Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 3K/9/2012

EUROS Slovakia, s.r.o.

 • Úpadca EUROS Slovakia, s.r.o.
  IČO: 36405132
  Mudroňova 5
  01001  Žilina
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 233 z roku 2013 dňa 3.12.2013
 • Spisová značka - súd 3K/9/2012
 • Spisová značka - správca 3K/9/2012 S 1273
Text

Správca úpadcu EUROS Slovakia, s.r.o., IČO: 36 405 132, Žilina v súlade s § 38 ods. 6 zákona č.7/2005 Z.z. zabezpečil zverejnenie zápisnice z ôsmeho zasadnutia veriteľského výboru v nasledovnom znení:

3K/9/2012

Zápisnica z ôsmeho zasadnutia veriteľského výboru

úpadcu EUROS Slovakia, s.r.o.,  

so sídlom Mudroňova 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 405 132

(ďalej len „úpadca“)

 

 Dátum konania:                   22.11.2013

 Miesto konania:                  na adrese sídla Tatra banky, a.s., Hodžovo nám.3, Bratislava

 Prítomný:                

 Tatra banka, akciová spoločnosť so sídlom Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava, IČO: 00 686 930 (ďalej len „Tatra banka, a.s.“) zastúpená: Ing. Andrej Lachkovič

 Začiatok:                      13,00 hod.

Ukončenie:                   13,20 hod.

 

 Program rokovania:

 

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru,

2. Vyhodnotenie piateho ponukového kola + žiadosť správcu Úpadcu o uloženie záväzného pokynu na speňaženie materiálových zásob,

3. Hlasovanie o uznesení 1:

"Veriteľský výbor, ustanovený v konkurze na majetok úpadcu EUROS Slovakia, s.r.o., so sídlom Mudroňová 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 405 132 udeľuje súhlas s predajom majetku úpadcu – materiálové zásoby zapísané v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v OV č. 232/20123 dňa 30.11.2012 záujemcovi spoločnosti TOMCHLAD, s.r.o., IČO: 36 765 597, so sídlom Škultétyho 5, 010 01 Žilina, za celkovú kúpnu cenu 2.200,- EUR."

4. Záver

 

............................................................................................................................................

 

K bodu 1 – Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru.

Zasadnutie veriteľského výboru otvoril zvolávateľ – Tatra banka, a.s. (ďalej aj ako len „predseda VV“, resp. „Zvolávateľ“) ako predseda veriteľského výboru. Pozvánka na zasadnutie veriteľského výboru bola zaslaná všetkým členom veriteľského výboru v súlade so zákonom.  Členovia veriteľského výboru Slovenská záručná a rozvojová banka, akciová spoločnosť so sídlom Štefánikova 27, 814 99 Bratislava, IČO: 00 682 420 (ďalej len „SZRB, a.s.“) a spoločnosť RE-STAV s.r.o., so sídlom Nábrežie Mládeže 85, 949 01 Nitra, IČO: 36 558 737 (ďalej len „RE-STAV s.r.o.“) sa zasadnutia veriteľského výboru osobne nezúčastnili, za uznesenie č. 1 o ktorom sa bude hlasovať na predmetnom zasadnutí veriteľského výboru obaja hlasovali písomne. Ich písomné hlasovanie bolo Tatra banke, a.s. ako predsedovi veriteľského výboru doručené pred jeho zasadnutím. Obaja členovia veriteľského výboru hlasovali za prijatie uznesenia č. 1.

 Podľa § 82 ods.2 písm. a) zák.č.7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov je možno v súlade s § 38 ods. 3 vykonať aj zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru, veriteľský výbor bol uznášaniaschopný.

 K bodu 2 – Tatra banka, a.s. predniesla správu od správcu týkajúcu sa vyhodnotenia piateho ponukového konania, vrátane žiadosti správcu o uloženie záväzného pokynu na speňaženie materiálových zásob,

 K bodu 3 - s poukazom na vyššie uvedené Tatra banka, a.s. pristúpila k hlasovaniu za Uznesenie č. 1, v znení:  

 "Veriteľský výbor, ustanovený v konkurze na majetok úpadcu EUROS Slovakia, s.r.o., so sídlom Mudroňová 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 405 132 udeľuje súhlas s predajom majetku úpadcu – materiálové zásoby zapísané v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v OV č. 232/20123 dňa 30.11.2012 záujemcovi spoločnosti TOMCHLAD, s.r.o., IČO: 36 765 597, so sídlom Škultétyho 5, 010 01 Žilina, za celkovú kúpnu cenu 2.200,- EUR."

 

Výsledok hlasovanie:

Za:          3 (Tatra banka, a.s., SZRB, a.s. - písomne, RE-STAV s.r.o.-písomne)

Proti:                      0

Zdržal sa:              0

 

Po vykonaní hlasovania bolo jednomyseľne členmi veriteľského výboru schválené nasledovné Uznesenie č.1:

"Veriteľský výbor, ustanovený v konkurze na majetok úpadcu EUROS Slovakia, s.r.o., so sídlom Mudroňová 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 405 132 udeľuje súhlas s predajom majetku úpadcu – materiálové zásoby zapísané v súpise všeobecnej podstaty zverejnenom v OV č. 232/20123 dňa 30.11.2012 záujemcovi spoločnosti TOMCHLAD, s.r.o., IČO: 36 765 597, so sídlom Škultétyho 5, 010 01 Žilina, za celkovú kúpnu cenu 2.200,- EUR."

 K bodu  4 - záver

Zvolávateľ ukončil zasadnutie o 13.20 hod..

 Zápisnicu vyhotovil predseda veriteľského výboru.

 

 

.............................................................

Tatra banka, akciová spoločnosť

v zast.: Ing. Andrej Lachkovič

 predseda veriteľského výboru