Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 32R 3/2013

FENESTRA Sk, spol. s .r.o. „v reštrukturalizácii“

 • Úpadca FENESTRA Sk, spol. s .r.o. „v reštrukturalizácii“
  IČO: 36521451
  Priemyselná 17
  953 01   Zlaté Moravce
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 139 z roku 2013 dňa 22.7.2013
 • Spisová značka - súd 32R 3/2013
 • Spisová značka - správca 32R 3/2013 S1240
Text

Obchodná spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej kancelárie v obvode Okresného súdu Nitra: Štúrova 22, 949 01 Nitra, správca dlžníka FENESTRA Sk, spol. s .r.o. „v reštrukturalizácii“, IČO: 36 521 451, Priemyselná 17,  953 01 Zlaté Moravce zvoláva podľa ust. § 126 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov schôdzu veriteľov, ktorá sa uskutoční dňa 03.09.2013 o 11.00 hod v Hoteli Mikádo, Hollého 11, 949 01 Nitra v Kongresovej sále I. Prezentácia veriteľov bude prebiehať od 10.30 hod. Predmetom rokovania schôdze veriteľov bude: 1. zistenie stanovísk veriteľov prihlásených pohľadávok; 2. voľba veriteľského výboru. Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia sa pri prezentácii musia preukázať dokladom totožnosti veriteľa alebo dokladom totožnosti osoby, ktorou veriteľ, ktorý je právnickou osobou koná a výpisom z obchodného registra resp. iného registra, v ktorom je veriteľ, ktorý je právnickou osobou, zapísaný; zástupcovia veriteľov resp. poverení zamestnanci veriteľov dokladom totožnosti a zároveň plnou mocou resp. poverením zamestnanca.

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.

správca