Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 43K/7/2006

BOVACOMERC spol. s r.o. v konkurze

 • Úpadca BOVACOMERC spol. s r.o. v konkurze
  IČO: 31104924
  Ružindolská 11
  917 01  Trnava
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 167 z roku 2013 dňa 30.8.2013
 • Spisová značka - súd 43K/7/2006
 • Spisová značka - správca 43K/7/2006 S1210
Text

VYHLÁSENIE PONUKOVÉHO KONANIA

 

JUDr. Peter Ondreička, správca konkurznej podstaty úpadcu: BOVACOMERC spol. s r.o. v konkurze, IČO: 31 104 924, so sídlom: Ružindolská 11, 917 01 Trnava, vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku úpadcu mimo dražby.

I. Predmet predaja:

Pohľadávka úpadcu zapísaná v súpise všeobecnej podstaty. Popis majetku úpadcu, ktorý je predmetom tejto ponuky, bol zverejnený v Obchodnom vestníku podľa nasledovného prehľadu:

a)   doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku, zverejnené v OV č. 27/2013 dňa 07.02.2013 pod položkou K002034,

Predmet predaja nie je ocenený znaleckým posudkom v zmysle platných právnych predpisov, jeho hodnota je určená v súlade s ustanovením § 77 ods. 3 zákona o konkurze a reštrukturalizácii vlastným odhadom správcu konkurznej podstaty a je uvedená súpise konkurznej podstaty pri každej súpisovej zložke majetku.

II. Kúpna cena, podmienky verejného ponukového konania:

V 1. kole verejného ponukového konania sa predaj vyššie uvedeného majetku uskutoční za najvyššiu cenovú ponuku, ktorá však nesmie byť nižšia ako súpisová hodnota majetku..

Bližšie podrobnosti týkajúce sa ponúkaného majetku ako aj úplne znenie podmienok verejného ponukového konania si záujemca môže vyžiadať telefonicky u JUDr. Petra Ondreicku na tel.č.: 033/2933333, príp. mailom na adrese: ondreicka@akko.sk.

III.Termín a miesto na predkladanie ponúk:

Ponuky na odkúpenie majetku sa predkladajú na adresu kancelárie správcu: JUDr. Peter Ondreička, Sladovnícka 13, 917 01 Trnava v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom „Konkurz - BOVACOMERC spol. s r.o. - neotvárať“. Ponuka musí obsahovať:

-                návrh kúpnej ceny so špecifikáciou predmetu záujmu,

-                doklad o úhrade celku kúpnej ceny na účet úpadcu č.: 2923851910/1100 vedený v Tatra banke, a.s. v lehote na predkladanie ponúk,

-                doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu – fyzickej osoby je neoverená fotokópia občianskeho preukazu alebo overená fotokópia živnostenského oprávnenia a u záujemcu – právnickej osoby je ním overená fotokópia výpisu z obchodného registra nie staršieho ako tri mesiace.

-                oznámenie bankového spojenia pre prípad vrátenia uhradenej kúpnej ceny.

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené najneskôr do 10. dňa od zverejnenia tohto oznámenia v Obchodnom vestníku do 16.00 hod. Pre dodržanie lehoty doručenia záväznej ponuky je rozhodujúci moment doručenia ponuky do kancelárie správcu, nie dátum podania ponuky na pošte alebo u iného prepravcu zásielok. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku a predloženú ponuku nemožno meniť ani vziať späť.

Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v podmienkach verejného ponukového konania.

IV. Termín a miesto otvárania obálok:

Predložené obálky s ponukami na odkúpenie majetku budú otvorené v kancelárii správcu na adrese: JUDr. Peter Ondreička, so sídlom kancelárie Sladovnícka 13, 917 01 Trnava dňa 11.09.2013 o 10.00 hod., o čom správca vyhotoví zápisnicu.

V. Lehota na vyhodnotenie ponúk:

Správca vykoná vyhodnotenie ponúk v lehote do 5 dní odo dňa termínu otvárania obálok a v tejto lehote zároveň oznámi záujemcom výsledok verejného ponukového konania. Neúspešným záujemcom budú zložené sumy vrátené do 5 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk a v rovnakej lehote zároveň správca vyzve víťaza verejného ponukového konania na uzatvorenie kúpnej zmluvy (zmluvy o postúpení pohľadávky).

VI. Iné skutočnosti:

V prípade, ak úspešný záujemca napriek predchádzajúcej výzve správcu neuzavrie kúpnu zmluvu (zmluvu o postúpení pohľadávky) včas podľa pokynu správcu, má správca voči takémuto záujemcovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ponúkanej kúpnej ceny. Zaslanie záväznej ponuky zo strany záujemcu správcovi, sa považuje za súhlas s podmienkou o zmluvnej pokute.

Správca si vyhradzuje právo v prípade nevyhovujúcich ponúk odmietnuť všetky ponuky a vyhodnotiť verejné ponukové konanie ako neúspešné.

V Trnave dňa 26.08. 2013, JUDr. Peter Ondreička, správca