Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2R/9/2013

O.St.S. a.s.

 • Úpadca O.St.S. a.s.
  IČO: 45940436
  Záhradnícka 51
  82108  Bratislava
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 83 z roku 2013 dňa 30.4.2013
 • Spisová značka - súd 2R/9/2013
 • Spisová značka - správca 2R/9/2012 S1131
Text

Prvý správcovský dom, k. s, so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, IČO: 35 959 665, správca zapísaný v OR OS Bratislava I., oddiel Sr, vložka č. 597/B, konkurzný správca úpadcu: O.st.S. a.s., so sídlom Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, IČO: 45 940 436, OR OS Bratislava I., v oddieli Sa, vložka č. 5167/B , oznamuje v zmysle § 32 ods. 7 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, že bankový účet, na ktorý možno skladať kauciu pri popretí pohľadávky veriteľom je vedený v SBERBANK Slovensko, a.s., číslo účtu: 4020122708/3100. Kauciu možno zložiť len do uplynutia lehoty na popretie pohľadávky, pričom pre každé popretie pohľadávky, ktorá bola uplatnená samostatnou prihláškou, musí byť zložená samostatná kaucia.

JUDr. Ján Havlát, komplementár a zástupca kancelárie