Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/2/2007

Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze

 • Úpadca Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze
  IČO: 00009199
  Sladovnícka 13
  917 01  Trnava
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 148 z roku 2013 dňa 2.8.2013
 • Spisová značka - súd 25K/2/2007
 • Spisová značka - správca 25K/2/2007 S 1138
Text

Správca zapisuje do súpisu všeobecnej podstaty nasledovné súpisové zložky majetku:

Nehnuteľnosti v obci: Trnava, okres: Trnava, k.ú: Trnava, zapísané na LV č. 11085, vydanom Správou katastra Trnava ako:

- Stavba – rodinný dom, súpisné č. 419, postavená na pozemku parc. č. 554,

- Pozemok parcely reg. „C“ evidovaný na katastrálnej mape ako parc. č. 554, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera 1.000 m2,

- Pozemok parcely reg. „C“ evidovaný na katastrálnej mape ako parc. č. 555, druh pozemku: záhrady, výmera 629 m2,

Podstata: všeobecná

Súpisová hodnota: 251 000,00 Eur (slovom: Dvestopätdesiatjedentisíc Eur)

Dôvod zapísania majetku do súpisu: § 67 ods. 1 písm. b) z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Sporná poznámka: bez spornej poznámky