Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 28K 8/2009

Žrebčín Motešice, a.s. "v konkurze"

 • Úpadca Žrebčín Motešice, a.s. "v konkurze"
  IČO: 36297526
  Názov ulice: neuvedené Orientačné číslo: neuvedené
  913 26   Motešice
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 159 z roku 2013 dňa 19.8.2013
 • Spisová značka - súd 28K 8/2009
 • Spisová značka - správca 28K 8/2009 S1240
Text

Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru – písomné hlasovanie členov veriteľského výboru

Spisová značka súdneho spisu: 28K/8/2009; Spisová značka správcovského spisu: 28K/8/2009 S1240; Dlžník: Žrebčín Motešice, a.s.; Sídlo: 913 26 Motešice; IČO: 36 297 526; Miesto konania: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava; Dátum konania: 07.08.2013

Prítomní:

1)      Predseda VV: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 – písomné hlasovanie zo dňa 01.08.2013 v zastúpení Ing. Michal Pôbiš, MBA – predseda predstavenstva a JUDr. Martin Lipovský – člen predstavenstva (v zmysle prílohy)

2)      Člen VV: Daňový úrad Trenčín, so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, ktorého zastupuje SK, a.s. na základe Plnomocenstva zo dňa 30.07.2013, písomné hlasovanie zo dňa 01.08.2013 v zastúpení Ing. Michal Pôbiš, MBA – predseda predstavenstva a JUDr. Martin Lipovský – člen predstavenstva  (v zmysle prílohy)

3)      Člen VV: Sociálna poisťovňa ústredie Bratislava, ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, ktorého zastupuje SK, a.s. na základe Plnomocenstva zo dňa 17.07.2013, písomné hlasovanie zo dňa 01.08.2013 v zastúpení Ing. Michal Pôbiš, MBA – predseda predstavenstva a JUDr. Martin Lipovský – člen predstavenstva  (v zmysle prílohy)

4)      Člen VV: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova č. 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, ktorého zastupuje SK, a.s. na základe Plnomocenstva zo dňa 17.07.2013, písomné hlasovanie zo dňa 01.08.2013 v zastúpení Ing. Michal Pôbiš, MBA – predseda predstavenstva a JUDr. Martin Lipovský – člen predstavenstva  (v zmysle prílohy)

5)      Člen VV: AURUS REAL, s.r.o., so sídlom Weberova 6, 080 01 Prešov, v zastúpení Aurélia Benková, konateľ – písomné hlasovanie e-mailom zo dňa  07.08.2013 (predseda VV listom zo dňa 23.07.2013 – v prílohe, požiadal člena VV o predloženie písomného hlasovania v lehote do 31.07.2013, na základe telefonického dohovoru zo dňa 05.08.2013, lehota na predloženie písomného hlasovania predĺžená do 07.08.2013)

Program:

1)      Otvorenie

2)      Prerokovanie žiadosti obchodnej spoločnosti Asemid Energy, s.r.o., Trenčín o mimosúdne riešenie prebiehajúceho súdneho sporu č.k. 39Cbi/73/2010

3)      Záver

 

K bodu 1):

Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR): „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných.“ Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia.

K bodu 2):

Správca konkurznej podstaty Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. listom doručeným predsedovi VV Slovenskej konsolidačnej, a.s. dňa 09.07.2013, požiadal VV ako príslušný orgán podľa § 82 ods. 2 písm. a) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, o vyjadrenie k žiadosti obchodnej spoločnosti Asemid Energy, s.r.o., so sídlom Bratislavská 78, 911 05 Bratislava, IČO: 36 535 893, o mimosúdne riešenie prebiehajúceho súdneho sporu a k nimi navrhovanému spôsobu riešenia.

Rozsudkom OS Trenčín č.k. 39Cbi/73/2010-147 zo dňa 05.04.2012 súd vylúčil nehnuteľnosti zapísané na LV č. 473 vedené Správou katastra Trenčín, v okrese Trenčín, v obci Motešice, v k.ú. Dolné Motešice ako pozemky: parcela registra „C“ č. 208/1 o výmere 6 446 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“ č. 208/2 o výmere 716 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“ č. 209/1 o výmere 4 402 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“ č. 209/2 o výmere 852 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“ č. 214 o výmere 1 147 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“ č. 215 o výmere 2 032 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“ č. 216 o výmere 1 013 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“ č. 217 o výmere 683 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“ č.219 o výmere 738 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“ č. 220 o výmere 3 206 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“ č. 222/1 o výmere 6 772 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“ č. 222/4 o výmere 2 m2, zastavané plochy a nádvoria, parcela registra „C“ č. 223 o výmere 1 740 m2, ostatné plochy a stavby: odchodňa mladého dobytka na parc. č. 208/2, koniareň na parc. č. 209/2, šopa na seno na parc. č. 217, maštaľ koní na parc. č. 219 z konkurznej podstaty úpadcu Žrebčín Motešice, a.s. „v konkurze“, so sídlom 913 26 Motešice, IČO: 36 297 526 a žalobcovi (Asemid Energy, s.r.o.) súd náhradu trov nepriznal.

Pri vyššie uvedenému rozsudku podal žalovaný (SKP úpadcu Žrebčín Motešice, a.s.) v zákonnom stanovenej lehote, t. j. dňa 17.05.2012, odvolanie z dôvodu podľa § 205 ods. 2 písm. f) O.s.p., nakoľko rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádzalo, podľa názoru žalovaného, z nesprávneho právneho posúdenia veci. Do dnešného dňa však nebolo vo veci podaného odvolania rozhodnuté.

Návrh mimosúdneho riešenia prebiehajúceho súdneho sporu č.k. 39Cbi/73/2010:

Dňa 14.06.2013 doručil žalobca spoločnosť Asemid Energy, s.r.o. do kancelárie správcu Žiadosť o mimosúdne riešenie prebiehajúceho sporu, nakoľko má bezprostredný záujem                            na definitívnom vylúčení sporného nehnuteľného majetku zo súpisu majetku  a požiadal o riešenie spornej veci formou uzavretia mimosúdnej dohody, predmetom ktorej bude umožnenie plnej dispozície nehnuteľnosťami zapísanými na LV č. 473, vedených v k.ú. Dolné Motešice žalobcom, a to vo forme späťvzatia odvolania podaného žalovaným proti Rozsudku OS Trenčín, sp. zn. 39Cbi/73/2010-147, či iným právne relevantným spôsobom, a to za protihodnotu v navrhovanej výške 10.000,00 €.

Uznesenie:

 

„Veriteľský výbor v konkurznom konaní úpadcu Žrebčín Motešice, a.s. „v konkurze“, so sídlom: 913 26 Motešice, IČO: 36 297 526, udeľuje správcovi konkurznej podstaty spoločnosti Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., značka správcu S1240, súhlas na mimosúdne riešenie prebiehajúceho súdneho sporu č.k. 39Cbi/73/2010 v zmysle návrhu žalobcu spoločnosti Asemid Energy, s.r.o., so sídlom Bratislavská 78, 911 05 Bratislava, IČO: 36 535 893, a to formou uzavretia mimosúdnej dohody medzi žalobcom Asemid Energy, s.r.o. a žalovaným Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., predmetom ktorej bude umožnenie plnej dispozície s nehnuteľnosťami zapísanými na LV č. 473, vedených v k.ú. Dolné Motešice žalobcom, a to vo forme späťvzatia odvolania podaného žalovaným proti Rozsudku OS Trenčín, sp. zn. 39Cbi/73/2010-147, za protihodnotu v navrhovanej výške 10.000,00 €.“

Bolo uskutočnené hlasovanie  na základe písomného hlasovania:

ZA: 4 hlasy

Slovenská konsolidačná, a.s.

DÚ Trenčín, v zastúpení SK, a.s.

Sociálna poisťovňa so sídlom Bratislava, v zastúpení SK, a.s.

VšZP, a.s., Bratislava, v zastúpení SK, a.s.

PROTI: 1 hlas

AURUS REAL, s.r.o., Prešov

ZDRŽALO SA: 0 hlasov

Uznesenie: prijaté

V zmysle § 38 ods. 2) tretia veta ZKR: „Na prijatie uznesenia veriteľského výboru  je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.“

Vzhľadom na skutočnosť, že za prijatie uznesenia hlasovali štyria členovia veriteľského výboru, veriteľský výbor prijal uznesenie v znení, ako je uvedené vyššie.

 K bodu  3) – Záver:

 

Program zasadnutia VV bol vyčerpaný.

Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne ju doručí (vrátane jednotlivých stanovísk členov VV vo forme písomného hlasovania)  Okresnému súdu Trenčín a správcovi Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Súvoz 1, 911 01 Trenčín..

Predseda VV zaviazal správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., zápisnicu zo zasadnutia VV zverejniť v Obchodnom vestníku. Predseda VV zasadnutie  veriteľského výboru  ukončil.

V Bratislave, dňa 07.08.2013; Zápisnicu vyhotovil:  Predseda veriteľského výboru :  Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99  Bratislava, IČO: 35 776 005, zastúpená Ing. Jana Šírová