Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 32R 3/2013

FENESTRA Sk, spol. s .r.o. „v reštrukturalizácii“

 • Úpadca FENESTRA Sk, spol. s .r.o. „v reštrukturalizácii“
  IČO: 36521451
  Priemyselná 17
  953 01   Zlaté Moravce
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 128 z roku 2013 dňa 4.7.2013
 • Spisová značka - súd 32R 3/2013
 • Spisová značka - správca 32R 3/2013 S1240
Text

Obchodná spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej kancelárie v obvode Okresného súdu Nitra: Štúrova 22, 949 01 Nitra, oznamuje účastníkom reštrukturalizačného konania vedeného voči dlžníkovi FENESTRA Sk, spol. s .r.o. „v reštrukturalizácii“, IČO: 36 521 451, Priemyselná 17,  953 01 Zlaté Moravce, že nahliadať do správcovského spisu je možné v sídle kancelárie správcu v obvode Okresného súdu Nitra na adrese Štúrova 22, 949 01 Nitra každý pracovný deň v úradných hodinách od 09.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 16.00 hod. Žiadosti o zapísanie do poradovníka na nahliadnutie do správcovského spisu je možné správcovi adresovať telefonicky na kontaktnom čísle 037/642 59 41 prípadne písomne na adresu kancelárie správcu v obvode Okresného súdu Nitra.

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca