Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 29K/7/2013

TSconsult s.r.o. v likvidácii

 • Úpadca TSconsult s.r.o. v likvidácii
  IČO: 36329576
  Hlavná 94
  911 05  Trenčín
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 223 z roku 2013 dňa 19.11.2013
 • Spisová značka - súd 29K/7/2013
 • Spisová značka - správca 29K/7/2013/S1565
Text

Spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, správca úpadcu: TSconsult s.r.o. v likvidácii, so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO: 36 329 576 (ďalej len „Úpadca“), týmto podľa ustanovenia § 28 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov, oznamuje, že zapísal do zoznamu pohľadávok pohľadávku nasledovného veriteľa (ktorého prihláška pohľadávky bola správcovi doručená po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty):

 

Veriteľ:                          Obec Dúbrava

Sídlo:                                191, 032 12 Dúbrava

IČO:                                00 315 176

 

Celková suma prihlásenej pohľadávky:

37,30 €

 

Počet uplatnených pohľadávok:    

1

Doručenie prihlášok dňa:

14.11.2013

Uplatnenie zabezpečovacích práv:

Neuplatnené

Číslo zápisu pohľadávok v zozname pohľadávok:

6/O-1

Dátum zápisu pohľadávok do zoznamu pohľadávok:

14.11.2013

 

V Trenčíne, dňa 14.11.2013

 

Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Úpadcu