Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 31R/1/2012

LB - Story, s.r.o.

 • Úpadca LB - Story, s.r.o.
  IČO: 36531090
  Žikava 156
  951 92  Žikava
 • Druh Doplnenie alebo zmena poznámky o spornom zápise
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 69 z roku 2013 dňa 10.4.2013
 • Spisová značka - súd 31R/1/2012
 • Spisová značka - správca 31R/1/2012 S 1235
Text
Mgr. Henrieta Slavkovská, správca

Adresa kancelárie správcu: A. Sládkoviča 5, 934 01 Levice

IČO: 40 926 117

DIČ: 1034704693

tel.: 0911 733 454, 036/6309780

e-mail: henrieta.slavkovska@stonline.sk

zapísaný do zoznamu správcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pod č.  S 1235

 

 

                                                                                  Alpress-knižní distribuce s.r.o.

                                                                                       Na Příkopě č. 1222

                                                                                       Frýdek - Místek

                                                                                  

                                                                                                  V Leviciach, dňa 5.4.2013

 

        Sp. zn.: 31R/1/2012 S 1235

 

 

VEC: Oznámenie o popretí prihlásenej pohľadávky v zmysle § 32 ods. 6 ZKR

 

       Uznesením Okresného súdu Nitra sp. zn.: 31R/1/2012-373 zo dňa 7.11.2012 bol na dlžníka LB – Story, s.r.o., so sídlom 951 92 Žikava 156, IČO: 36 531 090 (ďalej len "úpadca") vyhlásený konkurz a bola som ustanovená do funkcie správcu úpadcu.

      Uznesenie o vyhlásení konkurzu a ustanovení správcu bolo doručené podľa § 199 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZKR") zverejnením v Obchodnom vestníku č. OV 220/2012 dňa 14.11.2012.

 

            Povinnosťou správcu je v zmysle § 32 ods. 1 ZKR každú prihlásenú pohľadávku porovnať s účtovnou a inou evidenciou úpadcu, zoznamom záväzkov, prihliadnuť na vyjadrenia úpadcu a iných osôb a vykonať aj vlastné šetrenie. Ak pri skúmaní správca zistí, že pohľadávka je sporná, je povinný ju v spornom rozsahu poprieť.

 

      Na základe vyššie uvedeného týmto popieram:

 

- pohľadávku veriteľa Alpress-knižní distribuce s.r.o. prihlásenú v celkovej sume 2387,57 eur, z toho prihlásená istina: 2326,38 eur, z toho prihlásené úroky z omeškania 61,19 eur, ktorú pohľadávku popieram čo do výšky a to istinu sumu vo výške 804,64 eur z dôvodu, že úpadca sumu vo výške 804,64 eur uhradil veriteľovi dňa 28.8.2012 a úroky popieram vo výške 7,15 eur, nakoľko úroky z dlžnej sumy zistenej istiny vo výške 1487,43 sú vo výške 54,04 eur, zistená istina je teda vo výške 1487,43 a zistené úroky sú vo výške 54,04 eur,

- pohľadávku veriteľa Alpress-knižní distribuce s.r.o. prihlásenú v celkovej sume 4,07 eur, z toho prihlásená istina: 3,94 eur, z toho prihlásené úroky z omeškania 0,13 eur, ktoré popieram čo do práneho dôvodu, nakoľko úpadca neeviduje vo svojom účtovníctve takýto záväzok,

- pohľadávku veriteľa Alpress-knižní distribuce s.r.o. prihlásenú v celkovej sume 144,56 eur, z toho prihlásená istina: 138,42 eur, z toho prihlásené úroky z omeškania 6,14 eur, ktoré popieram čo do výšky a to istinu sumu vo výške 138,42 eur z dôvodu, že úpadca sumu vo výške 138,42 eur uhradil veriteľovi dňa 28.8.2012 a úroky popieram vo výške 1,56 eur, nakoľko úroky z dlžnej sumy vo výške 138,42 eur od 21.4.2012 do 28.8.2012 sú vo výške 4,58 eur, zistená istina je teda vo výške 0.- eur a zistené úroky sú vo výške 4,58 eur.

 

Nakoľko ako veriteľ, ktorý nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku ste boli povinný ustanoviť si zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a oznámiť to písomne správcovi, čo ste neučinili. V zmysle § 29 ods. 8 ZKR Vám budem písomnosti doručovať len zverejnením v Obchodnom vestníku SR.

____________________

Mgr. Henrieta Slavkovská

správca  úpadcu