Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/31/2013

ForHaus s.r.o.

 • Úpadca ForHaus s.r.o.
  IČO: 45506248
  I. Lihoveckého 1855/4
  960 01  Zvolen
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 133 z roku 2013 dňa 12.7.2013
 • Spisová značka - súd 2K/31/2013
 • Spisová značka - správca 2K/31/2013/S1565
Text

HMG Recovery, k.s., správca úpadcu: ForHaus s.r.o., so sídlom I. Lihoveckého 1855/4, 960 01 Zvolen, IČO: 45 506 248, v zmysle § 32, ods. 7, písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok možno skladať kauciu na bankový účet zriadený v peňažnom ústave Tatra banka, a.s., číslo účtu: 2924835752/1100 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

 

V Banskej Bystrici, dňa 09.07.2013

 

Mgr. Tomáš Zahradník, komplementár spoločnosti

HMG Recovery, k. s., správca úpadcu