Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/31/2013

ForHaus s.r.o.

 • Úpadca ForHaus s.r.o.
  IČO: 45506248
  I. Lihoveckého 1855/4
  96001  Zvolen
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 190 z roku 2013 dňa 2.10.2013
 • Spisová značka - súd 2K/31/2013
 • Spisová značka - správca 2K/31/2013/S 1565
Text

Spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, správca úpadcu ForHaus s.r.o., so sídlom I. Lihoveckého 1855/4, 960 01 Zvolen, IČO: 45 506 248 (ďalej len „Úpadca“), týmto zverejňuje v súlade s ust. § 38 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zápisnicu zo zasadnutia veriteľského výboru.

 

Zápisnica

 

zo zasadnutia veriteľského výboru podľa ust. § 38 a nasl. zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) vo veci vyhláseného konkurzu na majetok úpadcu: ForHaus s.r.o., so sídlom I. Lihoveckého 1855/4, 960 01 Zvolen, IČO: 45 506 248, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Banká Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 18074/S (ďalej aj ako len „Úpadca“), vedenej pred Okresným súdom Banská Bystrica pod spis. zn.: 2K/31/2013.

Zvolávateľ zasadnutia:

HMG Recovery, k.s.

IČO:                            46 333 908

sídlo:                            Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava

správc. kancelária:  Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica

v mene, kt. koná:     Mgr. Tomáš Zahradník, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s.

(ďalej aj ako len „Správca“)

 

Miesto zasadnutia:                        

Správc. kancelária: Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica

 

Zoznam prítomných na zasadnutí veriteľského výboru:

 • Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484
 • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., so sídlom Mamateyova 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874
 • Daňový úrad Banská Bystrica, so sídlom Nová 13, 974 01 Banská Bystrica

   

  Celkový počet hlasov členov veriteľského výboru/celkový počet hlasov prítomných členov veriteľského výboru: 3/3

   

   

  Vzhľadom na uvedené možno konštatovať, že veriteľský výbor je v zmysle ust. § 38 ods. 2 ZKR uznášaniaschopný.

   

   

   

  PROGRAM I. ZASADNUTIA VERITEĽSKÉHO VÝBORU:

  1.)           Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru,

  2.)           Správa správcu o stave konkurzného konania a činnosti správcu,

  3.)           Voľba predsedu veriteľského výboru,

  4.)           Záver.

   

   

  1.)     Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

   

  Zasadnutie veriteľského výboru otvoril zvolávateľ zasadnutia – správca Úpadcu (ďalej aj ako len „Správca“) a ten prezentoval program zasadnutia veriteľského výboru. Na základe vykonanej prezentácie prítomných veriteľov Správca konštatoval, že veriteľský výbor je vzhľadom na počet prítomných členov uznášaniaschopný podľa ust. § 38 ods. 2 ZKR, nakoľko na zasadnutí veriteľského výboru je prítomná väčšina jeho členov.

   

  2.)     Správa správcu o stave konkurzného konania a činnosti správcu

   

  V rámci tohto bodu programu Správca prezentoval veriteľskému výboru stručnú správu o stave konkurzného konania s odkazom na to, čo odznelo na schôdzi veriteľov, ktorá sa konala bezprostredne pred konaním I. schôdze veriteľského výboru.

   

  3.)     Voľba predsedu veriteľského výboru

   

  V rámci tohto bodu programu Správca v zmysle ust. § 38 ods. 1 ZKR vyzval členov veriteľského výboru na predloženie návrhov na predsedu veriteľského výboru.           

   

 • Veriteľ, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. navrhli, aby za predsedu veriteľského výboru bol zvolený člen veriteľského výboru Sociálna poisťovňa

   

   

  Hlasovanie:

   

  Za: 3 hlasy

  Proti: 0 hlasov

  Zdržal sa: 0 hlasov

   

  VV hlasovaním prijala uznesenie č. 1

   

  Veriteľský výbor volí za predsedu veriteľského výboru Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, Ul. 29. augusta 8-10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484

   

  4.)     Rôzne, záver

   

  Na záver sa zvolávateľ poďakoval všetkým prítomných členom veriteľského výboru a o 11:40 hod. 1. zasadnutie veriteľského výboru uzavrel.

   

   

  VYHOTOVIL: 

  Predseda veriteľského výboru – Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislave, zast. Annou Osláčovou na základe poverenia zo dňa 8.12.2009.

   

   

                                                                                               

  V Banskej Bystrici, dňa 27.09.2013.

   

   

  ................................................................................................

  Predseda veriteľského výboru

      Sociálna poisťovňa