Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 29K/7/2013

TSconsult s.r.o. v likvidácii

 • Úpadca TSconsult s.r.o. v likvidácii
  IČO: 36329576
  Hlavná 94
  91105  Trenčín
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 142 z roku 2013 dňa 25.7.2013
 • Spisová značka - súd 29K/7/2013
 • Spisová značka - správca 29K/7/2013/S 1565
Text

HMG Recovery, k.s., správca úpadcu, spoločnosti TSconsult s.r.o. v likvidácii, so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO 36 329 576, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 13955/R, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese: HMG Recovery, k.s., Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín, a to v úradných hodinách počas pracovných dní od 9.00 do 12.00 hod. a od 13.00 do 16.00 hod. Termín je vhodné si vopred dohodnúť na tel.: 02 32 11 53 00.

 

V Trenčíne, dňa 23.07.2012.

Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca úpadcu