Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/2/2007

Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze

 • Úpadca Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze
  IČO: 00009199
  Sladovnícka 13
  917 01  Trnava
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 121 z roku 2013 dňa 25.6.2013
 • Spisová značka - súd 25K/2/2007
 • Spisová značka - správca 25K/2/2007 S 1138
Text

Úpadca: Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze

Sídlo úpadcu : Trnava

IČO: : 00 009 199

Meno správcu: Mgr. Ing. Pavol Korytár

Sp.zn správ. spisu: 25K/2/2007  S 1138

Sp.zn. súd. spisu: 25K/2/2007

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku (dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii):

Typ súpisnej položky: POZEMOK- parcela č. 8522/7, register „C“, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 8130 m2, obec: Trnava, okres: Trnava, katastrálne územie: Trnava, zápis na LV č. 8110. Súpisová hodnota majetku: 569.100,- EUR, deň zápisu: 13.12.201. Sporný zápis: áno. Osoba, v prospech ktorej svedčia pochybnosti sporného zápisu: Mgr. Pavlína Matovičová, Čajkovského 6327/30, Trnava, SR.

Typ súpisnej položky: POZEMOK- parcela č. 8522/12, register „C“, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 4774 m2, obec: Trnava, okres: Trnava, katastrálne územie: Trnava, zápis na LV č. 8110. Súpisová hodnota majetku: 334.180,- EUR, deň zápisu: 13.12.2011. Sporný zápis: áno. Osoba, v prospech ktorej svedčia pochybnosti sporného zápisu: Mgr. Pavlína Matovičová, Čajkovského 6327/30, Trnava, SR

Typ súpisnej položky: POZEMOK- parcela č. 8522/47, register „C“, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 5188 m2, obec: Trnava, okres: Trnava, katastrálne územie: Trnava, zápis na LV č. 8110.Súpisová hodnota majetku: 363.160,- EUR, deň zápisu: 13.12.2011. Sporný zápis: áno. Osoba, v prospech ktorej svedčia pochybnosti sporného zápisu: Mgr. Pavlína Matovičová, Čajkovského 6327/30, Trnava, SR.

Typ súpisnej položky: POZEMOK- parcela č. 8522/48, register „C“, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 2214 m2, obec: Trnava, okres: Trnava, katastrálne územie: Trnava, zápis na LV č. 8110.Súpisová hodnota majetku: 154.980,- EUR, deň zápisu: 13.12.2011. Sporný zápis: áno. Osoba, v prospech ktorej svedčia pochybnosti sporného zápisu: Mgr. Pavlína Matovičová, Čajkovského 6327/30, Trnava, SR.

Typ súpisnej položky: POZEMOK- parcela č. 8522/50, register „C“, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 660 m2, obec: Trnava, okres: Trnava, katastrálne územie: Trnava, zápis na LV č. 8110.Súpisová hodnota majetku: 46.200,- EUR, deň zápisu: 13.12.2011. Sporný zápis: áno. Osoba, v prospech ktorej svedčia pochybnosti sporného zápisu: Mgr. Pavlína Matovičová, Čajkovského 6327/30, Trnava, SR

Typ súpisnej položky: POZEMOK- parcela č. 8522/51, register „C“, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 578 m2, obec: Trnava, okres: Trnava, katastrálne územie: Trnava, zápis na LV č. 8110. Súpisová hodnota majetku: 40.460,- EUR, deň zápisu: 13.12.2011. Sporný zápis: áno. Osoba, v prospech ktorej svedčia pochybnosti sporného zápisu: Mgr. Pavlína Matovičová, Čajkovského 6327/30, Trnava, SR.

Podiel: 1/1

Dôvod sporného zápisu (pozemky: p.č. 8522/7 a 8522/51): Absolútna neplatnosť prevodov/prechodov vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku podľa nasledovnej postupnosti: Absolútna neplatnosť prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od Úpadcu – Trnavské automobilové závody, štátny podnik, IČO: 00 009 199, sídlo: Trnava na Fond národného majetku Slovenskej republiky, IČO: 17 333 768, sídlo: Drieňová 27, 821 01 Bratislava (ďalej len „FNM“). V danom prípade nedošlo k prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku z dôvodu priameho rozporu prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku s rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 329/92 zo dňa 11.04.1992 o schválení privatizačného projektu Úpadcu a Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 590 zo dňa 16.06.1992 o schválení privatizačného projektu Úpadcu, ktorých predmetom nebol prechod/prevod súpisovej zložky majetku od Úpadcu na FNM SR a následné prevody/prechody vlastníckeho práva súpisovej zložky majetku na ďalšie osoby. Prechod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s platnými ustanoveniami § 1 (vecná pôsobnosť zákona o veľkej privatizácii), ďalej ust. § 5 (zákonné podmienky prevodu majetku štátu v rámci veľkej privatizácie), ďalej ust. § 6 ods. 1 písm. a (obsahová náležitosť privatizačného projektu – určenie majetku), ďalej ust. § 11 ods. 2 (prechod vlastníckeho práva k majetku štátu na FNM SR) a iných ustanovení zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoPPMŠ) a je v priamom rozpore s platnými ustanoveniami § 39 (dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov – priamy rozpor so zákonom), ďalej ustanovenie § 132 ods. 1 (zákonné vymedzenie právnych titulov nadobudnutia vlastníckeho práva – rozhodnutie správneho orgánu) z.č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“). Absolútna neplatnosť prevodu (vklad do základného imania) vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od FNM SR na obchodnú spoločnosť – Trnavské automobilové závody a.s (ďalej len „TAZ,  a.s.“), IČO: 31 412 742, sídlo: Trnava 917 48 (od 20.12.1996 zmena sídla: Bratislava 811 03), t.č. spoločnosť je vymazaná z obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I., odd. Sa, vl. 1267/B, pozn.: spoločnosť TAZ, a.s. bola založená jediným zakladateľom – FNM SR, ktorý nenadobudol vlastnícke právo k súpisovej zložke majetku na základe vyššie uvedených rozhodnutí. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca – FNM SR nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku. Absolútna neplatnosť prevodu (vklad do základného imania) vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od TAZ, a.s. na obchodnú spoločnosť TAZ spol. s.r.o. (od 21.10.1997 zmena obchodného mena: „TAZ SIPOX spol. s.r.o.“), IČO: 34 134 107, sídlo: Coburgova 84, vl. 10990/T, pozn.: spoločnosť TAZ spol s.r.o., bola založená zakladateľom – TAZ a.s. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca – TAZ a.s.  nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku. Absolútnu neplatnosť prechodu (zmena právnej formy spoločnosti – TAZ spol. s.r.o., IČO: 34 134 107 na novo založenú akciovú spoločnosť na základe zrušenia spoločnosti – TAZ spol. s.r.o. IČO: 34 134 107 bez likvidácie podľa ust. § 69 ods. 2 z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení) vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od TAZ spol. s.r.o. na spoločnosť TAZ SIPOX, a.s. (01.06.1999 zmena obchodného mena: „TAZ, a.s.“), sídlo: Coburgova 84, t.č. na majetok spoločnosti TAZ, a.s., IČO: 36 227 803 je vyhlásený konkurz, správcom konkurznej podstaty je JUDr. Dušan Pohovej. Prechod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca – TAZ spol. s.r.o. nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku. Absolútna neplatnosť prechodu  vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku na ŠKODA SIPOX SLOVAKIA a.s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava (predtým Partizánska 73 Bánovce nad Bebravou 957 11), IČO: 36 317 535. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca – TAZ a.s. nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku. Absolútnu neplatnosť prevodu  vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku na: Mgr. Matovičová Pavlína, rod. Repaská, Čajkovského 6327/30, Trnava, SR. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku. Dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov pôsobia zo zákona, od počiatku, voči všetkým osobám a dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov sa nepremlčujú. Správca je povinný na tieto dôvody prihliadať aj bez návrhu účastníka konkurzného konania, alebo inej osoby. Vlastnícke právo k súpisovej zložke majetku nie je premlčané v súlade s ust. § 100 ods. 2 prvá veta Občianskeho zákonníka v platnom znení. Zápisy o vlastníckom práve tretej osoby k súpisovej zložke majetku na príslušnom liste vlastníctva sú v rozpore s vyššie uvedeným právnym a skutkovým stavom, uvedená skutočnosť je dôvodom postupu Správcu podľa ust. § 78 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) o zápise spornej poznámky v prospech tretej osoby pričom práva k súpisovej zložke uplatňuje tretia osoba nakladaním so súpisovou zložkou majetku.

Dôvod sporného zápisu (pozemky: 8522/12, 8522/47, 8522/48, 8522/50): Absolútna neplatnosť prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od Úpadcu – Trnavské automobilové závody, štátny podnik, IČO: 00 009 199, sídlo: Trnava na Fond národného majetku Slovenskej republiky, IČO: 17 333 768, sídlo: Drieňová 27, 821 01 Bratislava (ďalej len „FNM“). V danom prípade nedošlo k prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku z dôvodu priameho rozporu prechodu vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku s rozhodnutím Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR č. 329/92 zo dňa 11.04.1992 o schválení privatizačného projektu Úpadcu a Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 590 zo dňa 16.06.1992 o schválení privatizačného projektu Úpadcu, ktorých predmetom nebol prechod/prevod súpisovej zložky majetku od Úpadcu na FNM SR a následné prevody/prechody vlastníckeho práva súpisovej zložky majetku na ďalšie osoby. Prechod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s platnými ustanoveniami § 1 (vecná pôsobnosť zákona o veľkej privatizácii), ďalej ust. § 5 (zákonné podmienky prevodu majetku štátu v rámci veľkej privatizácie), ďalej ust. § 6 ods. 1 písm. a (obsahová náležitosť privatizačného projektu – určenie majetku), ďalej ust. § 11 ods. 2 (prechod vlastníckeho práva k majetku štátu na FNM SR) a iných ustanovení zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoPPMŠ) a je v priamom rozpore s platnými ustanoveniami § 39 (dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov – priamy rozpor so zákonom), ďalej ustanovenie § 132 ods. 1 (zákonné vymedzenie právnych titulov nadobudnutia vlastníckeho práva – rozhodnutie správneho orgánu) z.č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“). Absolútna neplatnosť prevodu (vklad do základného imania) vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od FNM SR na obchodnú spoločnosť – Trnavské automobilové závody a.s (ďalej len „TAZ,  a.s.“), IČO: 31 412 742, sídlo: Trnava 917 48 (od 20.12.1996 zmena sídla: Bratislava 811 03), t.č. spoločnosť je vymazaná z obchodného registra vedeného Okresným súdom Bratislava I., odd. Sa, vl. 1267/B, pozn.: spoločnosť TAZ, a.s. bola založená jediným zakladateľom – FNM SR, ktorý nenadobudol vlastnícke právo k súpisovej zložke majetku na základe vyššie uvedených rozhodnutí. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca – FNM SR nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku. Absolútna neplatnosť prevodu (vklad do základného imania) vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od TAZ, a.s. na obchodnú spoločnosť TAZ spol. s.r.o. (od 21.10.1997 zmena obchodného mena: „TAZ SIPOX spol. s.r.o.“), IČO: 34 134 107, sídlo: Coburgova 84, vl. 10990/T, pozn.: spoločnosť TAZ spol s.r.o., bola založená zakladateľom – TAZ a.s. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca – TAZ a.s.  nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku. Absolútnu neplatnosť prechodu (zmena právnej formy spoločnosti – TAZ spol. s.r.o., IČO: 34 134 107 na novo založenú akciovú spoločnosť na základe zrušenia spoločnosti – TAZ spol. s.r.o. IČO: 34 134 107 bez likvidácie podľa ust. § 69 ods. 2 z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení) vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku od TAZ spol. s.r.o. na spoločnosť TAZ SIPOX, a.s. (01.06.1999 zmena obchodného mena: „TAZ, a.s.“), sídlo: Coburgova 84, t.č. na majetok spoločnosti TAZ, a.s., IČO: 36 227 803 je vyhlásený konkurz, správcom konkurznej podstaty je JUDr. Dušan Pohovej. Prechod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca – TAZ spol. s.r.o. nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku. Absolútna neplatnosť prechodu  vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku na SIPOX HOLDING a.s., Červeňova 28, 811 03 Bratislava, IČO: 35 767 014. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca – TAZ a.s. nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku. Absolútnu neplatnosť prevodu  vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku na: Mgr. Matovičová Pavlína, rod. Repaská, Čajkovského 6327/30, Trnava, SR. Prevod vlastníckeho práva k súpisovej zložke majetku je sankcionovaný absolútnou neplatnosťou pre priamy rozpor s právnou zásadou „nemo plus iuris“ vyjadrenej v ustanovení § 37 ods. 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení, pretože právny predchodca nebol vlastníkom súpisovej zložky majetku. Dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov pôsobia zo zákona, od počiatku, voči všetkým osobám a dôvody absolútnej neplatnosti právnych úkonov sa nepremlčujú. Správca je povinný na tieto dôvody prihliadať aj bez návrhu účastníka konkurzného konania, alebo inej osoby. Vlastnícke právo k súpisovej zložke majetku nie je premlčané v súlade s ust. § 100 ods. 2 prvá veta Občianskeho zákonníka v platnom znení. Zápisy o vlastníckom práve tretej osoby k súpisovej zložke majetku na príslušnom liste vlastníctva sú v rozpore s vyššie uvedeným právnym a skutkovým stavom, uvedená skutočnosť je dôvodom postupu Správcu podľa ust. § 78 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZoKR“) o zápise spornej poznámky v prospech tretej osoby pričom práva k súpisovej zložke uplatňuje tretia osoba nakladaním so súpisovou zložkou majetku.

Správca Úpadcu je aktívne legitimovaný na uplatnenie reivindikačného nároku Úpadcu podľa ust. § 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka a má dispozičné oprávnenie nakladať so súpisovou zložkou majetku v súlade s ust. § 44 ods. 1 ZoKR. Zápis súpisovej zložky majetku do zoznamu majetku bol vykonaný v zmysle ustanovenia § 67 ods. 1 písm. a) v spojení s ust. § 5 ods. 1 a ust. § 6 ods. 1 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, ďalej v zmysle ust. § 78 ZoKR, po posúdení ustanovení § 1, ďalej ust. § 5, ďalej ust. § 6 ods. 1 písm. a), ďalej ust. § 10, ďalej ust. § 11 ZoPPMŠ v platnom znení a v spojení s ustanovením § 39, ďalej ust. § 100 ods. 2, ďalej ust. § 126 ods. 1, ďalej ust. § 132 ods. 1 Občianskeho zákonníka v platnom znení.