Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/9/2012

EUROS Slovakia, s.r.o.

 • Úpadca EUROS Slovakia, s.r.o.
  IČO: 36405132
  Mudroňova 5
  01001  Žilina
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 155 z roku 2013 dňa 13.8.2013
 • Spisová značka - súd 3K/9/2012
 • Spisová značka - správca 3K/9/2012 S 1273
Text

JUDr. Martina Fiľakovská, správca úpadcu EUROS Slovakia, s.r.o. v konkurze, IČO: 36 405 132, so sídlom: Mudroňova 5, 010 01 Žilina týmto na základe záväzného pokynu oddeleného veriteľa Tatra banka, a.s. zo dňa 05.08.2013 vyhlasuje IV. kolo ponukového konania na speňaženie majetku zapísaného v súpise oddelenej podstaty č. 2 nasledovne:

 Predmet predaja

Predmetom predaja je súbor nasledujúcich pohľadávok:

-           pohľadávka voči dlžníkovi Marián Ripel, Kysucké Nové Mesto, titulom poskytnutej pôžičky vo výške 5.280,52 EUR; pohľadávka je priznaná Rozsudkom Okresného súdu Žilina, č.k. 18C 118/2008 v spojení s Rozsudkom KS Žilina, č.k. 9Co/38/2011 a pozostáva zo súdom priznanej istiny, trov prvostupňového a trov odvolacieho konania (zapísaná v súpise odd. podstaty č. 2 pod por.č. súpis. zložky majetku 2),

-          pohľadávka voči dlžníkovi Bc. Slávka Ripelová, Nesluša, titulom poskytnutej pôžičky vo výške 13.213,32 EUR; pohľadávka je predmetom súdneho sporu vedeného na OS Žilina, č.k. 2C 136/2008 a pozostáva zo súdom priznanej istiny a trov konania (zapísaná v súpise odd. podstaty č. 2 pod por.č. súpis. zložky majetku 3),

-          pohľadávka voči dlžníkovi ELTOS, s.r.o. v konkurze, IČO: 36 385 808, Žilina v celkovej výške 91.519,94 EUR titulom Zmluvy o pôžičke zo dňa 31.12.2007, zo dňa 31.12.2008, zo dňa 31.12.2009, zo dňa 31.12.2010 a 31.12.2011; pohľadávka bola riadne prihlásená; správcom zistená ako podriadená pohľadávka (zapísaná v súpise odd. podstaty č. 2 pod por.č. súpis. zložky majetku 4),

-          pohľadávka voči dlžníkovi ELTOS, s.r.o. v konkurze, IČO: 36 385 808, Žilina v celkovej výške 125.153,27 EUR; vznikla z obchodného styku titulom vykonaných stavebných prác úpadcom a následným neuhradením časti fa č. 50013505 (splatnej dňa 29.12.2005), fa č. 5000609 (splatnej dňa 13.02.2009), fa č. 5002509 (splatnej dňa 06.04.2009), fa č. 5003709 (splatnej dňa 26.05.2009), fa č. 5004409 (splatnej dňa 26.06.2009), fa č. 5004609 (splatnej dňa 26.06.2009), časti fa č. 5004909 (splatnej dňa 27.07.2009), časti fa č. 5005309 (splatnej dňa 13.08.2009), fa č. 5006209 (splatnej dňa 05.10.2009), fa č. 5007909 (splatnej dňa 23.11.2009), časti fa č. 5008709 (splatnej dňa 30.12.2009), časti fa č. 5002810 (splatnej dňa 20.05.2010), časti fa č. 5004110 (splatnej dňa 05.07.2010), časti fa č. 5005710 (splatnej dňa 23.08.2010), fa č. 5008510 (splatnej dňa 04.11.2010), fa č. 5000811 (splatnej dňa 01.03.2011), fa č. 5012710 (splatnej dňa 14.04.2011), fa č. 5000911 (splatnej dňa 08.06.2011), fa č. 5001611 (splatnej dňa 26.06.2011), fa č. 5009308 (splatnej dňa 29.10.2008), fa č. 5010708 (splatnej dňa 19.12.2008), fa č. 5011108 (splatnej dňa 26.12.2008), fa č. 5011708 (splatnej dňa 29.12.2008), fa č. 5011808 (splatnej dňa 29.12.2008), fa č. 5012008 (splatnej dňa 02.01.2009), pohľadávka bola riadne prihlásená; správcom zistená ako podriadená pohľadávka (zapísaná v súpise odd. podstaty č. 2 pod por.č. súpis. zložky majetku 5).

Pohľadávky úpadcu sú zapísané v súpise oddelenej podstaty č. 2, ktorý bol uverejnený v Obchodnom vestníku č. 232/2012 dňa 30.11.2012.

 Podmienky IV. kola verejného ponukového konania

I.    V IV. kole verejného ponukového konania sa predaj pohľadávok uskutoční za najvyššiu ponuku kúpnej ceny. Všetky pohľadávky sa predávajú v jednom súbore.

 II. Termín a miesto na predkladanie ponúk, náležitosti ponuky

1.     Záujemcovia doručia svoje ponuky na odkúpenie predmetu predaja osobne alebo poštou na adresu: JUDr. Martina Fiľakovská, M. Rázusa 5, 010 01  Žilina, a to v zalepenej neotvorenej obálke s nápisom „Ponukové kolo – NEOTVÁRAŤ“;. Ponuky musia byť doručené správcovi v lehote do 20 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni uverejnenia oznamu o ponukovom konaní v Obchodnom vestníku.

2.     Záujemca je povinný zložiť na účet správy konkurznej podstaty vedený v Československej obchodnej banke, a.s. č.účtu: 4016651340/7500 finančnú zábezpeku na navrhovanú kúpnu cenu vo výške minimálne 10% z navrhovanej kúpnej ceny. Finančná zábezpeka musí byť pripísaná v prospech tohto účtu najneskôr v posledný deň lehoty na podanie ponuky. Neúspešným záujemcom bude zábezpeka správcom vrátená do 21 dní od vyhodnotenia výberového konania.

3.     Ponuka musí obsahovať:

-             identifikačné údaje záujemcu;

-             navrhovanú kúpnu cenu predmetu predaja

-             doklad o zaplatení finančnej zábezpeky na účet správy konkurznej podstaty vo výške minimálne 10% z ponúkanej kúpnej ceny,

-             čestné vyhlásenie, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi,

-             podpis záujemcu, resp. podpis osoby oprávnenej konať za záujemcu,

-             originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac, prípadne jeho notársky overenú fotokópiu, fyzická osoba nepodnikateľ fotokópiu občianskeho preukazu.

 III. Vyhodnotenie ponúk

Dva pracovné dni pred otváraním obálok správca vyzve oddeleného veriteľa, či nemá záujem o účasť pri  otváraní ponúk. V prípade, že sa oddelený veriteľ otvárania obálok nezúčastní, o výsledkoch ponukového konania ho bude správca bezodkladne informovať.

Otváranie obálok s ponukami uskutoční správca do piatich dní od skončenia lehoty na podávanie ponúk.

  Oddelený veriteľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky v prípade, že budú zjavne neadekvátne.

Oddelený veriteľ vopred odsúhlasí uzatvorenie Zmluvy o postúpení pohľadávok s víťazom ponukového konania.

V prípade, že oddelený veriteľ udelí súhlas na uzatvorenie Zmluvy o postúpení pohľadávok s víťazom ponukového konania, správca mu túto skutočnosť bezodkladne oznámi. Doplatok navrhovanej kúpnej ceny je povinný víťaz ponukového konania uhradiť najneskôr v deň uzatvorenia Zmluvy o postúpení pohľadávok.

  Následne bude s ním bezodkladne uzatvorená Zmluva o postúpení pohľadávok.

 Podrobnosti o predmete predaja a podmienkach ponukového konania je možné získať na adrese: JUDr. Martina Fiľakovská, M. Rázusa 5, 010 01  Žilina, telefón: 041/5006069.

 V Žiline dňa 08.08.2013                      JUDr. Martina Fiľakovská, správca