Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/9/2012

EUROS Slovakia, s.r.o.

 • Úpadca EUROS Slovakia, s.r.o.
  IČO: 36405132
  Mudroňova 5
  01001  Žilina
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 82 z roku 2013 dňa 29.4.2013
 • Spisová značka - súd 3K/9/2012
 • Spisová značka - správca 3K/9/2012 S 1273
Text

Správca úpadcu EUROS Slovakia, s.r.o., IČO: 36 405 132, Žilina v súlade s § 38 ods. 6 zákona č.7/2005 Z.z. zabezpečil zverejnenie zápisnice z tretieho zasadnutia veriteľského výboru v nasledovnom znení:

3K/9/2012

Zápisnica z tretieho zasadnutia veriteľského výboru úpadcu EUROS Slovakia, s.r.o., so sídlom Mudroňova 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 405 132 (ďalej len „úpadca“)

Dátum konania:                 18.04.2013

Miesto konania:                 priestory centrály Tatra banky, a.s., Hodžovo nám., Bratislava

 Prítomní:                

 1. Tatra banka, akciová spoločnosť so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930, zastúpená: Ing. Andrej Lachkovič
 2. Slovenská záručná a rozvojová banka, akciová spoločnosť so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420, zastúpená: Mgr. Monika Štefančíková
 3. RE-STAV s.r.o., so sídlom Nábrežie Mládeže 85, 949 01 Nitra, IČO: 36 558 737, zastúpená: Mgr. Peter Hargaš

 Začiatok:                      10,00 hod.

Ukončenie:                   10,15 hod.

Program rokovania:

1. Otvorenie schôdze

2. Návrh správcu na udelenie záväzného pokynu na speňažovanie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty

3. Záväzný pokyn

4. Záver

 K bodu 1 - Otvorenie.

Konštatuje sa, že tretie zasadnutie veriteľského výboru úpadcu bolo predsedom veriteľského výboru  zvolané v súlade s § 38 zákona č. 7/2005 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „ZKR“). Tretieho zasadnutia veriteľského výboru sa zúčastnili všetci jeho členovia a veriteľský výbor je tak v zmysle § 38 ZKR uznášaniaschopný.

 K bodu 2- Návrh správcu na udelenie záväzného pokynu na speňažovanie majetku patriaceho do všeobecnej podstaty. Konštatuje sa, že všetci prítomní členovia veriteľského výboru zhodne konštatovali, že im bola doručená žiadosť správcu o udelenie záväzného pokynu na speňažovanie hnuteľného majetku úpadcu a súčasne, že im bol doručený aj návrh záväzného pokynu zo strany predsedu veriteľského výboru. Po diskusii k udeleniu záväzného pokynu, prítomní členovia navrhli, aby sa pristúpilo k hlasovaniu za prijatie uznesenia s nasledovným textom:

 Veriteľský výbor týmto ukladá správcovi záväzný pokyn, speňažiť hnuteľné vecí, a to konkrétne: i) materiálové zásoby – zapísané v súpise všeobecnej podstaty pod por.č. súpis. zložky majetku 6, ii) kancelársky nábytok – zapísaný v súpise všeobecnej podstaty pod por.č. súpis. zložky majetku 5, iii) počítačovú techniku – zapísanú v súpise všeobecnej podstaty pod por.č. súpis. zložky majetku 4 a (iv) motorové vozidlá zapísané v súpise všeobecnej podstaty pod por.č. súpis. zložky majetku 1 (OV č. 232/2012), pod por.č. súpis. zložky majetku 2 (OV č. 232/2012), pod por.č. súpis. zložky majetku 3 (OV č. 232/2012), pod por.č. súpis. zložky majetku 7 (OV č. 4/2013) (ďalej pre hnuteľné veci uvedené pod i), ii), iii) a iv) len ako „Hnuteľné veci“) formou ponukového konania podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR za nasledovných podmienok:

 a) Hnuteľné veci budú rozdelené do dvoch súboroch, ktoré sa budú samostatne speňažovať formou ponukového konania, v prvom súbore hnuteľných vecí budú hnuteľné veci vyššie uvedené pod i), ii), iii) a v druhom súbore hnuteľných vecí budú motorové vozidlá uvedené pod iv);

b) ponukové kolá správca uverejní v Obchodnom vestníku. Ponuky je potrebné zasielať na adresu správcu v zalepených neotvorených obálkach s nápisom „Ponukové kolo – NEOTVÁRAŤ“;

c) ponuka musí obsahovať: identifikačné údaje záujemcu, navrhovanú kúpnu cenu, spôsob úhrady navrhovanej kúpnej ceny a lehotu jej splatnosti, čestné vyhlásenie, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi,  výpis záujemcu z obchodného registra/živnostenského nie starší ako 1 mesiac, fyzická osoba nepodnikateľ -  fotokópiu občianskeho preukazu;

d) na podávanie ponúk bude určených pätnásť kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku;

e) navrhnutá kúpna cena za predmet kúpy – hnuteľných vecí musí byť minimálne vo výške 60% z ich súpisovej hodnoty uvedenej v Obchodnom vestníku;

f) otváranie obálok uskutoční správca do piatich dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk;

g) veriteľský výbor si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky v prípade, že budú zjavne neadekvátne.

 Predseda veriteľského výboru predniesol návrh uznesenia, pristúpilo sa k hlasovaniu.

 Výsledky hlasovania:

Za: 3

Proti:0

Zdržal sa:0

 K bodu 3 – Záväzný pokyn - uznesenie č. 1

 Po vykonaní hlasovania bolo členmi veriteľského výboru jednohlasne prijaté uznesenie s nasledovným znením:

 Veriteľský výbor týmto ukladá správcovi záväzný pokyn, speňažiť hnuteľné vecí, a to konkrétne: i) materiálové zásoby – zapísané v súpise všeobecnej podstaty pod por.č. súpis. zložky majetku 6, ii) kancelársky nábytok – zapísaný v súpise všeobecnej podstaty pod por.č. súpis. zložky majetku 5, iii) počítačovú techniku – zapísanú v súpise všeobecnej podstaty pod por.č. súpis. zložky majetku 4 a (iv) motorové vozidlá zapísané v súpise všeobecnej podstaty pod por.č. súpis. zložky majetku 1 (OV č. 232/2012), pod por.č. súpis. zložky majetku 2 (OV č. 232/2012), pod por.č. súpis. zložky majetku 3 (OV č. 232/2012), pod por.č. súpis. zložky majetku 7 (OV č. 4/2013) (ďalej pre hnuteľné veci uvedené pod i), ii), iii) a iv) len ako „Hnuteľné veci“) formou ponukového konania podľa § 92 ods. 1 písm. d) ZKR za nasledovných podmienok:

a) Hnuteľné veci budú rozdelené do dvoch súboroch, ktoré sa budú samostatne speňažovať formou ponukového konania, v prvom súbore hnuteľných vecí budú hnuteľné veci vyššie uvedené pod i), ii), iii) a v druhom súbore hnuteľných vecí budú motorové vozidlá uvedené pod iv);

b) ponukové kolá správca uverejní v Obchodnom vestníku. Ponuky je potrebné zasielať na adresu správcu v zalepených neotvorených obálkach s nápisom „Ponukové kolo – NEOTVÁRAŤ“;

c) ponuka musí obsahovať: identifikačné údaje záujemcu, navrhovanú kúpnu cenu, spôsob úhrady navrhovanej kúpnej ceny a lehotu jej splatnosti, čestné vyhlásenie, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi,  výpis záujemcu z obchodného registra/živnostenského nie starší ako 1 mesiac, fyzická osoba nepodnikateľ -  fotokópiu občianskeho preukazu;

d) na podávanie ponúk bude určených pätnásť kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku;

e) navrhnutá kúpna cena za predmet kúpy – hnuteľných vecí musí byť minimálne vo výške 60% z ich súpisovej hodnoty uvedenej v Obchodnom vestníku;

f) otváranie obálok uskutoční správca do piatich dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk;

g) veriteľský výbor si vyhradzuje právo odmietnúť všetky ponuky v prípade, že budú zjavne neadekvátne.

 K bodu  4 - záver

Nakoľko prítomní nemali ďalšie otázky ani návrhy, predseda veriteľského výboru zasadnutie ukončil a poďakoval prítomným za účasť.

 .............................................................

Tatra banka, akciová spoločnosť

v zast.: Ing. Andrej Lachkovič

predseda veriteľského výboru