Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/9/2012

EUROS Slovakia, s.r.o.

 • Úpadca EUROS Slovakia, s.r.o.
  IČO: 36405132
  Mudroňova 5
  01001  Žilina
 • Druh Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 57 z roku 2013 dňa 21.3.2013
 • Spisová značka - súd 3K/9/2012
 • Spisová značka - správca 3K/9/2012 S 1273
Text

JUDr. Martina Fiľakovská, správca úpadcu EUROS Slovakia, s.r.o. v konkurze, IČO: 36 405 132, so sídlom: Mudroňova 5, 010 01 Žilina týmto na základe záväzného pokynu oddeleného veriteľa Tatra banka, a.s. zo dňa 05.03.2013 vylučuje  zo súpisu oddelenej podstaty č. 2, zverejneného v Obchodnom vestníku č. 232/2012 dňa 30.11.2012:

-  pohľadávku úpadcu voči dlžníkovi REaMOS, spol. s r.o., IČO: 31 584 217, Kysucké Nové Mesto, titulom vykonaných prác v prospech dlžníka vo výške 7.125,04 EUR; (zapísaná v súpise odd. podstaty č. 2 pod por.č. súpis. zložky majetku 1).

Pohľadávka bola predmetom súdneho konania vedeného na OS Žilina, č.k. 11Cb/125/2005. V predmetnom konaní bol vydaný právoplatný a vykonateľný Rozsudok Krajského súdu v Žiline, č.k. 13Cob/358/2012 zo dňa 17.01.2013, ktorým KS Žilina potvrdil Rozsudok Okresného súdu Žilina, č.k. 11Cb/125/2005 -344 zo dňa 14.01.2011. Týmto rozsudkom OS Žilina žalobu žalobcu - úpadcu zamietol.

 V Žiline dňa 18.03.2013                                    JUDr. Martina Fiľakovská, správca