Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/2/2007

Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze

Text

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA na výber dražobníka

Správca v konkurznom konaní: Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, (ďalej len „Správca“) vyhlasuje verejné ponukové konanie na výber dražobníka za účelom speňaženia majetku zapísaného do všeobecnej podstaty Úpadcu v zmysle § 92 ods. 1 písm. b zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoKR“):

I.                   Podmienky verejného ponukového konania:

Záujemcovia musia spĺňať podmienku postavenia dražobníka podľa ust. § 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Miestom konania dražby musí byť mesto Trnava.

II.                Termín a miesto na predkladanie ponúk:

Záväzné ponuky sa predkladajú na adresu kancelárie správcu: Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom „Ponukové konanie - Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze - neotvárať“. Ponuka musí obsahovať:

-          Prehľad o činnosti záujemcu ako dražobníka, t.j. začiatok výkonu činnosti dražobníka, prehľad obratov (tržieb) dražobníka v objeme za kalendárny rok (údaje z účtovnej závierky priebežne za každý kalendárny rok), údaje o výkone dražobnej činnosti podľa hodnoty draženého majetku za každý kalendárny rok.

-          Návrh odmeny dražobníka - číselné a slovné vyjadrenie ponúkanej odmeny dražobníka a meny tak, aby neboli pochybnosti o výške a mene ponúkanej odmeny dražobníka,

-          Neoverená fotokópia výpisu z obchodného registra nie staršieho ako tri mesiace u záujemcu právnickej osoby a neoverená fotokópia živnostenského oprávnenia u záujemcu fyzickej osoby podnikateľa,

-          Určenie presného miesta konania dražby v meste Trnava,

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené do dňa 07.03.2013 (vrátane) do 15.00 hod. Pre dodržanie lehoty doručenia záväznej ponuky je rozhodujúci moment doručenia ponuky do kancelárie Správcu, nie dátum podania ponuky na pošte alebo u iného prepravcu zásielok. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku a predloženú ponuku nemožno meniť ani vziať späť. Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach verejného ponukového konania.

III.             Termín a miesto otvárania obálok:

Predložené obálky s ponukami budú otvorené v kancelárii správcu na adrese: Mgr. Ing. Pavol Korytár, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava, dňa 11.03.2013 o 10.00 hod., o čom Správca vyhotoví zápisnicu.

 IV.             Lehota na vyhodnotenie ponúk:

Správca vykoná vyhodnotenie ponúk v lehote do 7 dní odo dňa termínu otvárania obálok a v tejto lehote zároveň oznámi záujemcom výsledok verejného ponukového konania

Iné skutočnosti:

Správca si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť verejné ponukové konanie ako neúspešné.