Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/9/2012

EUROS Slovakia, s.r.o.

 • Úpadca EUROS Slovakia, s.r.o.
  IČO: 36405132
  Mudroňova 5
  01001  Žilina
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 194 z roku 2013 dňa 8.10.2013
 • Spisová značka - súd 3K/9/2012
 • Spisová značka - správca 3K/9/2012 S 1273
Text

JUDr. Martina Fiľakovská, správca úpadcu správca úpadcu EUROS Slovakia, s.r.o. v konkurze, IČO: 36 405 132, so sídlom: Mudroňova 5, 010 01 Žilina v súlade s § 76 ods. 3 zákona č. 7/2005 Z.z. a § 40 ods. 1 písm. a) Vyhlášky MS SR č. 665/2005 Z.z. doplňuje súpis všeobecnej podstaty zverejnený v OV č. 232/2012 zo dňa 30.11.2012 v spojení s OV č. 4/2013 zo dňa 07.01.2013, OV č. 102/2013 zo dňa 29.05.2013 a OV č. 166/2013 zo dňa 28.08.2013 o novú súpisovú zložku majetku nasledovne:

 Opis súpisovej zložky majetku: preplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2012 vo výške 66,05 EUR 

 Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 11

V Žiline dňa 01.10.2013                                                          JUDr. Martina Fiľakovská, správca