Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 32R 3/2013

FENESTRA Sk, spol. s r.o. "v reštrukturalizácii"

 • Úpadca FENESTRA Sk, spol. s r.o. "v reštrukturalizácii"
  IČO: 36521451
  Priemyselná 17
  953 01  Zlaté Moravce
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 176 z roku 2013 dňa 12.9.2013
 • Spisová značka - súd 32R 3/2013
 • Spisová značka - správca 32R 3/2013 S1240
Text

ZÁPISNICA Z PRVÉHO ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU v reštrukturalizácii obchodnej spoločnosti FENESTRA Sk, spol. s r.o., IČO: 36 521 451, so sídlom na ulici Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 10369/N, (ďalej aj len ako „Dlžník“), konaného v zmysle ust. § 127 et seq. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“)

Spisová značka Okresného súdu Košice I: 32R 3/2013; Miesto zasadnutia: Hotel Mikádo, Hollého 11, 949 01 Nitra; Dátum a čas konania: 03.09.2013 o 14.30 hod; Program zasadnutia: Voľba predsedu veriteľského výboru.

Prítomní:                                                                                                     

- Slovenská správcovská a reštrukturalizačná k.s. – konajúca prostredníctvom komplementára JUDr. Miroslava Duračinského -  správca Dlžníka;

- Ing. Štefan Laktiš – člen štatutárneho orgánu (konateľ) Dlžníka;

ČLENOVIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU:

- Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, so sídlom na ulici Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, Slovenská republika; Konajúci prostredníctvom : Ing. Mgr. Martin Drotár na základe poverenia

- Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, so sídlom Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika; Konajúci prostredníctvom : JUDr. Monika Gašparovičová -  na základe poverenia

- HASTA, s.r.o., IČO: 31 646 751, so sídlom na ulici Bytčianska 814/131, 010 03 Žilina - Považský Chlmec, Slovenská republika, Zastúpený : pánom Radoslavom Gajdošom

I.

Otvorenie zasadnutia

Prvé zasadnutie veriteľského výboru v reštrukturalizácii Dlžníka (ďalej aj len ako „VV“) otvoril JUDr. Miroslav Duračinský, komplementár správcu Dlžníka (ďalej aj len ako „Správca“) a jeho zvolávateľ podľa ust. § 128 ods. 1 ZKR o 14.30 hod. Správca privítal prítomných členov VV a oboznámil ich o jedinom bode programu dnešného zasadnutia VV, ktorým je voľba predsedu VV podľa ust. §  127 ods. 5 ZKR. Správca súčasne prítomných členov VV informoval o základných zákonom ustanovených princípoch fungovania veriteľského výboru v zmysle ust. § 127 et seq. ZKR, podľa ktorých:

- Ďalšie zasadnutie veriteľského výboru zvoláva podľa potreby člen veriteľského výboru alebo správca.

- Člen veriteľského výboru je povinný konať v spoločnom záujme všetkých veriteľov prihlásených pohľadávok. Za výkon funkcie má člen veriteľského výboru nárok na úhradu trov, ktoré preukázateľne vynaložil pri výkone svojej funkcie; tieto trovy vo výške schválenej veriteľským výborom platí dlžník.

- Činnosť veriteľského výboru riadi predseda, ktorého spomedzi seba volia členovia veriteľského výboru. Člen veriteľského výboru si môže písomným plnomocenstvom zvoliť zástupcu.

- Písomnosti určené veriteľskému výboru sa doručujú na adresu predsedu veriteľského výboru. Ak sa písomnosť nepodarí predsedovi veriteľského výboru doručiť, možno písomnosť doručiť na adresu ktoréhokoľvek člena veriteľského výboru.

II.

Uznášaniaschopnosť

Správca vzhľadom na prítomnosť všetkých troch (3) zvolených členov veriteľského výboru v súlade s ust. § 128 ods. 2 prvá veta ZKR skonštatoval uznášaniaschopnosť prvého zasadnutia VV.

 III.

Väčšina hlasov potrebná na prijatie uznesení

Správca informoval prítomných členov VV, že podľa ust. § 128 ods. 2 ZKR každý člen VV má pri hlasovaní jeden (1) hlas. Na prijatie uznesenia VV je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov VV. V prípade rovnosti hlasov sa hlasy členov VV prepočítajú podľa zistenej sumy ich zistených pohľadávok. V súlade s uvedeným je na dnešnom prvom zasadnutí VV na prijatie uznesenia VV potrebný súhlas aspoň dvoch (2) členov VV.

 IV.

Voľba predsedu veriteľského výboru

Následne Správca pristúpil k voľbe predsedu VV, pričom za predsedu VV navrhol obchodnú spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, ktorá je veriteľom Dlžníka a zároveň členom VV s najväčším počtom zistených hlasov.

HLASOVANIE :

ZA:   Slovenská sporiteľňa, a.s.; Všeobecná úverová banka, a.s., HASTA, s.r.o.

PROTI: nikto

VÝSLEDOK HLASOVANIA:          ZA:             3 hlasy

                                                           PROTI:      0 hlasov

Na základe výsledku hlasovania prijal veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka nasledovné

u z n e s e n i e:

„Veriteľský výbor v reštrukturalizácii obchodnej spoločnosti FENESTRA Sk, spol. s r.o. v reštrukturalizácii, IČO: 36 196 622, so sídlom na ulici Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce zvolil za predsedu veriteľského výboru obchodnú spoločnosť Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava.“

Správca po vykonanej voľbe predsedu veriteľského výboru vyzval prítomných členov veriteľského výboru na uplatnenie prípadných odôvodnených námietok proti voľbe predsedu veriteľského výboru. Námietky proti voľbe predsedu veriteľského výboru prítomní členovia VV nevzniesli.

V.

Žiadosť Dlžníka o predĺženie lehoty podľa ust. § 143 ZKR

Na úvod prerokúvania ďalšieho bodu programu zasadnutia veriteľského výboru predniesol konateľ Dlžníka prítomným členom veriteľského výboru žiadosť Dlžníka ako predkladateľa plánu podľa ust. § 133 ods. 1 ZKR o predĺženie lehoty na predloženie záverečného návrhu plánu na predbežné schválenie veriteľskému výboru v zmysle ust. § 143 ZKR o tridsať (30) dní. Konateľ Dlžníka svoju žiadosť odôvodnil nasledovne:

Lehota na popieranie pohľadávok veriteľov Dlžníka riadne a včas prihlásených do reštrukturalizácie uplynula len nedávno, t.j. dňa 28.08.2013, lehota pre podanie prípadných žalôb o určenie popretých pohľadávok zo strany veriteľov uplynie dňa 27.09.2013. S prihliadnutím na skutočnosť, že zákon neumožňuje zaradiť do plánu správcom popretú pohľadávku, pokiaľ veriteľ tejto pohľadávky neinicioval v zákonom ustanovenej lehote incidenčné konanie o jej určenie, ako aj na normatívne pravidlo, že veritelia popretých pohľadávok v rozsahu tohto popretia v zásade nemôžu vykonávať svoje hlasovacie práva pri hlasovaní o prijatí plánu, pričom definitívny poznatok o rozsahu, obsahu a štruktúre záväzkov Dlžníka, ktoré majú byť predkladateľom do plánu zaradené ako aj poznatok o výške hlasovacích práv jednotlivých účastníkov plánu zaradených v jeho záväznej časti do niektorej zo skupín je s prihliadnutím na uvedené objektívne možné nadobudnúť až po uplynutí lehoty na podanie incidenčných žalôb, nie je podľa názoru Dlžníka dobre možné plán predložiť v zákonom ustanovenej lehote.

 Predseda VV dal o prednesenej a odôvodnenej žiadosti Dlžníka podľa ust. § 143 ZKR hlasovať.

 HLASOVANIE :

ZA:   Slovenská sporiteľňa, a.s.; Všeobecná úverová banka, a.s., HASTA, s.r.o.

PROTI: nikto

 VÝSLEDOK HLASOVANIA:          ZA:             3 hlasy

                                                           PROTI:      0 hlasov

 Na základe výsledku hlasovania prijal veriteľský výbor v reštrukturalizácii Dlžníka nasledovné

 u z n e s e n i e:

 „Veriteľský výbor v reštrukturalizácii obchodnej spoločnosti FENESTRA Sk, spol. s r.o. v reštrukturalizácii, IČO: 36 196 622, so sídlom na ulici Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce predlžuje v zmysle ust. § 143 ZKR na základe odôvodnenej žiadosti predkladateľa plánu lehotu na predloženie záverečného návrhu plánu na predbežné schválenie veriteľskému výboru o tridsať (30) dní.“

Odôvodnenie: Lehota na popieranie pohľadávok veriteľov Dlžníka riadne a včas prihlásených do reštrukturalizácie uplynula len nedávno, t.j. dňa 28.08.2013, lehota pre podanie prípadných žalôb o určenie popretých pohľadávok zo strany veriteľov uplynie dňa 27.09.2013. S prihliadnutím na skutočnosť, že zákon neumožňuje zaradiť do plánu správcom popretú pohľadávku, pokiaľ veriteľ tejto pohľadávky neinicioval v zákonom ustanovenej lehote incidenčné konanie o jej určenie, ako aj na normatívne pravidlo, že veritelia popretých pohľadávok v rozsahu tohto popretia v zásade nemôžu vykonávať svoje hlasovacie práva pri hlasovaní o prijatí plánu, pričom definitívny poznatok o rozsahu, obsahu a štruktúre záväzkov Dlžníka, ktoré majú byť predkladateľom do plánu zaradené ako aj poznatok o výške hlasovacích práv jednotlivých účastníkov plánu zaradených v jeho záväznej časti do niektorej zo skupín je s prihliadnutím na uvedené objektívne možné nadobudnúť až po uplynutí lehoty na podanie incidenčných žalôb, nie je podľa názoru Dlžníka dobre možné plán predložiť v zákonom ustanovenej lehote.

Predseda VV po vykonanom hlasovaní o žiadosti Dlžníka o predĺženie lehoty vyzval prítomných  členov veriteľského výboru na uplatnenie prípadných odôvodnených námietok. Námietky proti vykonanému hlasovaniu a prijatému uzneseniu VV prítomní členovia VV nevzniesli.

VI.

Stanoviská a požiadavky členov VV

Na záver zasadnutia vyzval predseda VV prítomných členov VV na prednesenie prípadných stanovísk a požiadaviek. Nakoľko žiadne ďalšie pripomienky, požiadavky ani námety na diskusiu alebo doplnenie programu zasadnutia členovia VV nemali, predseda VV zasadnutie poďakoval prítomným členom VV a Správcovi za účasť a prvé zasadnutie VV v reštrukturalizácii Dlžníka o 14.45 hod. ukončil. 

Slovenská sporiteľňa, a.s., Ing. Mgr. Martin Drotár – na základe poverenia, predseda VV