Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 43K/7/2006

BOVACOMERC spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca BOVACOMERC spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 31104924
  Ružindolská 11
  917 01  Trnava
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 27 z roku 2013 dňa 7.2.2013
 • Spisová značka - súd 43K/7/2006
 • Spisová značka - správca 43K/7/2006 S1210
Text

JUDr. Peter Ondreička, správca úpadcu: BOVACOMERC spol. s r.o. v konkurze, IČO: 31 104 924, so sídlom: Ružindolská 11, 917 01 Trnava, podľa § 85 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na ul. Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, v úradných hodinách počas pracovných dní od 09.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Termín si možno vopred dohodnúť na tel. č.: 033/29 33 333 alebo mailom na adrese: ondreicka@akko.sk.

V Trnave dňa 29.01.2013

JUDr. Peter Ondreička, správca