Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2R/9/2013

O.St.S. a. s.

 • Úpadca O.St.S. a. s.
  IČO: 45940436
  Záhradnícka 51
  821 08  Bratislava
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 56 z roku 2013 dňa 20.3.2013
 • Spisová značka - súd 2R/9/2013
 • Spisová značka - správca 2R/9/2012 S1131
Text

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29. 5. 2000, ako konkurzný správca úpadcu: O.St.S., a.s., so sídlom Záhradnícka 51, 82108 Bratislava, IČO: 45 940 436, Vám oznamujem, že Uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 2R/9/2012 zo dňa 12. 03. 2013 (ďalej len „Uznesenie“) súd zastavuje reštrukturalizačné konanie na majetok dlžníka O.st.S. a.s., IČO: 45 940 436, so sídlom Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, (ďalej len „úpadca“), začína konkurzné konanie na majetok úpadcu, vyhlasuje konkurz na majetok úpadcu a ustanovuje do funkcie správcu Prvý správcovský dom, k. s, so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, správca zapísaný zapísaného v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sr, vložka č. 597/B.

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th May 2000, as the trustee of the debtor: O.St.S., a.s., with registered office: Záhradnícka 51, 82108 Bratislava, ID number: 45940436, our duty is to inform you that with the resolution of the District Court Bratislava I., proc. no: 2R/9/2012 dated on 12th of March 2013 bankrupcy procedure was declared on the Debtor’s estate.Toto uznesenie Okresného súdu Bratislava I. nadobudlo právoplatnosť dňa 14.3.2013. Týmto dňom súd vyhlásil konkurz na úpadcu.

This resolution of the District Court Bratislava I became valid on 14th of March 2013. The bankrupcy procedure was declared as of this date.V zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len "ZKR") veritelia dlžníka sú povinní v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu na adresu: Prvý správcovský dom, k. s, so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, Slovenská republika. Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive. V prihláške sa vždy uvedie meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa a dlžníka, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojenia pohľadávky a suma pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a príslušenstvo s rozdelením podľa právneho dôvodu vzniku; prihláška musí byť datovaná a podpísaná veriteľom. Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie podmienka, od ktorej závisí vznik pohľadávky, a aj veritelia pohľadávok zabezpečených vecným právom, ktorí v samostatnej prihláške uvedú druh, poradie, a právny dôvod vzniku vecného práva spolu s určením majetku, ktorým je zabezpečená a sumu, do ktorej je zabezpečená. Pohľadávka sa uplatňuje v mene euro. K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške. Veriteľ, ktorý je účtovnou jednotkou, v prihláške uvedie vyhlásenie, či o pohľadávke účtuje v účtovníctve. Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky. Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky. Vzor tlačiva prihlášky je k dispozícii na internetovej stránke www.justice.gov.sk. Pri prihlasovaní prihlášok veriteľov, ktorí majú zvyčajné miesto pobytu, trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike sa postupuje v súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 z 29. mája 2000 o konkurznom konaní.According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuralization Act (hereinafter only "the BRA") the creditors of the debtor have to lodge their claims in the time period of 45 days beginning with the declaration of the bankrupcy procedure in one original to the trustee (one to the court) to the address Prvý správcovský dom, k. s, trustee, with its seat of the office Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, Slovak republic. The application must be lodged on the prescribed form. The application of claim has to provide information about the name, surname and the address of the firm and the seat of the creditor and of the debtor, the legal cause of the claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor's estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the application of claim has to be dated and signed. Creditors whose claims depend on the fulfillment of certain conditions lodge their claims in the same way. They also state in the registration form the condition on which the claim is dependent. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied. The claim has to be lodged in currency named as EUR. Documents proving the information provided in the application of claim have to be anclosed to the application of claim. A creditor who is the accounting entity in the application form include a statement indicating whether a claim is recorded in the accounts of the extent or the reasons why the claim does not in the account books. In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an adress or a seat in the Slovak Republic has to be stated. In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added. The lodgement form can be found on the website www.justice.gov.sk. When lodging their claims the creditors having the habitual residence, domicile or registered office in another EU Member State than the Slovak republicmust proceed according the Council Regulation (EC) No. 1346/2000 on insolvency proceedings.Na prihlášky, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky, nebudú podpísané a datované alebo nebudú doručené v stanovenej lehote sa neprihliada. Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne. Správca nie je povinný vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky. Prihlášku možno opraviť alebo doplniť len tak, že sa pôvodná prihláška nahradí u správcu novou prihláškou, a to len do uplynutia lehoty na prihlasovanie pohľadávok.Any application of claim that will not fulfill the requirements stated by the law or will be not signed or dated or an extert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the application of claim or lodgment of claim which will not be delivered in time will not be considered as claims. Not lodged security rights become extinct after the application period elapses. The trustee do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgment of claim. Application form may be corrected or amended only by replacing the original application form by a new application form, but only into the deadline for logging claims.Toto zverejnenie sa vzťahuje na veriteľov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo registrované sídlo v iných členských štátoch Európskej únie ako v Slovenskej republike.This information is designed for creditors, whose place of residence or registered seat is in other member states of the European Union than in the Slovak Republic.