Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/9/2012

EUROS Slovakia, s.r.o.

 • Úpadca EUROS Slovakia, s.r.o.
  IČO: 36405132
  Mudroňova 5
  01001  Žilina
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 95 z roku 2013 dňa 20.5.2013
 • Spisová značka - súd 3K/9/2012
 • Spisová značka - správca 3K/9/2012 S 1273
Text

JUDr. Martina Fiľakovská, správca úpadcu EUROS Slovakia, s.r.o., IČO: 36 405 132, so sídlom: Mudroňova 5, 010 01 Žilina týmto v zmysle § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok, zapísal dňa 09.05.2013 do zoznamu pohľadávok pohľadávku veriteľa:

-      IBG Slovakia, s.r.o., IČO: 36 401 650, so sídlom Bytčianska 371/121, 010 03 Žilina v celkovej prihlásenej sume pohľadávky 1.830,55 EUR.

 V Žiline dňa 09.05.2013                                                          JUDr. Martina Fiľakovská, správca