Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2R/9/2012

O.St.S. a. s.

 • Úpadca O.St.S. a. s.
  IČO: 45940436
  Záhradnícka 51
  821 08  Bratislava
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 128 z roku 2013 dňa 4.7.2013
 • Spisová značka - súd 2R/9/2012
 • Spisová značka - správca 2R/9/2012 S1131
Text

Správca konkurznej podstaty Prvý správcovský dom, k.s. - v skratke PSD, k.s., so sídlom Rudnayovo nám. 1, 811 01 Bratislava, konajúci štatutárnym orgánom -  komplementárom JUDr. Jánom Havlátom za úpadcu O.st.S. a.s., IČO: 45 940 436, so sídlom Záhradnícka 51, 821 08 Bratislava, (ďalej len „úpadca“), v súlade s ust. § 28 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty na prihlásenie pohľadávok, zapísal dňa 04.07.2013 do zoznamu pohľadávok nezabezpečenú pohľadávku veriteľa:

SOLHYDRO spol. s.r.o. so sídlom Panónska cesta č. 17, Bratislava, IČO: 31 343 236, v celkovej sume prihlásenej pohľadávky 13.152,97 EUR. Pohľadávka bola zapísaná do zoznamu pohľadávok pod číslom 124.

Prvý správcovský dom, k.s. JUDr. Ján Havlát, SKP úpadcu