Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 1K/236/91

Kovomont a.s.

 • Úpadca Kovomont a.s.
  IČO: 31412424
  SNP 53
  936 01  Šahy
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 131 z roku 2013 dňa 10.7.2013
 • Spisová značka - súd 1K/236/91
 • Spisová značka - správca 1K/236/91
Text

Správca konkurznej podstaty úpadcu: KOVOMONT, a.s., SNP 53, 936 01 Šahy, č.k. 1K 236/94,Ing. Róbert Baran, adresa kancelárie Novozámocká 224, 949 05 Nitra,  ponúka  prostredníctvom verejnej ponuky v rámci výberového konania mimo dražby  na predaj nehnuteľný majetok patriaci do konkurznej podstaty (opakované ponukové konanie).

Špecifikácia majetku: Administratívna budova, k.ú.  Šahy, LV 244, s.č. 307, p.č. 3752/1, 3752/2 OP: 11.571,61 m3, ZP : 1.598,00 m2 , náhradný vodný zdroj s.č. 1774, p.č. 3753     (znalecká cena 6,4mil Sk – 212 44,-EUR),prislúchajúce pozemky na  p. č. 3751/18, 3751/19, 3751,20  a pozemok na p.č. 984 v IBV mesta Šahy (Znalecká cena 0,19mil Sk – 6307,-EUR).

Záujemca o kúpu zašlú svoju ponuku v zalepenej obálke označenej slovami „ KONKURZ – NEOTVÁRAŤ č. k. 1K/236/91“ na adresu Ing. Baran Róbert, správca, Novozámocká 224, 949 05 Nitra.

Uzávierka ponúk je 16.08.2013 do 12.00 hod.

Na neskôr predloženú ponuku – návrh sa nebude brať zreteľ.

Súčasťou ponuky musí byť:

-       Návrh kúpnej ceny podpísanej štatutárnym zástupcom

-       Doklad o zaplatení zálohy vo výške 100% z ponúkanej kúpnej ceny pripísaný najneskôr do uzávierky ponúk na bankový účet č. 286 11794/0900 vedený v SLSP, a.s.

-       Aktuálny výpis z OR prípadne ŽR nie starší ako 3 mesiace, u FO meno, priezvisko, trvalé bydlisko, rodné číslo a fotokópia OP.

-       Označenie čísla účtu na ktorý sa má vrátiť vyplatená záloha

Správca vyhodnotí ponuky najneskôr do 14 dní odo dňa otvárania obálok na Krajskom súde v Bratislave

Termín otvárania obálok na Krajskom súde v Bratislave je určený na deň 20.8.2013 o 10.00hod, číslo dverí 193.

Kupujúci sa stane ten kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu. Správca si vyhradzuje právo odmietnuť neprimerané ponuky. Zložené zálohy budú neúspešným záujemcom vrátené v lehote 10 dní odo dňa vyhodnotenia.

Záujemca berie na vedomie, že v prípade ak neuzavrie kúpnu zmluvu v určenej lehote, bude povinný a účasťou na ponukovom konaní s tým súhlasí, zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100% zloženej zábezpeky.

Účastník ponuky je povinný uhradiť nenávratný účastnícky poplatok vo výške 300 EUR na základe ktorého obdrží listinné podklady – Informačné memorandum.  

Obhliadka nehnuteľností je možné vykonať po zaplatení účastníckeho poplatku na základe osobnej dohody.

Kontakt na poskytnutie informácií resp. dohodnutia si termínu obhliadky: mail: baran@zutom.sk alebo na tel čísle 0918 241 685.