami § 1 (vecná pôsobnosť zákona o veľkej privatizácii), ďalej ust. § 5 (zákonné podmienky prevodu majetku štátu v rámci veľkej privatizácie), ďalej ust. § 6 ods. 1 písm. a (obsahová náležitosť privatizačného projektu – určenie majetku), ďalej ust. § 11 ods. 2 (prechod vlastníckeho práva k majetku štátu na FNM SR) a iných ustanovení zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoPPMŠ) a je v priamom rozpore s platnými ustanoveniami § 39 (dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov – priamy rozpor so zákonom), ďalej ustanovenie § 132 ods. 1 (zákonné vymedzenie právnych titulov nadobudnutia vlastníckeho práva – rozhodnutie správneho orgánu) z.č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

2.Absolútna neplatnosť prevodu (vklad do základného imania) vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od FNM SR na obchodnú spoločnosť – Trnavské automobilové závody a.s (ďalej len „TAZ,  a.s.“), IČO: 31 412 742, sídlo: Trnava 917 48 (od 20.12.1996 zmena sídla: Bratislava 811 03), t.č. spoločnosť je vymazaná z obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I., odd. Sa, vl. 1267/B, pozn.: spoločnosť TAZ, a.s. bola založená jediným zakladateľom – FNM SR, ktorý nenadobudol vlastnícke právo k súpisovej zložke majetku na základe vyššie uvedených rozhodnutí. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca – FNM SR nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku.

3.Absolútna neplatnosť prevodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od JUDr. Dušan Pohovej, Nám. Slobody 10, 811 06 Bratislava, správca konkurznej podstaty TAZ, a.s. v likvidácii, IČO: 36 227 803, Coburgova 84, 917 48 Trnava  na nadobúdateľa BeToS, s. r.o., Dlhé Lúky 3, 917 04 Hrnčiarovce nad Parnou, IČO: 36 246 085, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl.č. 13093/T na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 13.06.2006 (pozn. predmetom prevodu bola parc.č. 8522/20 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.186 m2 zapísaná na LV č. 6035). Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca – TAZ a.s.  nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku.

4. Absolútna neplatnosť prevodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od BeToS, s. r.o., Dlhé Lúky 3, 917 04 Hrnčiarovce nad Parnou, IČO: 36 246 085, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl.č. 13093/T na nadobúdateľa Adap Trnava, s.r.o., Zlievarenská 3/8020, 917 02 Trnava, IČO: 36 278 688, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl.č. 17931/T na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 08.08.2007, V4538/07. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca – TAZ a.s.  nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku.

Dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov pôsobia zo zákona, od počiatku, voči všetkým osobám a dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov sa nepremlčujú. Správca je povinný na tieto dôvody prihliadať aj bez návrhu účastníka konkurzného konania, alebo inej osoby.

Vlastnícke právo k súpisovej zložke majetku nie je premlčané v súlade s ust. § 100 ods. 2 prvá veta Občianskeho zákonníka v platnom znení. Zápisy o vlastníckom práve tretej osoby k súpisovej zložke majetku na príslušnom liste vlastníctva sú v rozpore s vyššie uvedeným právnym a skutkovým stavom, uvedená skutočnosť je dôvodom postupu Správcu podľa ust. § 78 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) o zápise spornej poznámky v prospech tretej osoby pričom práva k súpisovej zložke uplatňuje tretia osoba nakladaním so súpisovou zložkou majetku.

Správca konkurznej podstaty Úpadcu má dispozičné oprávnenie nakladať so súpisovou zložkou majetku v súlade s ust. § 44 ods.1 ZoKR.

Dátum spornej poznámky: 10.09.2012

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Adap Trnava, s.r.o., IČO: 36 278 688.

Typ súpisnej položky majetku: STAVBA

Popis stavby: rozvodňa

Obec: Hrnčiarovce nad Parnou

Štát: SR

Ulica:

Orientačné číslo:

Názov katastrálneho územia: Hrnčiarovce 

Číslo LV: 2131

Súpisné číslo: bez súp. čísla

postavená na parc. č. 2176, register „C“, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 609 m2, zapísanej na LV č. 1903 vydanom Správou katastra Trnava, na parc. č. 2174/2, register „C“, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 67 m2, zapísanej na LV č. 2228 vydanom Správou katastra Trnava, na parc. č. 2138/14, register „C“, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 304 m2, obec: Hrnčiarovce nad Parnou, okres: Trnava, katastrálne územie: Hrnčiarovce, zapísanej na LV č. 1903 vydanom Správou katastra Trnava

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 600.000,- Eur

Dôvod sporného zápisu: Absolútna neplatnosť prevodov/prechodov vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku podľa nasledovnej postupnosti:

1.Absolútna neplatnosť prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od Úpadcu – Trnavské automobilové závody, štátny podnik, IČO: 00 009 199, sídlo: Trnava na Fond národného majetku Slovenskej republiky, IČO: 17 333 768, sídlo: Drieňová 27, 821 01 Bratislava (ďalej len „FNM“). V danom prípade nedošlo k prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku z dôvodu priameho rozporu prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku s rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 329/92 zo dňa 11.04.1992 o schválení privatizačného projektu Úpadcu a Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 590 zo dňa 16.06.1992 o schválení privatizačného projektu Úpadcu, ktorých predmetom nebol prechod/prevod súpisovej zložky majetku od Úpadcu na FNM SR a následné prevody/prechody vlastníckeho práva súpisovej zložky majetku na ďalšie osoby. Prechod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s platnými ustanoveniami § 1 (vecná pôsobnosť zákona o veľkej privatizácii), ďalej ust. § 5 (zákonné podmienky prevodu majetku štátu v rámci veľkej privatizácie), ďalej ust. § 6 ods. 1 písm. a (obsahová náležitosť privatizačného projektu – určenie majetku), ďalej ust. § 11 ods. 2 (prechod vlastníckeho práva k majetku štátu na FNM SR) a iných ustanovení zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoPPMŠ) a je v priamom rozpore s platnými ustanoveniami § 39 (dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov – priamy rozpor so zákonom), ďalej ustanovenie § 132 ods. 1 (zákonné vymedzenie právnych titulov nadobudnutia vlastníckeho práva – rozhodnutie správneho orgánu) z.č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

2.Absolútna neplatnosť prevodu (vklad do základného imania) vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od FNM SR na obchodnú spoločnosť – Trnavské automobilové závody a.s (ďalej len „TAZ,  a.s.“), IČO: 31 412 742, sídlo: Trnava 917 48 (od 20.12.1996 zmena sídla: Bratislava 811 03), t.č. spoločnosť je vymazaná z obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I., odd. Sa, vl. 1267/B, pozn.: spoločnosť TAZ, a.s. bola založená jediným zakladateľom – FNM SR, ktorý nenadobudol vlastnícke právo k súpisovej zložke majetku na základe vyššie uvedených rozhodnutí. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca – FNM SR nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku.

3.Absolútna neplatnosť prevodu (vklad do základného imania) vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od TAZ, a.s. na obchodnú spoločnosť TAZ spol. s.r.o. (od 21.10.1997 zmena obchodného mena: „TAZ SIPOX spol. s.r.o.“), IČO: 34 134 107, sídlo: Coburgova 84, vl. 10990/T, pozn.: spoločnosť TAZ spol s.r.o., bola založená zakladateľom – TAZ a.s. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca – TAZ a.s.  nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku.

4.Absolútnu neplatnosť prechodu (zmena právnej formy spoločnosti – TAZ spol. s.r.o., IČO: 34 134 107 na novo založenú akciovú spoločnosť na základe zrušenia spoločnosti – TAZ spol. s.r.o. IČO: 34 134 107 bez likvidácie podľa ust. § 69 ods. 2 z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení) vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od TAZ spol. s.r.o. na spoločnosť TAZ SIPOX, a.s. (01.06.1999 zmena obchodného mena: „TAZ, a.s.“), sídlo: Coburgova 84, t.č. na majetok spoločnosti TAZ, a.s., IČO: 36 227 803 je vyhlásený konkurz, správcom konkurznej podstaty je JUDr. Dušan Pohovej. Prechod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca – TAZ spol. s.r.o. nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku.

5. Absolútna neplatnosť Osvedčenia o správe majetku štátu č. 8/2007 zo dňa 02.02.2007, ako titulu nadobudnutia pre vlastníka: Slovenská republika, SR a správcu: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, Bratislava 212, PSČ 827 15, IČO:  00686832, nakoľko v prípade súpisovej zložky majetku nejde o nehnuteľnosť po subjekte, ktorý v súčasnosti neexistuje a je vymazaný z Obchodného registra v zmysle ust. § 47c ods. 1 z.č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky č. 364/2000 Z.z. o postupe pri prevode majetku štátu na iné osoby, ktorý je v správe Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky a podľa z.č. 139/2003 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa z.č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Súpisová zložka majetku netvorila podstatu žiadneho privatizovaného subjektu rozpore s kolaudačným rozhodnutím Mestského národného výboru – odbor výstavby a VH v Trnave, č.j. Výst. 44/1985/K-81 zo dňa 25.03.1985 o povolení užívania stavby SO 27 – rozvodňa 110 kV a SO 28 rozvodňa 22 kV.

Dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov pôsobia zo zákona, od počiatku, voči všetkým osobám a dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov sa nepremlčujú. Správca je povinný na tieto dôvody prihliadať aj bez návrhu účastníka konkurzného konania, alebo inej osoby.

Vlastnícke právo k súpisovej zložke majetku nie je premlčané v súlade s ust. § 100 ods. 2 prvá veta Občianskeho zákonníka v platnom znení. Zápisy o vlastníckom práve tretej osoby k súpisovej zložke majetku na príslušnom liste vlastníctva sú v rozpore s vyššie uvedeným právnym a skutkovým stavom, uvedená skutočnosť je dôvodom postupu Správcu podľa ust. § 78 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) o zápise spornej poznámky v prospech tretej osoby pričom práva k súpisovej zložke uplatňuje tretia osoba nakladaním so súpisovou zložkou majetku.

Správca konkurznej podstaty Úpadcu má dispozičné oprávnenie nakladať so súpisovou zložkou majetku v súlade s ust. § 44 ods.1 ZoKR.

Dátum spornej poznámky: 10.09.2012

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: Slovenská republika, SR, Správca - Ministerstvo hospodárstva SR, IČO:  00686832.

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK

Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 5924 m2

Obec: Trnava

Štát: SR

Názov katastrálneho  územia: Trnava

Číslo LV: 4445

Parcelné číslo: 8522/15

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 355.440,- Eur

Dôvod sporného zápisu: Absolútna neplatnosť prevodov/prechodov vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku podľa nasledovnej postupnosti:

1.Absolútna neplatnosť prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od Úpadcu – Trnavské automobilové závody, štátny podnik, IČO: 00 009 199, sídlo: Trnava na Fond národného majetku Slovenskej republiky, IČO: 17 333 768, sídlo: Drieňová 27, 821 01 Bratislava (ďalej len „FNM“). V danom prípade nedošlo k prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku z dôvodu priameho rozporu prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku s rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 329/92 zo dňa 11.04.1992 o schválení privatizačného projektu Úpadcu a Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 590 zo dňa 16.06.1992 o schválení privatizačného projektu Úpadcu, ktorých predmetom nebol prechod/prevod súpisovej zložky majetku od Úpadcu na FNM SR a následné prevody/prechody vlastníckeho práva súpisovej zložky majetku na ďalšie osoby. Prechod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s platnými ustanoveniami § 1 (vecná pôsobnosť zákona o veľkej privatizácii), ďalej ust. § 5 (zákonné podmienky prevodu majetku štátu v rámci veľkej privatizácie), ďalej ust. § 6 ods. 1 písm. a (obsahová náležitosť privatizačného projektu – určenie majetku), ďalej ust. § 11 ods. 2 (prechod vlastníckeho práva k majetku štátu na FNM SR) a iných ustanovení zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoPPMŠ) a je v priamom rozpore s platnými ustanoveniami § 39 (dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov – priamy rozpor so zákonom), ďalej ustanovenie § 132 ods. 1 (zákonné vymedzenie právnych titulov nadobudnutia vlastníckeho práva – rozhodnutie správneho orgánu) z.č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

2.Absolútna neplatnosť prevodu (vklad do základného imania) vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od FNM SR na obchodnú spoločnosť – Trnavské automobilové závody a.s (ďalej len „TAZ,  a.s.“), IČO: 31 412 742, sídlo: Trnava 917 48 (od 20.12.1996 zmena sídla: Bratislava 811 03), t.č. spoločnosť je vymazaná z obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I., odd. Sa, vl. 1267/B, pozn.: spoločnosť TAZ, a.s. bola založená jediným zakladateľom – FNM SR, ktorý nenadobudol vlastnícke právo k súpisovej zložke majetku na základe vyššie uvedených rozhodnutí. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca – FNM SR nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku.

3.Absolútna neplatnosť prevodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku na nadobúdateľov František Kostolanský, nar. 11.08.1969 a Mária Kostolanská, rod. Vavrincová, nar. 03.07.1971, obaja bytom Špačinská cesta 644/76, Trnava na základe Kúpnej zmluvy s vecným bremenom zo dňa 17.12.2001, V 4258/01. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca – TAZ a.s.  nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku.

Dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov pôsobia zo zákona, od počiatku, voči všetkým osobám a dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov sa nepremlčujú. Správca je povinný na tieto dôvody prihliadať aj bez návrhu účastníka konkurzného konania, alebo inej osoby.

Vlastnícke právo k súpisovej zložke majetku nie je premlčané v súlade s ust. § 100 ods. 2 prvá veta Občianskeho zákonníka v platnom znení. Zápisy o vlastníckom práve tretej osoby k súpisovej zložke majetku na príslušnom liste vlastníctva sú v rozpore s vyššie uvedeným právnym a skutkovým stavom, uvedená skutočnosť je dôvodom postupu Správcu podľa ust. § 78 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) o zápise spornej poznámky v prospech tretej osoby pričom práva k súpisovej zložke uplatňuje tretia osoba nakladaním so súpisovou zložkou majetku.

Správca konkurznej podstaty Úpadcu má dispozičné oprávnenie nakladať so súpisovou zložkou majetku v súlade s ust. § 44 ods.1 ZoKR.

Dátum spornej poznámky: 10.09.2012

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: František Kostolanský a Mária Kostolanská.

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK

Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 168 m2

Obec: Trnava

Štát: SR

Názov katastrálneho  územia: Trnava

Číslo LV: 4445

Parcelné číslo: 8522/17

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 10.080,- Eur

Dôvod sporného zápisu: Absolútna neplatnosť prevodov/prechodov vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku podľa nasledovnej postupnosti:

1.Absolútna neplatnosť prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od Úpadcu – Trnavské automobilové závody, štátny podnik, IČO: 00 009 199, sídlo: Trnava na Fond národného majetku Slovenskej republiky, IČO: 17 333 768, sídlo: Drieňová 27, 821 01 Bratislava (ďalej len „FNM“). V danom prípade nedošlo k prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku z dôvodu priameho rozporu prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku s rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 329/92 zo dňa 11.04.1992 o schválení privatizačného projektu Úpadcu a Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 590 zo dňa 16.06.1992 o schválení privatizačného projektu Úpadcu, ktorých predmetom nebol prechod/prevod súpisovej zložky majetku od Úpadcu na FNM SR a následné prevody/prechody vlastníckeho práva súpisovej zložky majetku na ďalšie osoby. Prechod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s platnými ustanoveniami § 1 (vecná pôsobnosť zákona o veľkej privatizácii), ďalej ust. § 5 (zákonné podmienky prevodu majetku štátu v rámci veľkej privatizácie), ďalej ust. § 6 ods. 1 písm. a (obsahová náležitosť privatizačného projektu – určenie majetku), ďalej ust. § 11 ods. 2 (prechod vlastníckeho práva k majetku štátu na FNM SR) a iných ustanovení zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoPPMŠ) a je v priamom rozpore s platnými ustanoveniami § 39 (dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov – priamy rozpor so zákonom), ďalej ustanovenie § 132 ods. 1 (zákonné vymedzenie právnych titulov nadobudnutia vlastníckeho práva – rozhodnutie správneho orgánu) z.č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

2.Absolútna neplatnosť prevodu (vklad do základného imania) vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od FNM SR na obchodnú spoločnosť – Trnavské automobilové závody a.s (ďalej len „TAZ,  a.s.“), IČO: 31 412 742, sídlo: Trnava 917 48 (od 20.12.1996 zmena sídla: Bratislava 811 03), t.č. spoločnosť je vymazaná z obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I., odd. Sa, vl. 1267/B, pozn.: spoločnosť TAZ, a.s. bola založená jediným zakladateľom – FNM SR, ktorý nenadobudol vlastnícke právo k súpisovej zložke majetku na základe vyššie uvedených rozhodnutí. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca – FNM SR nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku.

3.Absolútna neplatnosť prevodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku na nadobúdateľov František Kostolanský a Mária Kostolanská, rod. Vavrincová, bytom Špačinská cesta 644/76, Trnava, na základe Kúpnej zmluvy s vecným bremenom zo dňa 17.12.2001, V 4258/01. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca – TAZ a.s.  nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku.

Dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov pôsobia zo zákona, od počiatku, voči všetkým osobám a dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov sa nepremlčujú. Správca je povinný na tieto dôvody prihliadať aj bez návrhu účastníka konkurzného konania, alebo inej osoby.

Vlastnícke právo k súpisovej zložke majetku nie je premlčané v súlade s ust. § 100 ods. 2 prvá veta Občianskeho zákonníka v platnom znení. Zápisy o vlastníckom práve tretej osoby k súpisovej zložke majetku na príslušnom liste vlastníctva sú v rozpore s vyššie uvedeným právnym a skutkovým stavom, uvedená skutočnosť je dôvodom postupu Správcu podľa ust. § 78 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) o zápise spornej poznámky v prospech tretej osoby pričom práva k súpisovej zložke uplatňuje tretia osoba nakladaním so súpisovou zložkou majetku.

Správca konkurznej podstaty Úpadcu má dispozičné oprávnenie nakladať so súpisovou zložkou majetku v súlade s ust. § 44 ods.1 ZoKR.

Dátum spornej poznámky: 10.09.2012

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: František Kostolanský a Mária Kostolanská.

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK

Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 44 m2

Obec: Trnava

Štát: SR

Názov katastrálneho  územia: Trnava

Číslo LV: 4445

Parcelné číslo: 8522/152

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2.640,- Eur

Dôvod sporného zápisu: Absolútna neplatnosť prevodov/prechodov vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku podľa nasledovnej postupnosti:

1.Absolútna neplatnosť prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od Úpadcu – Trnavské automobilové závody, štátny podnik, IČO: 00 009 199, sídlo: Trnava na Fond národného majetku Slovenskej republiky, IČO: 17 333 768, sídlo: Drieňová 27, 821 01 Bratislava (ďalej len „FNM“). V danom prípade nedošlo k prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku z dôvodu priameho rozporu prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku s rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 329/92 zo dňa 11.04.1992 o schválení privatizačného projektu Úpadcu a Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 590 zo dňa 16.06.1992 o schválení privatizačného projektu Úpadcu, ktorých predmetom nebol prechod/prevod súpisovej zložky majetku od Úpadcu na FNM SR a následné prevody/prechody vlastníckeho práva súpisovej zložky majetku na ďalšie osoby. Prechod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s platnými ustanoveniami § 1 (vecná pôsobnosť zákona o veľkej privatizácii), ďalej ust. § 5 (zákonné podmienky prevodu majetku štátu v rámci veľkej privatizácie), ďalej ust. § 6 ods. 1 písm. a (obsahová náležitosť privatizačného projektu – určenie majetku), ďalej ust. § 11 ods. 2 (prechod vlastníckeho práva k majetku štátu na FNM SR) a iných ustanovení zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoPPMŠ) a je v priamom rozpore s platnými ustanoveniami § 39 (dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov – priamy rozpor so zákonom), ďalej ustanovenie § 132 ods. 1 (zákonné vymedzenie právnych titulov nadobudnutia vlastníckeho práva – rozhodnutie správneho orgánu) z.č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

2.Absolútna neplatnosť prevodu (vklad do základného imania) vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od FNM SR na obchodnú spoločnosť – Trnavské automobilové závody a.s (ďalej len „TAZ,  a.s.“), IČO: 31 412 742, sídlo: Trnava 917 48 (od 20.12.1996 zmena sídla: Bratislava 811 03), t.č. spoločnosť je vymazaná z obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I., odd. Sa, vl. 1267/B, pozn.: spoločnosť TAZ, a.s. bola založená jediným zakladateľom – FNM SR, ktorý nenadobudol vlastnícke právo k súpisovej zložke majetku na základe vyššie uvedených rozhodnutí. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca – FNM SR nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku.

3.Absolútna neplatnosť prevodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku na nadobúdateľov František Kostolanský, nar. 11.08.1969 a Mária Kostolanská, rod. Vavrincová, nar. 03.07.1971, obaja bytom Špačinská cesta 644/76, Trnava na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 21.05.1998, V 1316/98. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca – TAZ a.s.  nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku.

Dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov pôsobia zo zákona, od počiatku, voči všetkým osobám a dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov sa nepremlčujú. Správca je povinný na tieto dôvody prihliadať aj bez návrhu účastníka konkurzného konania, alebo inej osoby.

Vlastnícke právo k súpisovej zložke majetku nie je premlčané v súlade s ust. § 100 ods. 2 prvá veta Občianskeho zákonníka v platnom znení. Zápisy o vlastníckom práve tretej osoby k súpisovej zložke majetku na príslušnom liste vlastníctva sú v rozpore s vyššie uvedeným právnym a skutkovým stavom, uvedená skutočnosť je dôvodom postupu Správcu podľa ust. § 78 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) o zápise spornej poznámky v prospech tretej osoby pričom práva k súpisovej zložke uplatňuje tretia osoba nakladaním so súpisovou zložkou majetku.

Správca konkurznej podstaty Úpadcu má dispozičné oprávnenie nakladať so súpisovou zložkou majetku v súlade s ust. § 44 ods.1 ZoKR.

Dátum spornej poznámky: 10.09.2012.

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: František Kostolanský a Mária Kostolanská.

Typ súpisnej položky majetku: POZEMOK

Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 46 m2

Obec: Trnava

Štát: SR

Názov katastrálneho  územia: Trnava

Číslo LV: 4445

Parcelné číslo: 8522/153

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 2.760,- Eur

Dôvod sporného zápisu: Absolútna neplatnosť prevodov/prechodov vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku podľa nasledovnej postupnosti:

1.Absolútna neplatnosť prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od Úpadcu – Trnavské automobilové závody, štátny podnik, IČO: 00 009 199, sídlo: Trnava na Fond národného majetku Slovenskej republiky, IČO: 17 333 768, sídlo: Drieňová 27, 821 01 Bratislava (ďalej len „FNM“). V danom prípade nedošlo k prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku z dôvodu priameho rozporu prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku s rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 329/92 zo dňa 11.04.1992 o schválení privatizačného projektu Úpadcu a Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 590 zo dňa 16.06.1992 o schválení privatizačného projektu Úpadcu, ktorých predmetom nebol prechod/prevod súpisovej zložky majetku od Úpadcu na FNM SR a následné prevody/prechody vlastníckeho práva súpisovej zložky majetku na ďalšie osoby. Prechod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s platnými ustanoveniami § 1 (vecná pôsobnosť zákona o veľkej privatizácii), ďalej ust. § 5 (zákonné podmienky prevodu majetku štátu v rámci veľkej privatizácie), ďalej ust. § 6 ods. 1 písm. a (obsahová náležitosť privatizačného projektu – určenie majetku), ďalej ust. § 11 ods. 2 (prechod vlastníckeho práva k majetku štátu na FNM SR) a iných ustanovení zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoPPMŠ) a je v priamom rozpore s platnými ustanoveniami § 39 (dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov – priamy rozpor so zákonom), ďalej ustanovenie § 132 ods. 1 (zákonné vymedzenie právnych titulov nadobudnutia vlastníckeho práva – rozhodnutie správneho orgánu) z.č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

2.Absolútna neplatnosť prevodu (vklad do základného imania) vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od FNM SR na obchodnú spoločnosť – Trnavské automobilové závody a.s (ďalej len „TAZ,  a.s.“), IČO: 31 412 742, sídlo: Trnava 917 48 (od 20.12.1996 zmena sídla: Bratislava 811 03), t.č. spoločnosť je vymazaná z obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I., odd. Sa, vl. 1267/B, pozn.: spoločnosť TAZ, a.s. bola založená jediným zakladateľom – FNM SR, ktorý nenadobudol vlastnícke právo k súpisovej zložke majetku na základe vyššie uvedených rozhodnutí. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca – FNM SR nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku.

3.Absolútna neplatnosť prevodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku na nadobúdateľov František Kostolanský, nar. 11.08.1969 a Mária Kostolanská, rod. Vavrincová, nar. 03.07.1971, obaja bytom Špačinská cesta 644/76, Trnava na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 21.05.1998, V 1316/98. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca – TAZ a.s.  nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku.

Dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov pôsobia zo zákona, od počiatku, voči všetkým osobám a dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov sa nepremlčujú. Správca je povinný na tieto dôvody prihliadať aj bez návrhu účastníka konkurzného konania, alebo inej osoby.

Vlastnícke právo k súpisovej zložke majetku nie je premlčané v súlade s ust. § 100 ods. 2 prvá veta Občianskeho zákonníka v platnom znení. Zápisy o vlastníckom práve tretej osoby k súpisovej zložke majetku na príslušnom liste vlastníctva sú v rozpore s vyššie uvedeným právnym a skutkovým stavom, uvedená skutočnosť je dôvodom postupu Správcu podľa ust. § 78 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) o zápise spornej poznámky v prospech tretej osoby pričom práva k súpisovej zložke uplatňuje tretia osoba nakladaním so súpisovou zložkou majetku.

Správca konkurznej podstaty Úpadcu má dispozičné oprávnenie nakladať so súpisovou zložkou majetku v súlade s ust. § 44 ods.1 ZoKR.

Dátum spornej poznámky: 10.09.2012.

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: František Kostolanský a Mária Kostolanská.

Typ súpisnej položky majetku: STAVBA

Popis stavby: výmenníková stanica

Obec: Trnava

Štát: SR

Ulica:

Orientačné číslo:

Názov katastrálneho územia: Trnava

Číslo LV: 4445

Súpisné číslo: bez súp. čísla

postavená na parc. čpostavená na parc. č. 8522/17, register „C“, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 168 m2, zapísanej na LV č. 4445 vydanom Správou katastra Trnava, obec: Trnava, okres: Trnava, katastrálne územie: Trnava, zapísanej na LV č. 4445 vydanom Správou katastra Trnava

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20.000,- Eur

Dôvod sporného zápisu: Absolútna neplatnosť prevodov/prechodov vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku podľa nasledovnej postupnosti:

1.Absolútna neplatnosť prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od Úpadcu – Trnavské automobilové závody, štátny podnik, IČO: 00 009 199, sídlo: Trnava na Fond národného majetku Slovenskej republiky, IČO: 17 333 768, sídlo: Drieňová 27, 821 01 Bratislava (ďalej len „FNM“). V danom prípade nedošlo k prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku z dôvodu priameho rozporu prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku s rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 329/92 zo dňa 11.04.1992 o schválení privatizačného projektu Úpadcu a Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 590 zo dňa 16.06.1992 o schválení privatizačného projektu Úpadcu, ktorých predmetom nebol prechod/prevod súpisovej zložky majetku od Úpadcu na FNM SR a následné prevody/prechody vlastníckeho práva súpisovej zložky majetku na ďalšie osoby. Prechod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s platnými ustanoveniami § 1 (vecná pôsobnosť zákona o veľkej privatizácii), ďalej ust. § 5 (zákonné podmienky prevodu majetku štátu v rámci veľkej privatizácie), ďalej ust. § 6 ods. 1 písm. a (obsahová náležitosť privatizačného projektu – určenie majetku), ďalej ust. § 11 ods. 2 (prechod vlastníckeho práva k majetku štátu na FNM SR) a iných ustanovení zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoPPMŠ) a je v priamom rozpore s platnými ustanoveniami § 39 (dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov – priamy rozpor so zákonom), ďalej ustanovenie § 132 ods. 1 (zákonné vymedzenie právnych titulov nadobudnutia vlastníckeho práva – rozhodnutie správneho orgánu) z.č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

2.Absolútna neplatnosť prevodu (vklad do základného imania) vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od FNM SR na obchodnú spoločnosť – Trnavské automobilové závody a.s (ďalej len „TAZ,  a.s.“), IČO: 31 412 742, sídlo: Trnava 917 48 (od 20.12.1996 zmena sídla: Bratislava 811 03), t.č. spoločnosť je vymazaná z obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I., odd. Sa, vl. 1267/B, pozn.: spoločnosť TAZ, a.s. bola založená jediným zakladateľom – FNM SR, ktorý nenadobudol vlastnícke právo k súpisovej zložke majetku na základe vyššie uvedených rozhodnutí. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca – FNM SR nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku.

3.Absolútna neplatnosť prevodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku na nadobúdateľov František Kostolanský a Mária Kostolanská, rod. Vavrincová, bytom Špačinská cesta 644/76, Trnava, na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 21.05.1998, V 1316/98. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca – TAZ a.s.  nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku.

Dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov pôsobia zo zákona, od počiatku, voči všetkým osobám a dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov sa nepremlčujú. Správca je povinný na tieto dôvody prihliadať aj bez návrhu účastníka konkurzného konania, alebo inej osoby.

Vlastnícke právo k súpisovej zložke majetku nie je premlčané v súlade s ust. § 100 ods. 2 prvá veta Občianskeho zákonníka v platnom znení. Zápisy o vlastníckom práve tretej osoby k súpisovej zložke majetku na príslušnom liste vlastníctva sú v rozpore s vyššie uvedeným právnym a skutkovým stavom, uvedená skutočnosť je dôvodom postupu Správcu podľa ust. § 78 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) o zápise spornej poznámky v prospech tretej osoby pričom práva k súpisovej zložke uplatňuje tretia osoba nakladaním so súpisovou zložkou majetku.

Správca konkurznej podstaty Úpadcu má dispozičné oprávnenie nakladať so súpisovou zložkou majetku v súlade s ust. § 44 ods.1 ZoKR.

Dátum spornej poznámky: 10.09.2012.

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: František Kostolanský a Mária Kostolanská.

Typ súpisnej položky majetku: STAVBA

Popis stavby: zberový dvor druhotných surovín

Obec: Trnava

Štát: SR

Ulica:

Orientačné číslo:

Názov katastrálneho územia: Trnava

Číslo LV: 4445

Súpisné číslo: bez súp. čísla

postavená na parc. č. 8522/153, register „C“, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 44 m2, zapísanej na LV č. 4445 vydanom Správou katastra Trnava, obec: Trnava, okres: Trnava, katastrálne územie: Trnava, zapísanej na LV č. 4445 vydanom Správou katastra Trnava.

Spoluvlastnícky podiel úpadcu (zlomok): 1/1

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 20.000,- Eur

Dôvod sporného zápisu: Absolútna neplatnosť prevodov/prechodov vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku podľa nasledovnej postupnosti:

1.Absolútna neplatnosť prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od Úpadcu – Trnavské automobilové závody, štátny podnik, IČO: 00 009 199, sídlo: Trnava na Fond národného majetku Slovenskej republiky, IČO: 17 333 768, sídlo: Drieňová 27, 821 01 Bratislava (ďalej len „FNM“). V danom prípade nedošlo k prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku z dôvodu priameho rozporu prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku s rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 329/92 zo dňa 11.04.1992 o schválení privatizačného projektu Úpadcu a Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 590 zo dňa 16.06.1992 o schválení privatizačného projektu Úpadcu, ktorých predmetom nebol prechod/prevod súpisovej zložky majetku od Úpadcu na FNM SR a následné prevody/prechody vlastníckeho práva súpisovej zložky majetku na ďalšie osoby. Prechod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s platnými ustanoveniami § 1 (vecná pôsobnosť zákona o veľkej privatizácii), ďalej ust. § 5 (zákonné podmienky prevodu majetku štátu v rámci veľkej privatizácie), ďalej ust. § 6 ods. 1 písm. a (obsahová náležitosť privatizačného projektu – určenie majetku), ďalej ust. § 11 ods. 2 (prechod vlastníckeho práva k majetku štátu na FNM SR) a iných ustanovení zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoPPMŠ) a je v priamom rozpore s platnými ustanoveniami § 39 (dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov – priamy rozpor so zákonom), ďalej ustanovenie § 132 ods. 1 (zákonné vymedzenie právnych titulov nadobudnutia vlastníckeho práva – rozhodnutie správneho orgánu) z.č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

2.Absolútna neplatnosť prevodu (vklad do základného imania) vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od FNM SR na obchodnú spoločnosť – Trnavské automobilové závody a.s (ďalej len „TAZ,  a.s.“), IČO: 31 412 742, sídlo: Trnava 917 48 (od 20.12.1996 zmena sídla: Bratislava 811 03), t.č. spoločnosť je vymazaná z obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I., odd. Sa, vl. 1267/B, pozn.: spoločnosť TAZ, a.s. bola založená jediným zakladateľom – FNM SR, ktorý nenadobudol vlastnícke právo k súpisovej zložke majetku na základe vyššie uvedených rozhodnutí. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca – FNM SR nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku.

3.Absolútna neplatnosť prevodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku na nadobúdateľov František Kostolanský a Mária Kostolanská, rod. Vavrincová, bytom Špačinská cesta 644/76, Trnava, na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 21.05.1998, V 1316/98. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca – TAZ a.s.  nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku.

Dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov pôsobia zo zákona, od počiatku, voči všetkým osobám a dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov sa nepremlčujú. Správca je povinný na tieto dôvody prihliadať aj bez návrhu účastníka konkurzného konania, alebo inej osoby.

Vlastnícke právo k súpisovej zložke majetku nie je premlčané v súlade s ust. § 100 ods. 2 prvá veta Občianskeho zákonníka v platnom znení. Zápisy o vlastníckom práve tretej osoby k súpisovej zložke majetku na príslušnom liste vlastníctva sú v rozpore s vyššie uvedeným právnym a skutkovým stavom, uvedená skutočnosť je dôvodom postupu Správcu podľa ust. § 78 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) o zápise spornej poznámky v prospech tretej osoby pričom práva k súpisovej zložke uplatňuje tretia osoba nakladaním so súpisovou zložkou majetku.

Správca konkurznej podstaty Úpadcu má dispozičné oprávnenie nakladať so súpisovou zložkou majetku v súlade s ust. § 44 ods.1 ZoKR.

Dátum spornej poznámky: 10.09.2012.

Osoba, v prospech ktorej pochybnosti sporného zápisu svedčia: František Kostolanský a Mária Kostolanská.