Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 43K/7/2006

BOVACOMERC spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca BOVACOMERC spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 31104924
  Ružindolská 11
  917 01  Trnava
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 27 z roku 2013 dňa 7.2.2013
 • Spisová značka - súd 43K/7/2006
 • Spisová značka - správca 43K/7/2006 S1210
Text

Typ súpisnej zložky majetku: PEŇAŽNÁ POHĽADÁVKA (súpisová zložka majetku č. 1)

Celková suma: 200.300,63 EUR

Mena: EUR

Dlžník: Fond národného majetku Slovenskej republiky, IČO: 17 333 768, Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, zapísaný v OR SR Bratislava I., Oddiel:  Po, vl.č.: 30/B

Právny dôvod vzniku: Nárok úpadcu na peňažné plnenie voči dlžníkovi z titulu pokuty, uplatnenej podľa § 30 ods. 1, 2, a 3 zák. č. 7/2005Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii, z dôvodu nesprávne uvedených údajov v prihláškach pohľadávok. O uložení pokuty sa vedie súdne konanie na Krajskom súde v Bratislave pod. č.k. 1 Co Kr 28/2011.

Súpisová hodnota majetku (aj mena): 200.300,63 EUR

V Trnave dňa 04.02.2013, JUDr. Peter Ondreička, správca