Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/72/2012

1. Bratislavská realitná, s.r.o.

 • Úpadca 1. Bratislavská realitná, s.r.o.
  IČO: 36611549
  Trenčianska 11
  82109  Bratislava - Ružinov
 • Druh Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 217 z roku 2013 dňa 11.11.2013
 • Spisová značka - súd 3K/72/2012
 • Spisová značka - správca 3K/72/2012 S1382
Text

JUDr. Juraj Gajdošík, ustanovený správca úpadcu 1. Bratislavská realitná, s.r.o., so sídlom Trenčianska 11, 821 09 Bratislava, IČO : 36 611 549, týmto oznamuje, že do správcovského spisu je možné nahliadať v kancelárii správcu na adrese Miletičova 23, 82109 Bratislava v úradných hodinách. Nahliadanie do správcovského spisu je možné vopred dohodnúť a žiadosti o zapísanie do poradovníka žiadateľov podať na telefónnom čísle +421 2 50 244 452 alebo e-mailom office@gajdosik.net.

V Bratislave dňa 06.11.2013

JUDr. Juraj Gajdošík