Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 25K/2/2007

Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze

 • Úpadca Trnavské automobilové závody, štátny podnik v konkurze
  IČO: 00009199
  Sladovnícka 13
  917 01   Trnava
 • Druh Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 163 z roku 2013 dňa 23.8.2013
 • Spisová značka - súd 25K/2/2007
 • Spisová značka - správca 25K/2/2007 S 1138
Text

Správca na základe záväzného pokynu veriteľského výboru a uzatvorenej Dohody o urovnaní vylučuje podľa ust. § 81 z.č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo súpisu majetku všeobecnej podstaty nasledovné súpisové zložky majetku s poznámkou o spornom zápise v prospech Peter Zachar, trvale bytom: Trakovice 333, 919 33 Trakovice, dátum narodenia: 10.08.1966:

-       Stavba – Dielňa bez súp. č. postavená na pozemku parc. č. 8679/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 204 m² (v súčasnosti na pozemku parcely registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape ako parc. č. 8679/4, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 190 m²) v k. ú. Trnava, obec Trnava, okres Trnava, zapísané na LV č. 6096, vydanom Správou katastra Trnava,

-       Stavba – Sklad bez súp. č., postavená na pozemku parc. č. 8679/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 62 m²,  k. ú. Trnava, obec Trnava, okres Trnava, (zapísané na LV č. 5758, vydanom Správou katastra Trnava). Vylúčenie súpisovej zložky majetku (Sklad) sa v zmysle Dohody o urovnaní týka aj rodinného domu s.č. 8297 postaveného na pozemku parc. č. 8679/2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, výmera: 62 m²,  k. ú. Trnava, obec Trnava, okres Trnava, (zapísané na LV č. 5758, vydanom Správou katastra Trnava)