Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 28K/8/2009

Žrebčín Motešice, a.s. "v konkurze"

 • Úpadca Žrebčín Motešice, a.s. "v konkurze"
  IČO: 36297526
  Názov ulice: neuvedené Orientačné číslo: neuvedené
  913 26   Motešice
 • Druh Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 182 z roku 2013 dňa 20.9.2013
 • Spisová značka - súd 28K/8/2009
 • Spisová značka - správca 28K/8/2009 S1240
Text

Vo veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu Žrebčín Motešice, a.s. „v konkurze“, so sídlom 913 26 Motešice, IČO: 36 297 526, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10040/R (ďalej aj len ako „Úpadca“), správca Úpadcu, obchodná spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., sídlom kancelárie Súvoz 1, 911 01 Trenčín, v súlade s ust. § 78 ods. 4 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2011 vylúčil zo súpisu všeobecnej podstaty nasledovné súpisové zložky majetku:

Typ súpisovej zložky majetku:  Pozemok

Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

Výmera (m2): 4128

Parcelné číslo: 30/1

Obec: Motešice

Štát: SR

Názov katastrálneho územia:Horné Motešice

Číslo LV:1105

Spoluvlastnícky podiel úpadcu:1/1

Súpisová hodnota: 41 114,88 €

Majetok inej osoby ako úpadcu:

Tretia osoba:

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:

Sporný zápis:

Tretia osoba:Juraj Jando, nar. 7.9.1974, Horné Motešice 144

Dôvod vylúčenia: Rozsudok Okresného súdu Trenčín, č. k.: 39Cbi/74/2010-152 zo dňa 2.2.2012 v spojení s Rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne, č. k.: 16CoKR/19/2012-192 zo dňa 20.2.2013, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 4.4.2013

 

Typ súpisovej zložky majetku:     Pozemok

Druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

Výmera (m2):  820

Parcelné číslo: 30/3

Obec: Motešice

Štát: SR

Názov katastrálneho územia: Horné Motešice

Číslo LV: 1105

Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Súpisová hodnota: 8 167,20 €

Majetok inej osoby ako úpadcu:

Tretia osoba:

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:

Sporný zápis:

Tretia osoba: Juraj Jando, nar. 7.9.1974, Horné Motešice 144

Dôvod vylúčenia: Rozsudok Okresného súdu Trenčín, č. k.: 39Cbi/74/2010-152 zo dňa 2.2.2012 v spojení s Rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne, č. k.: 16CoKR/19/2012-192 zo dňa 20.2.2013, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 4.4.2013

 

Typ súpisovej zložky majetku:     Pozemok

Druh pozemku:  Zastavané plochy a nádvoria

Výmera (m2): 182

Parcelné číslo: 30/4

Obec: Motešice

Štát: SR

Názov katastrálneho územia: Horné Motešice

Číslo LV:1105

Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Súpisová hodnota: 1 812,72 €

Majetok inej osoby ako úpadcu:

Tretia osoba:

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:

Sporný zápis:

Tretia osoba: Juraj Jando, nar. 7.9.1974, Horné Motešice 144

Dôvod vylúčenia: Rozsudok Okresného súdu Trenčín, č. k.: 39Cbi/74/2010-152 zo dňa 2.2.2012 v spojení s Rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne, č. k.: 16CoKR/19/2012-192 zo dňa 20.2.2013, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 4.4.2013

 

Typ súpisovej zložky majetku: Stavba

Popis stavby: Maštaľ koní

Obec: Motešice

Štát: SR

Ulica: Neuvedené

Orientačné číslo: Neuvedené

Názov katastrálneho územia: Horné Motešice

Číslo LV: 1105

Súpisné číslo: Neuvedené

Parcelné číslo: 30/3

Spoluvlastnícky podiel úpadcu:1/1

Súpisová hodnota:75 000,00 €

Majetok inej osoby ako úpadcu:

Tretia osoba:

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:

Sporný zápis:

Tretia osoba: Juraj Jando, nar. 7.9.1974, Horné Motešice 144

Dôvod vylúčenia:  Rozsudok Okresného súdu Trenčín, č. k.: 39Cbi/74/2010-152 zo dňa 2.2.2012 v spojení s Rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne, č. k.: 16CoKR/19/2012-192 zo dňa 20.2.2013, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 4.4.2013

 

Typ súpisovej zložky majetku: Stavba

Popis stavby: Maštaľ koní

Obec: Motešice

Štát:SR

Ulica:Neuvedené

Orientačné číslo: Neuvedené

Názov katastrálneho územia: Horné Motešice

Číslo LV: 1105

Súpisné číslo:  Neuvedené

Parcelné číslo: 30/4

Spoluvlastnícky podiel úpadcu: 1/1

Súpisová hodnota:30 000,00 €

Majetok inej osoby ako úpadcu:

Tretia osoba:

Dôvod zapísania súpisovej zložky majetku tretej osoby:

Sporný zápis:

Tretia osoba: Juraj Jando, nar. 7.9.1974, Horné Motešice 144

Dôvod vylúčenia:Rozsudok Okresného súdu Trenčín, č. k.: 39Cbi/74/2010-152 zo dňa 2.2.2012 v spojení s Rozsudkom Krajského súdu v Trenčíne, č. k.: 16CoKR/19/2012-192 zo dňa 20.2.2013, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 4.4.2013