Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 32R/3/2013

FENESTRA Sk, spol. s r.o.

 • Úpadca FENESTRA Sk, spol. s r.o.
  IČO: 36521451
  Priemyselná 17
  953 01  Zlaté Moravce
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 226 z roku 2013 dňa 22.11.2013
 • Spisová značka - súd 32R/3/2013
 • Spisová značka - správca 32R/3/2013 S1240
Text

Zápisnica o priebehu 2. zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizačnom konaní dlžníka FENESTRA Sk, spol. s r.o., so sídlom Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 521 451

 Dátum a čas: 11.11.2013, 10:20 hod.

Miesto: budova ústredia Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova č. 48, Bratislava, 8 posch., ,,C“

Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:

Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, zastúpená Ing. Mgr. Martinom Drotárom na základe poverenia, predseda veriteľského výboru;

Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, zastúpená JUDr. Romanom Tekelym, na základe poverenia, člen veriteľského výboru.

 Prítomný správca:

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná k.s., reštrukturalizačný správca dlžníka FENESTRA Sk, spol. s r.o., so sídlom Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 521 451, v konaní sp.zn. 32R/3/2013, zastúpená JUDr. Miroslavom Ďuračinským, komplementárom.

 Program 2. zasadnutia veriteľského výboru:

 1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru;
 2. Rozhodovanie v zmysle ust. § 144 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 7/2005 Z.z.“) o  schválení alebo zamietnutí predloženého záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu alebo o jeho vrátení na prepracovanie s pripomienkami v stanovenej lehote;
 3. Rôzne / Záver.

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Druhé zasadnutie veriteľského výboru dlžníka zvolal predseda veriteľského výboru – Slovenská sporiteľňa, a.s., ktorý oboznámil prítomných členov veriteľského výboru s navrhovaným programom druhého zasadnutia veriteľského výboru a konštatoval, že

 • na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní 2 z 3 členov veriteľského výboru,
 • veriteľský výbor je uznášaniaschopný,
 • na zasadnutí veriteľského výboru je prítomný správca.

   Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že dňa 28.10.2013 bol predsedovi veriteľského výboru doručený v troch vyhotoveniach záverečný návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka na predbežné schválenie veriteľským výborom v súlade s ust. § 133 ods. 2 a § 143 zák. č. 7/2005 Z.z..

  Po jednom vyhotovení predloženého záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu si následne u predsedu veriteľského výboru osobne prevzali ostatní dvaja členovia veriteľského výboru pred zvolaním tohto zasadnutia veriteľského výboru.

   Predseda veriteľského výboru poučil členov veriteľského výboru, že v prípade zamietnutia záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom, v zmysle ust. § 144 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. správca bezodkladne požiada súd o vyhlásenie konkurzu dlžníka, na základe čoho súd v súlade s ust. § 131 ods. 2 písm. f) zák. č. 7/2005 Z.z. jedným uznesením reštrukturalizačné konanie zastaví, začne konkurzné konanie a na dlžníka vyhlási konkurz.

  2. Rozhodovanie v zmysle ust. § 144 zák. č. 7/2005 Z.z. o  schválení alebo zamietnutí predloženého záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu alebo o jeho vrátení na prepracovanie s pripomienkami v stanovenej lehote

  V súlade s ust. § 144 ods. 1 druhej vety zák. č. 7/2005 Z.z. poučil predseda veriteľského výboru členov veriteľského výboru o tom, že v prípade ak má veriteľský výbor k plánu výhrady, je oprávnený určiť predkladateľovi plánu lehotu nie dlhšiu ako 15 dní na jeho prepracovanie. Na to vyzval predseda veriteľského výboru členov veriteľského výboru na prednesenie svojich výhrad k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu, v zmysle ktorých žiada návrh plánu prepracovať.

   Členovia veriteľského výboru vzniesli viaceré podstatné výhrady k predloženému návrhu reštrukturalizačného plánu. Zoznam výhrad / pripomienok jednotlivých členov veriteľského výboru tvorí prílohu č. 1 k tejto zápisnici.

  Nato dal predseda veriteľského výboru hlasovať o tom, či veriteľský výbor schvaľuje alebo zamieta postup vrátenia predloženého záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu predkladateľovi na prepracovanie v zmysle prednesených výhrad členov veriteľského výboru a to v lehote 15 dní od dnešného zasadnutia:

  Na to sa pristúpilo k hlasovaniu o vrátení plánu s výhradami na prepracovanie:

  Za schválenie –                        2 hlasy (Slovenská sporiteľňa, a.s., Všeobecná úverová banka, a.s.),

  Za zamietnutie –                       0 hlasov,

  Zdržal sa –                               0. hlasov.

   Veriteľský výbor prijal nasledovné Uznesenie č. 1:

  Veriteľský výbor v súlade s ust. § 144 ods. 1 druhej vety zák. č. 7/2005 Z.z. vracia predložený záverečný návrh reštrukturalizačného plánu predkladateľovi na prepracovanie v zmysle výhrad členov veriteľského výboru a to v lehote 15 dní od dnešného zasadnutia veriteľského výboru.

  3. Rôzne / Záver

  Predseda veriteľského výboru požiadal členov veriteľského výboru o vyjadrenie akýchkoľvek ďalších pripomienok alebo návrhov vo veci. Prítomní členovia veriteľského výboru na to zhodne uviedli, že k veci nemajú žiadne ďalšie návrhy alebo pripomienky.

   Predseda veriteľského výboru 2. zasadnutie veriteľského výboru ukončil.

   V Bratislave dňa 11.11.2013 o 11:10; Predseda veriteľského výboru:

  Slovenská sporiteľňa, a.s., Ing. Mgr. Martin Drotár, na základe poverenia