Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/2/2007

Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze

 • Úpadca Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze
  IČO: 00009199
  Sladovnícka 13
  917 01  Trnava
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 95 z roku 2013 dňa 20.5.2013
 • Spisová značka - súd 25K/2/2007
 • Spisová značka - správca 25K/2/2007 S 1138
Text

STAVBA (Ubytovňa), súpis. č.: 2246, postavená na pozemku parcely reg. „C“, parc. č. 8661/3, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 209 m2, okres: Trnava, obec: Trnava, katastrálne územie: Trnava, zápis na LV č. 5000, vydanom Správou katastra Trnava, spoluvlastnícky podiel 1/1

Podstata: všeobecná,

Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii

Súpisová hodnota: 183.951,27 EUR

Sporná poznámka:

Dôvod spornej poznámky: 

Absolútna neplatnosť prevodov/ prechodov vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku podľa nasledovnej postupnosti:

1. Absolútna neplatnosť prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od Úpadcu – Trnavské automobilové závody, štátny podnik, IČO: 00 009 199, sídlo: Trnava na Fond národného majetku Slovenskej republiky, IČO: 17 333 768, sídlo: Drieňová 27, 821 01 Bratislava (ďalej len „FNM SR“). V danom prípade nedošlo k prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku z dôvodu priameho rozporu prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku s Rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 329/92 zo dňa 11.04.1992 o schválení privatizačného projektu Úpadcu a Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 590 zo dňa 16.06.1992 o schválení privatizačného projektu Úpadcu, ktorých predmetom nebol prechod/prevod súpisovej zložky majetku od Úpadcu na FNM SR a následné prevody/prechody vlastníckeho práva súpisovej zložky majetku na ďalšie osoby. Prechod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s platnými ustanoveniami § 1 (vecná pôsobnosť zákona o veľkej privatizácii), ďalej ust. § 5 (zákonné podmienky prevodu majetku štátu v rámci veľkej privatizácie), ďalej ust. § 6 ods. 1 písm. a (obsahová náležitosť privatizačného projektu – určenie majetku), ďalej ust. § 10 (určenie kompetencií orgánov štátnej správy vo veci schválenia privatizačného projektu), ďalej ust. § 11 ods. 2 (prechod vlastníckeho práva k majetku štátu na FNM SR) a iných ustanovení zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoPPMŠ“) a je v priamom rozpore s platnými ustanoveniami § 39 (dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov – priamy rozpor so zákonom), ďalej ust. § 132 ods. 1 (zákonné vymedzenie právnych titulov nadobudnutia vlastníckeho práva – rozhodnutie správneho orgánu) z.č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“).

2. Absolútna neplatnosť prevodu (vklad do základného imania)vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od FNM SR na obchodnú spoločnosť – Trnavské automobilové závody a.s. (od 11.4.1995 zmena obchodného mena: „TAZ SIPOX, a.s.“, neskôr od 2.6.1997 zmena obchodného mena: „TAZ Trnava, Coburgova, a.s.“), IČO: 31 412 742, sídlo: Trnava 917 48 (od 20.12.1996 zmena sídla: Bratislava 811 03), t.č. spoločnosť je vymazaná z obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 1267/B; pozn.: spoločnosť Trnavské automobilové závody a.s. bola založená .jediným zakladateľom – FNM SR, ktorý nenadobudol vlastnícke právo k súpisovej zložke majetku na základe vyššie uvedených rozhodnutí. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca –FNM SR nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku.

3. Absolútna neplatnosť prevodu (vklad do základného imania) vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od Trnavské automobilové závody, a.s., IČO: 31 412 742 na Mesto Trnava, IČO: 313 114, Hlavná 1, Trnava podľa Kúpnej zmluvy zo dňa 28.12.1993, V 14/94. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca – Trnavské automobilové závody, a.s., IČO: 31 412 742 nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku.

Dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov pôsobia zo zákona, od počiatku, voči všetkým osobám a dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov sa nepremlčujú; Správca je povinný na tieto dôvody prihliadať aj bez návrhu účastníka konkurzného konania, alebo inej osoby.

Vlastnícke právo k súpisovej zložke majetku nie je premlčané v súlade s ust. § 100 ods. 2 prvá veta Občianskeho zákonníka v platnom znení. Zápisy o vlastníckom práve tretej osoby (uvedenej v kolónke 16 tohto listu zoznamu) k súpisovej zložke majetku na príslušnom Liste vlastníctve sú v rozpore s vyššie uvedeným právnym a skutkovým stavom; uvedená skutočnosť je dôvodom postupu Správcu podľa ust. § 78 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií (ďalej len „ZoKR“) o zápise spornej poznámky v prospech tretej osoby (uvedená v kolónke 16 tohto listu zoznamu).

Správca Úpadcu je aktívne legitimovaný na uplatnenie reivindikačného nároku Úpadcu podľa ust. § 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka a má dispozičné oprávnenie nakladať so súpisovou zložkou majetku v súlade s ust. § 44 ods. 1 ZoKR. Zápis súpisovej zložky majetku do zoznamu majetku bol vykonaný v zmysle ustanovenia § 67 ods. 1 písm. a) v spojení s ust. § 5 ods. 1 a ust. § 6 ods. 1 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, ďalej v zmysle ust. § 78 ZoKR, po posúdení ustanovení § 1, ďalej ust. § 5, ďalej ust. § 6 ods. 1 písm. a), ďalej ust. § 10, ďalej ust. § 11 ZoPPMŠ v platnom znení a v spojení s ustanovením § 39, ďalej ust. § 100 ods. 2, ďalej ust. § 126 ods. 1, ďalej ust. § 132 ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení.

O obdobnom nároku už bolo právoplatne rozhodnuté v konaní v právnej veci navrhovateľa Mesto Trnava proti odporcovi Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca úpadcu Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze, o vylúčenie nehnuteľností zo súpisu majetku, a to rozsudkom  Okresného súdu Trnava č.k.: 31Cbi 4/2008- 364 zo dňa 09.06.2010, ktorým bola žaloba zamietnutá a ktorý bol potvrdený rozsudkom Krajského súdu v Trnave č.k. 2CoKR/60/2010-463 zo dňa 20.10.2011. 

Osoba, v prospech ktorej svedčia pochybnosti sporného zápisu: Mesto Trnava, IČO: 00 313 114, Hlavná 1, 917 01 Trnava