Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/9/2012

EUROS Slovakia, s.r.o.

 • Úpadca EUROS Slovakia, s.r.o.
  IČO: 36405132
  Mudroňova 5
  01001  Žilina
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 43 z roku 2013 dňa 1.3.2013
 • Spisová značka - súd 3K/9/2012
 • Spisová značka - správca 3K/9/2012 S 1273
Text

JUDr. Martina Fiľakovská, správca úpadcu EUROS Slovakia, s.r.o. v konkurze, IČO: 36 405 132, so sídlom: Mudroňova 5, 010 01 Žilina týmto na základe záväzného pokynu veriteľského výboru zo dňa 12.02.2013 vyhlasuje I. kolo ponukového konania na speňaženie majetku zapísaného v súpise všeobecnej podstaty zverejnenej v Obchodnom vestníku č.  232/2012 dňa  30.11.2012 nasledovne:

 Predmet predaja

Predmetom predaja je súbor nasledujúcich hnuteľných vecí:

-           Materiálové zásoby zaradené do všeobecnej majetkovej podstaty úpadcu, č. súpis. zložky 6; súpisová hodnota majetku: 50.938,35 EUR,

-          Kancelársky nábytok zaradený do všeobecnej majetkovej podstaty úpadcu, č. súpis. zložky 5; súpisová hodnota majetku 300,00 EUR,

-          Počítačová technika zaradená do všeobecnej majetkovej podstaty úpadcu, č. súpis. zložky 4; súpisová hodnota majetku 300,00 EUR.

Súbor hnuteľných vecí sa nachádza v skladových priestoroch na ulici Mudroňova 5, 010 01 Žilina.

 Podmienky I. kola verejného ponukového konania

I.    V I. kole verejného ponukového konania sa predaj majetku uskutoční za najvyššiu ponuku kúpnej ceny; tak ako stojí a leží. Navrhnutá kúpna cena za predmet kúpy musí byť minimálne vo výške 80% z jeho celkovej súpisovej hodnoty zverejnenej v Obchodnom vestníku č. 232/2012 dňa 30.11.2012. Všetky hnuteľné veci sa budú predávať v jednom súbore.

II. Termín a miesto na predkladanie ponúk, náležitosti ponuky

1.     Záujemcovia doručia svoje ponuky na odkúpenie predmetu predaja osobne alebo poštou na adresu: JUDr. Martina Fiľakovská, M. Rázusa 5, 010 01  Žilina, a to v zalepenej neotvorenej obálke s nápisom „Ponukové kolo – NEOTVÁRAŤ“;. Ponuky musia byť doručené správcovi v lehote do 15 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.

2.     Ponuka musí obsahovať:

-             identifikačné údaje záujemcu,

-             navrhovanú kúpnu cenu predmetu predaja,

-             čestné vyhlásenie, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi,

-             podpis záujemcu, resp. podpis osoby oprávnenej konať za záujemcu,

-             originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac, prípadne jeho notársky overenú fotokópiu, fyzická osoba nepodnikateľ fotokópiu občianskeho preukazu.

III. Vyhodnotenie ponúk

Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca do piatich dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk.

O výsledkoch ponukového konania bude bezodkladne informovať veriteľský výbor.

Veriteľský výbor si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky v prípade, že budú zjavne neadekvátne.

V prípade, že veriteľský výbor udelí súhlas na uzatvorenie kúpnej zmluvy so záujemcom, ktorý ponúkne za predmet predaja najvyššiu kúpnu cenu, správca túto skutočnosť úspešnému záujemcovi bezodkladne oznámi. Kúpnu cenu je povinný úspešný záujemca uhradiť pre podpisom kúpnej zmluvy.

 Následne bude s úspešným záujemcom bezodkladne uzatvorená kúpna zmluva.

 Podrobnosti o predmete predaja, dátume ohliadky a podmienkach ponukového konania je možné získať na adrese: JUDr. Martina Fiľakovská, M. Rázusa 5, 010 01  Žilina, telefón: 0907 811 343.