Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 28K/8/2009

Žrebčín Motešice, a.s. "v konkurze"

 • Úpadca Žrebčín Motešice, a.s. "v konkurze"
  IČO: 36297526
  Názov ulice: neuvedené Orientačné číslo: neuvedené
  913 26   Motešice
 • Druh Preradenie súpisovej zložky majetku z jednej podstaty do inej podstaty
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 182 z roku 2013 dňa 20.9.2013
 • Spisová značka - súd 28K/8/2009
 • Spisová značka - správca 28K/8/2009 S1240
Text

Vyradenie z podstaty: všeobecná podstata

Zaradenie do podstaty: oddelená podstata

Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Daňový úrad Trenčín

Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 38/35 až 51/48

Pozemok:

Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 109; obec: Horňany; štát: SR; názov katastrálneho územia: Horňany; číslo LV: 510; parcelné číslo: 312/3; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 64/441; súpisová hodnota majetku : 1.085,44 EUR

Pozemok tvorí neoddeliteľnú súčasť k

Byt/nebytový priestorPopis bytu/nebytového priestoru: byt č. 6 s podielom 64/441 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu; obec: Horňany; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené; číslo bytu/nebytového priestoru: 6; číslo poschodia: prízemie; názov katastrálneho územia: Horňany; číslo LV: 510; súpisné číslo: 60; parcelné číslo: 312/3, 314/4; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 20 000,- EUR

Vyradenie z podstaty: všeobecná podstata

Zaradenie do podstaty: oddelená podstata

Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská republika – Daňové riaditeľstvo SR, Daňový úrad Trenčín

Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok: 38/35 až 51/48

Pozemok:

Druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria; výmera (m2): 453; obec: Horňany; štát: SR; názov katastrálneho územia: Horňany; číslo LV: 510; parcelné číslo: 314/4; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 64/441; súpisová hodnota majetku : 4.511,- EUR

Pozemok tvorí neoddeliteľnú súčasť k

Byt/nebytový priestorPopis bytu/nebytového priestoru: byt č. 6 s podielom 64/441 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu; obec: Horňany; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené; číslo bytu/nebytového priestoru: 6; číslo poschodia: prízemie; názov katastrálneho územia: Horňany; číslo LV: 510; súpisné číslo: 60; parcelné číslo: 312/3, 314/4; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 20 000,- EUR

 

Zmena – oprava zapísaných údajov uverejnených v OV č. 57B/2010 dňa 24.03.2010:

Spisová značka súdneho spisu: 28K/8/2009

Spisová značka správcovského spisu: 28K/8/2009 S1240

Meno a priezvisko/Obchodné meno úpadcu (dlžníka):

Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze

Dátum narodenia/IČO úpadcu (dlžníka): 36 297 526

Byt/nebytový priestor

Popis bytu/nebytového priestoru: byt č. 6 s podielom 64/441 na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu; obec: Horňany; štát: SR; ulica: neuvedené; orientačné číslo: neuvedené; číslo bytu/nebytového priestoru: 6; číslo poschodia: prízemie; názov katastrálneho územia: Horňany; číslo LV: 510; súpisné číslo: 60; parcelné číslo: 312/3, 314/4; spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1; súpisová hodnota majetku: 20 000,- EUR

Podstata: oddelená

Meno a priezvisko/názov zabezpečeného veriteľa: Slovenská

republika – Daňové riaditeľstvo SR, Daňový úrad Trenčín

Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok:  38/35 až 51/48 (pôvodný zápis: Číslo zabezpečenej pohľadávky podľa zoznamu pohľadávok:31)