Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 29K/7/2013

TSconsult s.r.o. v likvidácii

 • Úpadca TSconsult s.r.o. v likvidácii
  IČO: 36329576
  Hlavná 94
  91105  Trenčín
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 142 z roku 2013 dňa 25.7.2013
 • Spisová značka - súd 29K/7/2013
 • Spisová značka - správca 29K/7/2013
Text

V súlade s Nariadením Rady (ES) č. 1346/2000 zo dňa 29.05.2000, ako správca úpadcu: TSconsult s.r.o. v likvidácii, so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO 36 329 576, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 13955/R (ďalej aj ako len „Úpadca“), Vám oznamujeme, že uznesením Okresného súdu Trenčín, spis. zn.: 29K/7/2013 zo dňa 16.07.2013, bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu a naša spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín, IČO: 46 333 908, bola ustanovená do funkcie správcu Úpadcu. Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 139/2013 zo dňa 22.07.2013.

 

According to the Direction of the European Council No. 1346/2000 dated 29th of May 2000, as the bankruptcy trustee of the debtor, We are obliged to inform you that with the resolution of the District Court Trenčín, proc. no. 29K/7/2013, dated on 16th July 2013 bankruptcy procedure was declared on the Debtor´s assets: TSconsult s.r.o. v likvidácii, registered seat at: Hlavná 94, 911 05 Trenčín, the Slovak Republic, company identification No.: 36 329 576 and our company HMG Recovery, k.s., with seat of office at Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín, the Slovak Republic, company identification No.: 46 333 908, was appointed to the function of the bankruptcy trustee. The abovementioned resolution was published in Commercial Gazette of Slovak republic No.: OV 139/2013 dated on 22nd July 2013.

 

Toto uznesenie Okresného súdu Trenčín nadobudlo právoplatnosť dňa 23.07.2013. Tohto dňa bol vyhlásený konkurz na majetok Úpadcu.

 

This resolution of the District Court Trenčín became valid on 23rd July 2013. The bankruptcy procedure was declared as of this date.

 

V zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) veritelia Úpadcu sú povinní v základnej prihlasovacej lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu prihlásiť svoje pohľadávky v jednom rovnopise u správcu, na adrese HMG Recovery, k.s., so sídlom správcovskej kancelárie Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín, Slovenská republika. V jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na Okresný súd Trenčín, Piaristická 27,  911 80 Trenčín, Slovenská republika.

 

Prihláška musí byť podaná na predpísanom tlačive a musí obsahovať meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo veriteľa, meno, priezvisko a bydlisko alebo názov a sídlo úpadcu, právny dôvod vzniku pohľadávky, poradie uspokojovania pohľadávky zo všeobecnej podstaty, celkovú sumu pohľadávky s rozdelením na istinu a príslušenstvo a podpis.

 

Pre každú zabezpečenú pohľadávku musí byť predložená samostatná prihláška s uvedením zabezpečenej sumy, druhu, poradia, predmetu a právneho dôvodu vzniku zabezpečovacieho práva.

 

Rovnakým spôsobom uplatňujú svoje pohľadávky aj veritelia pohľadávok, ktorých vznik je viazaný na splnenie podmienky, pričom sa uvedie skutočnosť, na základe ktorej má pohľadávka vzniknúť alebo podmienku, od ktorej závisí vznik pohľadávky.

 

V konkurze uplatňuje svoju pohľadávku prihláškou aj veriteľ, ktorý má pohľadávku voči inej osobe ako úpadcovi, ak je zabezpečená zabezpečovacím právom vzťahujúcim sa k majetku úpadcu.

 

Pohľadávka sa uplatňuje v mene EUR.

K prihláške sa pripájajú listiny preukazujúce údaje uvedené v prihláške.

 

Ak veriteľ nemá na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo alebo organizačnú zložku podniku, v prihláške je povinný uviesť zástupcu na doručovanie písomností, ktorý má bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ustanovenie zástupcu písomne oznámi správcovi.

 

Ak sa prihlasuje nepeňažná pohľadávka, k prihláške sa pripojí aj znalecký posudok určujúci hodnotu nepeňažnej pohľadávky, inak sa na prihlášku neprihliada.

According to the Act No. 7/2005 Coll. Bankruptcy and Restructuring Act (hereinafter only „the BRA”) the creditors of the debtor have to lodge their claims in a basic time period of 45 days beginning with the declaration of the bankruptcy on Debtor´s assets in one original to the bankruptcy trustee to the address HMG Recovery, k.s., Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín, the Slovak Republic. Creditor shall lodge their claims in one original also to the Okresný súd Trenčín (District Court Trenčín), Piaristická 27, 911 80 Trenčín, the Slovak Republic, to the proc. no. 29K/7/2013.

 

The lodgment of claim has to be fulfilled in prescribed form and provide information about the name, surname and the domicile or business name and registered office of bankrupt/debtor, about the name, surname and the domicile or business name and registered office of creditor, the legal cause of claim, ranking of the satisfaction of the claim from the debtor’s estate and the amount of the principal and the interests, the legal cause of the interests; the lodgment of claim has to be signed.

 

Each secured claim must be lodged separately. Creditors with claims secured with securities also fill in the registration form which has to provide information about the object to which the security is tied, secured sum of claim, type of security and legal cause of security.

 

Also creditors, who have claim against the third person, however secured by Debtor´s assets, have to lodge their claim in bankruptcy proceedings in question.

 

The claim has to be lodged in currency named as EUR.

 

Documents proving the information provided in the lodgement of claim have to be enclosed to the lodgement of claim.

 

In case the creditor does not have a seat or an address or a branch office in the Slovak Republic a representative with an address or a seat in the Slovak Republic has to be stated and noted to the bankruptcy trustee.

 

In case a non-financial claim is lodged, an expert opinion stating the value of the claim has to be added otherwise creditor´s lodgment will not be considered as the lodgment of claim.

 

Na prihlášky veriteľov, ktoré nebudú spĺňať zákonom stanovené podmienky a nebudú podpísané, sa v konkurznom konaní neprihliada ako na prihlášku.

 

Ak veriteľ doručí správcovi prihlášku neskôr, na prihlášku sa prihliada, veriteľ však nemôže vykonávať hlasovacie práva a ďalšie práva spojené s prihlásenou pohľadávkou.

 

Neprihlásené zabezpečovacie právo uplynutím základnej lehoty na prihlasovanie pohľadávok zanikne.

 

Správca ani súd nie sú povinní vyzvať veriteľa na doplnenie alebo opravu neúplnej alebo nesprávnej prihlášky.

 

Lodgement of claims that will not fulfil the requirements stated by the law or will be not signed or an expert opinion (in case of non-financial claim) will not be attached to the lodgement of claim shall not be considered as lodgement of claims in the bankruptcy proceedings.

 

The lodgement of claim served to the bankruptcy administrator after the basic period of time elapses, shall be considered as the lodgement of claim however the creditor does not have to exercise the voting rights and other rights connecting with the lodged claims.

 

Not lodged security rights become extinct after the lodgement basic period of time elapses. The trustee or the court do not have the duty to notify the creditor to amend or to correct the incorrect or the incomplete lodgement of claim.

 

Veriteľ zodpovedá za správnosť údajov uvedených v prihláške podľa § 30 ZKR.

The creditor is responsible for the legitimacy of his registration according to the article 30 of the BRA.

Toto zverejnenie sa vzťahuje k zahraničným veriteľom, ktorých pobyt a sídlo nie je známe z dokumentov dlžníka.

This information is designed for foreign creditors, whose place of residence or seat is not obvious from the business documentation of the debtor.

 

Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti

HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu/Debtor´s Trustee