Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/72/2012

1. Bratislavská realitná, s.r.o.

 • Úpadca 1. Bratislavská realitná, s.r.o.
  IČO: 36611549
  Trenčianska 11
  821 09  Bratislava-Ružinov
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 192 z roku 2013 dňa 4.10.2013
 • Spisová značka - súd 3K/72/2012
 • Spisová značka - správca 3K/72/2012 S310
Text

Zápisnica z 1. schôdze veriteľov

 

Úpadca:                                                                     1. Bratislavská realitná, s.r.o., so sídlom Trenčianska 11, 821 09 Bratislava – Ružinov, IČO: 36 611 549

Spisová značka súdneho spisu:                                  3K/72/2012

Spisová značka správcovského spisu:                        3K/72/2012 S310

Dátum a čas konania:                                     27.09.2013 o 13,00 hod.

Miesto konania:                                              kancelária správcu, Vajnorská 8/A, 831 04 Bratislava.  

 

Prítomní:

 

a) Predseda schôdze: JUDr. Karol Kovár, správca

b) Zapisovateľ: Mgr. Hana Horňáková   

c) Veritelia:

1)      Mgr. Ing. Ivan Ružička, Horné Bašty 12, 917 01 Trnava, počet hlasov: 303 186 (pri voľbe VV: 0 hlasov); prítomný osobne,

2)      Ľubomír Janušík, F. Urbánka 3, 917 01 Trnava, počet hlasov: 113 164 (pri voľbe VV: 0 hlasov); zast.: Advokátska kancelária Korytár, s.r.o, so sídlom Sladovnícka 13, Trnava 917 01, IČO: 47 243 279, konateľom Mgr. Ing. Pavol Korytár, na základe plnomocenstva zo dňa 25.09.2013,

3)      DLM - INTER PRODUCT, spol. s. r. o., F. Urbánka 3, 917 01 Trnava, IČO: 31 413 757, počet hlasov: 25 455; zast.: Advokátska kancelária Korytár, s.r.o, so sídlom Sladovnícka 13, Trnava 917 01, IČO: 47 243 279, konateľom Mgr. Ing. Pavol Korytár, na základe plnomocenstva zo dňa 25.09.2013,

4)      J&J - FACTORING s.r.o., Grösslingova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 43 996 736, počet hlasov: 30 676; zast.: Advokátska kancelária Korytár, s.r.o, so sídlom Sladovnícka 13, Trnava 917 01, IČO: 47 243 279, konateľom Mgr. Ing. Pavol Korytár, na základe plnomocenstva zo dňa 25.09.2013,

5)      L & A - Consult s.r.o., Botanická 16, 917 08 Trnava, IČO: 43 965 130, počet hlasov: 490 352 (pri voľbe VV: 37 685 hlasov); zast.: Advokátska kancelária Korytár, s.r.o, so sídlom Sladovnícka 13, Trnava 917 01, IČO: 47 243 279, konateľom Mgr. Ing. Pavol Korytár, na základe plnomocenstva zo dňa 25.09.2013.

 

Prítomnosť veriteľov bola preukázaná vykonanou prezentáciou, výsledky ktorej osvedčuje zoznam prítomných veriteľov, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.

 

 

Program schôdze:

 

1. Otvorenie schôdze veriteľov

2. Správa o činnosti správcu do konania prvej schôdze

3. Správa o stave majetku úpadcu

4. Voľba členov veriteľského výboru

5. Rozhodovanie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 ZKR

6. Záver

 

 

 

Bod 1. Otvorenie

 

Schôdzu veriteľov otvoril a v súlade so zákonnou úpravou jej predsedal správca úpadcu JUDr. Karol Kovár. Po privítaní prítomných skonštatoval, že veritelia boli zákonným spôsobom oboznámení s dátumom, časom, miestom konania a programom 1. schôdze veriteľov, a to zverejnením oznamu o zvolaní l. schôdze veriteľov úpadcu v Obchodnom vestníku č. 163/2013 dňa 23.08.2013.

 

Správca ďalej skonštatoval, že l. schôdza veriteľov je podľa § 35 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej len „ZKR“) uznášania schopná, nakoľko sa jej zúčastnilo 5  konkurzných veriteľov, z toho 5  konkurzných veriteľov oprávnených na schôdzi hlasovať, s celkovým počtom hlasov: 962 833 hlasov.

 

Súčasne oboznámil prítomných so základnou právnou úpravou priebehu schôdze veriteľov v konkurze. Následne navrhol pristúpiť k prerokovaniu jednotlivých bodov programu schôdze veriteľov.

 

 

Bod 2. Správa o činnosti správcu do konania prvej schôdze

 

Správca informoval prítomných o svojej činnosti a vykonaných úkonoch odo dňa vyhlásenia konkurzu do dňa konania 1. schôdze veriteľov. Oboznámil prítomných veriteľov so záväzkami úpadcu, vypracovaní zoznamu prihlásených pohľadávok veriteľov ako i ďalších úkonov súvisiacich so správou majetku v priebehu konania, s poukazom na 4 správy priebežne podávané správcom v danej konkurznej veci na Okresný súd Bratislava I.

 

 

Bod 3. Správa o stave majetku úpadcu

 

Správca oboznámil prítomných veriteľov so spísanými súpisovými zložkami majetku úpadcu a ich zaradením do konkurznej podstaty, ako aj s ich zverejnením v Obchodnom vestníku SR. Súpis majetku všeobecnej podstaty správca zverejnil v Obchodnom vestníku SR č. 163/2013 dňa 23.08.2013.

 

 

Bod 4. Voľba veriteľského výboru

 

Správca informoval prítomných veriteľov o zákonnej úprave voľby veriteľského výboru a o možnosti zvoliť trojčlenný alebo päťčlenný veriteľský výbor. Vzhľadom na skutočnosť, že právo hlasovať pri voľbe veriteľského výboru majú len štyria veritelia, správca prítomných veriteľov informoval o možnosti zvoliť trojčlenný veriteľský výbor. Potom správca ako predseda schôdze veriteľov predniesol návrhy na voľbu členov veriteľského výboru postupne v poradí od nezabezpečeného veriteľa s najvyšším počtom hlasov a dal hlasovať o voľbe veriteľov za členov veriteľského výboru:

 

Predseda SV predložil na 1. hlasovaní návrh na voľbu člena veriteľského výboru L & A - Consult s.r.o., Botanická 16, 917 08 Trnava, IČO: 43 965 130, počet hlasov: 37 685

Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:

za: 93 816 hlasov (100 %)

proti: 0 hlasov  (0 %)

zdržal sa: 0 hlasov (0 %)

Schôdza veriteľov prijala Uznesenie č.1:

Za prvého člena veriteľského výboru bol riadne zvolený veriteľ: L & A - Consult s.r.o., Botanická 16, 917 08 Trnava, IČO: 43 965 130.

 

Predseda SV predložil na 2. hlasovaní návrh na voľbu člena veriteľského výboru: J&J - FACTORING s.r.o., Grösslingova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 43 996 736, počet hlasov: 30 676

Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:

za: 93 816 hlasov (100 %)

proti: 0 hlasov  (0 %)

zdržal sa: 0 hlasov (0 %)

Schôdza veriteľov prijala Uznesenie č.2:

Za druhého člena veriteľského výboru bol riadne zvolený veriteľ: J&J - FACTORING s.r.o., Grösslingova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 43 996 736.

 

Predseda SV predložil na 3. hlasovaní návrh na voľbu člena veriteľského výboru: DLM - INTER PRODUCT, spol. s. r. o., F. Urbánka 3, 917 01 Trnava, IČO: 31 413 757, počet hlasov: 25 455

Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:

za: 93 816 hlasov (100 %)

proti: 0 hlasov  (0 %)

zdržal sa: 0 hlasov (0 %)

Schôdza veriteľov prijala Uznesenie č.3:

Za tretieho člena veriteľského výboru bol riadne zvolený veriteľ DLM - INTER PRODUCT, spol. s. r. o., F. Urbánka 3, 917 01 Trnava, IČO: 31 413 757.

 

 

Predseda SV následne skonštatoval, že bol zvolený veriteľský výbor v tomto zložení:

1)      L & A - Consult s.r.o., Botanická 16, 917 08 Trnava, IČO: 43 965 130

2)      J&J - FACTORING s.r.o., Grösslingova 6, 811 09 Bratislava, IČO: 43 996 736

3)      DLM - INTER PRODUCT, spol. s. r. o., F. Urbánka 3, 917 01 Trnava, IČO: 31 413 757

 

Bod 5. Rozhodnutie o výmene správcu podľa § 36 ods. 1 ZKR.

 

Správca v súlade s ustanovením § 36 ZKR vyzval postupne všetkých veriteľov oprávnených na schôdzi hlasovať na predloženie návrhu na výmenu správcu.

 

Návrh na výmenu správcu podal veriteľ: DLM - INTER PRODUCT, spol. s. r. o., F. Urbánka 3, 917 01 Trnava, IČO: 31 413 757, pričom za nového správcu navrhol: JUDr. Juraj Gajdošík, so sídlom Miletičova 23, 821 09 Bratislava, zapísaný v zozname správcov pod číslom S 1382.

 

Žiadny ďalší veriteľ návrh na výmenu správcu nepodal.

 

Následne správca ako predseda schôdze dal v zmysle § 36 ods. 2 ZKR  hlasovať o návrhu veriteľa DLM – INTER PRODUCT, spol .s.r.o., na nového správcu:

 

Predseda SV predložil na 4. hlasovaní návrh na nového správcu:  JUDr. Juraj Gajdošík, so sídlom Miletičova 23, 821 09 Bratislava, zapísaný v zozname správcov pod číslom S 1382.

Následne veritelia oprávnení hlasovať pristúpili k hlasovaniu:

za: 962 833hlasov (100 %)

proti: 0 hlasov  (0 %)

zdržal sa: 0 hlasov (0 %)

Schôdza veriteľov prijala Uznesenie č.4:

Za nového správcu bol riadne zvolený správca: JUDr. Juraj Gajdošík, so sídlom Miletičova 23, 821 09 Bratislava, zapísaný v zozname správcov pod číslom S 1382.

 

Predseda SV následne informoval prítomných veriteľov, že v zmysle ust. § 36 ods. 3 ZKR,  ak sa schôdza veriteľov uznesie na výmene správcu, súd po doručení zápisnice zo schôdze veriteľov jedným uznesením odvolá doterajšieho správcu a ustanoví do funkcie správcu schváleného schôdzou veriteľov. Zároveň prítomných veriteľov informoval, že v zmysle § 36 ods. 3 ZKR, ak sa schôdza veriteľov uznesie na výmene správcu, doterajší správca môže do ustanovenia nového správcu alebo odmietnutia hlasovania schôdze veriteľov súdom vykonávať len úkony, ktoré nepripúšťajú odklad, pričom schôdza veriteľov môže uznesením určiť presný rozsah týchto úkonov.

 

Bod 6. Záver.

 

Na záver správca skonštatoval, že bol vyčerpaný program schôdze veriteľov, poďakoval sa prítomným za účasť a zasadanie schôdze veriteľov ukončil o 13:25 hod.  

 

V Bratislave, dňa 27.09.2013

 

                                                                                            JUDr. Karol Kovár

                                                                                     správca konkurznej podstaty

                                                                                      predseda schôdze veriteľov