Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2R/9/2013

O.St.S. a. s.

 • Úpadca O.St.S. a. s.
  IČO: 45940436
  Záhradnícka 51
  821 08  Bratislava
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 119 z roku 2013 dňa 21.6.2013
 • Spisová značka - súd 2R/9/2013
 • Spisová značka - správca 2R/9/2012 S1131
Text

Zápisnica

zo zasadnutia veriteľského výboru

 

vo veci konkurzu vyhláseného na majetok dlžníka

 

O.st.S. a.s., IČO: 45 940 436, so sídlom Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, úpadcu zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., v oddieli SA, vložka č. 5167/B __________________________________________________________________________________

Termín konania: 13.06.2013, 11:00 hod

Miesto konania: Hotel Crowne Plaza Bratislava, Hodžovo nám. 2, Bratislava

___________________________________________________________________________

 

 

Vo veci konkurzu vyhláseného uznesením Okresného súdu Bratislava I sp. zn. 2R/9/2012 zo dňa 12. 03. 2013, na majetok dlžníka: O.st.S. a.s., IČO: 45 940 436, so sídlom Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, v ktorej bol do funkcie správcu konkurznej podstaty (ďalej len „správca“) ustanovený Prvý správcovský dom, k.s. – v skratke PSD, k.s., sa dňa 13.06.2013 o 10:30 hod. konalo zasadnutie veriteľského výboru, zvolané správcom v súlade s ustanovením  § 38 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 7/2005 Z.z.“), ktoré sa konalo v Hoteli Crowne Plaza Bratislava na Hodžovom námestí 2, Bratislava.

Program zasadnutia veriteľského výboru pozostával z nasledujúcich bodov:

 1. Prezentácia
 2. Otvorenie zasadnutia veriteľov a zistenie uznášaniaschopnosti
 3. Voľba predsedu veriteľského výboru
 4. Záver

 

K bodu programu č. 1:

 

Prvej schôdze veriteľského výboru sa zúčastnili všetci zvolení členovia veriteľského výboru. Zoznam prítomných členov: HT STEEL, a.s., MOLIN s.r.o. a Swietelsky-Slovakia s.r.o.; Prezenčná listina tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zápisnice zo zasadnutia veriteľského výboru.

 

K bodu programu č. 2:

 

Správca otvoril zasadnutie veriteľského výboru a v súlade ustanovením § 38 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z.z. zistil, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný.

 

Veriteľský výbor prijal uznesenie č. 1:

 

Veriteľský výbor vo veci konkurzu vyhláseného na majetok dlžníka O.st.S. a.s., IČO: 45 940 436, so sídlom Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava je uznášaniaschopný.

 

K bodu programu č. 3:

 

Veriteľský výbor pristúpil k voľbe predsedu veriteľského výboru, pričom do tejto funkcie bol navrhnutý člen veriteľského výboru MOLIN s.r.o...

 

Po vykonanom hlasovaní veriteľský výbor počtom hlasov za 100% prijal uznesenie č. 2:

 

Predsedom veriteľského výboru sa stáva MOLIN, s.r.o..

 

 

K bodu programu č. 4:

 

Veriteľský výbor skonštatoval, že program zasadnutia veriteľského výboru bol vyčerpaný a keďže neboli predložené žiadne ďalšie návrhy ani pripomienky, veriteľský výbor bol o 11:15  hod. ukončený.

 

 

V Bratislave, 13.06.2013

 

 

 

__________________________

MOLIN, s.r.o.

Zastúpený na základe plnej moci TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o.,

JUDr. Zuzana Adamcová, na základe plnej moci

(predseda veriteľského výboru)