Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/31/2013

ForHaus s.r.o.

 • Úpadca ForHaus s.r.o.
  IČO: 45506248
  I. Lihoveckého 1855/4
  960 01  Zvolen
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 172 z roku 2013 dňa 6.9.2013
 • Spisová značka - súd 2K/31/2013
 • Spisová značka - správca 2K/31/2013/S1565
Text

Spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, správca úpadcu ForHaus s.r.o., so sídlom I. Lihoveckého 1855/4, 960 01 Zvolen, IČO: 45 506 248 (ďalej len „Úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávky nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávok bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

 

 

Veriteľ:                          Miloš Struhár

Bytom:                            Záhonok 1685/21, 960 01 Zvolen

 

 

Celková suma prihlásených pohľadávok:

2.859,99 €

 

Počet uplatnených pohľadávok:    

8

Doručenie prihlášok dňa:

30.08.2013

Uplatnenie zabezpečovacích práv:

Neuplatnené

Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:

9/S-1 – 9/S-8

Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

02.09.2013

 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa 02.09.2013

HMG Recovery, k.s. - správca Úpadcu