Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 29K/7/2013

TSconsult s.r.o. v likvidácii

 • Úpadca TSconsult s.r.o. v likvidácii
  IČO: 36329576
  Hlavná 94
  911 05  Trenčín
 • Druh Oznam o zvolaní schôdze veriteľov
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 172 z roku 2013 dňa 6.9.2013
 • Spisová značka - súd 29K/7/2013
 • Spisová značka - správca 29K/7/2013/S1565
Text

Spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, správca úpadcu: TSconsult s.r.o. v likvidácii, so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO: 36 329 576 (ďalej len „Úpadca“), podľa ust. § 34 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) zvoláva schôdzu veriteľov Úpadcu, ktorá sa uskutoční dňa 22.10.2013 o 10:00 hod. (prezentácia od 9:30 hod!), na adrese Pod Sokolice 6673/1C, 911 01 Trenčín (miestnosť konania schôdze bude označená pri vstupe do budovy).

 

Predmetom schôdze veriteľov bude:

 

1. Otvorenie schôdze veriteľov,

2. Správa o činnosti správcu a stave konkurzu,

3. Rozhodovanie podľa ust. § 36 ZKR,

4. Voľba veriteľského výboru,

5. Rôzne, Záver.

 

Právo zúčastniť sa na schôdzi veriteľov má každý veriteľ prihlásenej pohľadávky. Veritelia sa pri prezentácii musia preukázať dokladom totožnosti, prípadne výpisom z príslušného registra vedeného podľa osobitného predpisu, zástupcovia veriteľov sa preukazujú dokladom totožnosti a plnou mocou, resp. dokladom totožnosti a výpisom z Obchodného registra SR

 

V Trenčíne, dňa 03.09.2013

 

Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Úpadcu