Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 29K/7/2013

TSconsult s.r.o.

 • Úpadca TSconsult s.r.o.
  IČO: 36329576
  Hlavná 94
  91105  Trenčín
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 156 z roku 2013 dňa 14.8.2013
 • Spisová značka - súd 29K/7/2013
 • Spisová značka - správca 29K/7/2013/1565
Text

HMG Recovery, k. s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene, kt. koná Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti, správca úpadcu TSconsult s.r.o. v likvidácii, so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO: 36 329 576 (ďalej aj ako len „Úpadca“), v zmysle ust. § 32 ods. 7, písm. b) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje veriteľom prihlásených pohľadávok, že v prípade popierania pohľadávok možno skladať kauciu na bankový účet zriadený v Tatra banke, a. s., číslo účtu: 2923898700/1100 s uvedením čísla pohľadávky zo zoznamu pohľadávok ako variabilného symbolu.

V Trenčíne, dňa 09.08.2013

Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu