Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/31/2010

METALCAST, spol. s r.o. „v konkurze“

 • Úpadca METALCAST, spol. s r.o. „v konkurze“
  IČO: 36613550
  Horný Bar 331
  930 33  Horný Bar
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 14 z roku 2013 dňa 21.1.2013
 • Spisová značka - súd 25K/31/2010
 • Spisová značka - správca 25K/31/2010 S1359
Text

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA NA PREDAJ PODNIKU:

SKP, k.s., so sídlom Lazovná 64, 974 01 Banská Bystrica, so sídlom kancelárie Hlavná 6, 927 01 Šaľa, IČO: 44 915 691 zn. správcu: S1359 (ďalej len „správca“), správca úpadcu: METALCAST, spol. s r.o. „v konkurze“, so sídlom Horný Bar 331, PSČ: 930 33, IČO: 36 613 550 (ďalej len „úpadca“) vyhlasuje verejné ponukové konanie na predaj majetku úpadcu podliehajúceho konkurzu formou predaja podniku úpadcu.

I. Predmet predaja:

Súčasťou podniku úpadcu je najmä nehnuteľnosť – výrobná hala zlievarne presného liatia s pozemkom - a hnuteľné veci predstavujúce zariadenie výrobnej haly a kancelárske vybavenie jej administratívnej časti (pre podrobnosti viď súpis majetku podstát zverejnený v Obchodnom vestníku SR OV č. 2011/24 z 4. 2. 2011). Správca na písomnú alebo e-mailovú žiadosť poskytne záujemcom prezentačné materiály o podniku úpadcu (fotografie, technické údaje a znalecký posudok).

II. Súťažné podmienky:

Kúpna cena: Ponukové konanie bude realizované za najvyššiu ponuku bez stanovenia minimálnej kúpnej ceny.

Lehota na doručenie ponúk: 20 dní od uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR.

Otváranie a vyhodnotenie ponúk: Správca otvorí riadne doručené ponuky do 5 pracovných dní od skončenia lehoty na doručovanie ponúk, pričom o výsledku otvárania obálok, ktoré boli riadne doručené informuje všetkých členov príslušného orgánu. Riadne doručené ponuky vyhodnotí do 7 pracovných dní odo dňa otvorenia obálok.

Zábezpeka na kúpnu cenu: 20% zo záujemcom ponúkanej kúpnej ceny zaplatená najneskôr v lehote na podávanie ponúk na účet správcu č. 0435161057/0900 vedený v SLSP, a.s. s označením "25K/31/2010 - ponukové konanie zábezpeka". Ak záujemca zábezpeku riadne nezloží, na jeho ponuku sa neprihliada. Zábezpeka úspešného záujemcu bude započítaná na úhradu kúpnej ceny. Zábezpeky na kúpnu cenu zložené neúspešnými záujemcami budú vrátené v lehote 10 dní od vyhodnotenia ponukového konania.

Uzavretie zmluvy: Správca vyzve úspešného záujemcu na uzavretie zmluvy o predaji podniku úpadcu s lehotou na uzavretie zmluvy 10 pracovných dní od doručenia výzvy a súčasne ho vyzve na doplatok neuhradeného zvyšku kúpnej ceny formou zálohy v rovnakej lehote; ak úspešný záujemca kúpnu cenu formou zálohy v lehote nedoplatí, správca s ním zmluvu o predaji podniku Úpadcu neuzavrie. Správca môže určiť víťaznú ponuku a vyzvať úspešného záujemcu na uzatvorenie zmluvy o predaji podniku iba po predchádzajúcom súhlase zabezpečeného veriteľa VOLKSBANK Slovensko, a.s. Za týmto účelom správca informuje zabezpečeného veriteľa o výsledku otvárania obálok doručených v stanovenej lehote do verejného ponukového konania. Ak zabezpečený veriteľ písomný súhlas s víťaznou ponukou neudelí, správca je povinný odmienuť všetky doručené ponuky.

Ďalšie podmienky: Záujemcovia musia doručiť záväzné ponuky v zalepenej obálke s označením „KONKURZ 25K/31/2010 – ZÁVÄZNÁ PONUKA – NEOTVÁRAŤ“, a to poštou na adresu kancelárie správcu: SKP, k.s., Stráž 223, 960 01 Zvolen.

Ponuka musí obsahovať nasledovné náležitosti:

1. Presné označenie záujemcu (meno, priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu v prípade fyzických osôb; obchodné meno, IČO (ak bolo pridelené), miesto podnikania a označenie registra v ktorom sú zapísané v prípade fyzických osôb oprávnených podnikať; obchodné meno alebo názov, IČO (ak bolo pridelené), sídlo a označenie registra, v ktorom sú zapísané, v prípade právnických osôb

2. Označenie predmetu kúpy (t.j. podnik úpadcu)

3. Návrh kúpnej ceny v eurách za odkúpenie podniku

4. V prípade registrovaného záujemcu aktuálny výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra alebo iného registra, v ktorom je záujemca zapísaný, v čase doručenia ponuky nie starší ako 3 mesiace. Predložené doklady musia byť originály, resp. úradne overené fotokópie.

5. Doklad o zaplatení zábezpeky.

6. Označenie bankového účtu, na ktorý správca v prípade neúspechu záujemcu vráti zloženú zábezpeku.

7. Text ponuky musí byť vyhotovený v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku.

8. Na ponuku, ktorá nebude spĺňať všetky náležitosti uvedené v týchto podmienkach ponukového konania, sa nebude prihliadať.

Obhliadka podniku úpadcu je možná podľa dohody na základe žiadosti adresovanej správcovi.

Kontakt: office@skpks.sk, +421 45 5240 250.