Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 32R/3/2013

FENESTRA Sk, spol. s r.o.

 • Úpadca FENESTRA Sk, spol. s r.o.
  IČO: 36521451
  Priemyselná 17
  953 01   Zlaté Moravce
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 242 z roku 2013 dňa 16.12.2013
 • Spisová značka - súd 32R/3/2013
 • Spisová značka - správca 32R/3/2013 S1240
Text

Zápisnica o priebehu 3. zasadnutia veriteľského výboru v reštrukturalizačnom konaní dlžníka FENESTRA Sk, spol. s r.o., so sídlom Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 521 451

Dátum a čas: 09.12.2013, 10:30 hod.

Miesto: budova ústredia Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova č. 48, Bratislava, 8 posch., ,,C“Zoznam prítomných členov veriteľského výboru:

Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00 151 653, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, zastúpená Ing. Mgr. Martinom Drotárom na základe poverenia, predseda veriteľského výboru;

Všeobecná úverová banka, a.s., IČO: 31 320 155, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, zastúpená JUDr. Romanom Tekelym, na základe poverenia, člen veriteľského výboru;

HASTA, s.r.o., IČO: 31 646 751, Bytčianska 814/131, 010 03 Žilina - Považský Chlmec, zastúpená Radoslavom Gajdošom, na základe plnej moci, člen veriteľského výboru

Prítomný správca:

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná k.s., reštrukturalizačný správca dlžníka FENESTRA Sk, spol. s r.o., so sídlom Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 36 521 451, v konaní sp.zn. 32R/3/2013, zastúpená JUDr. Miroslavom Ďuračinským, komplementárom.

Program 3. zasadnutia veriteľského výboru:

1.Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru;

2.Rozhodovanie v zmysle ust. § 144 zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zák. č. 7/2005 Z.z.“) o  schválení alebo zamietnutí predloženého záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu;

3.Rôzne / Záver.

1. Otvorenie zasadnutia veriteľského výboru

Tretie zasadnutie veriteľského výboru dlžníka zvolal predseda veriteľského výboru – Slovenská sporiteľňa, a.s., ktorý oboznámil prítomných členov veriteľského výboru s navrhovaným programom tretieho zasadnutia veriteľského výboru a konštatoval, že

-na zasadnutí veriteľského výboru sú prítomní 3 z 3 členov veriteľského výboru,

-veriteľský výbor je uznášaniaschopný,

-na zasadnutí veriteľského výboru je prítomný správca.

Predseda veriteľského výboru skonštatoval, že dňa 26.11.2013 bol predsedovi veriteľského výboru doručený v troch vyhotoveniach záverečný návrh reštrukturalizačného plánu dlžníka v prepracovanom znení na predbežné schválenie veriteľským výborom v súlade s ust. § 133 ods. 2 a § 143 zák. č. 7/2005 Z.z..

Po jednom vyhotovení predloženého záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu si následne u predsedu veriteľského výboru osobne prevzali ostatní dvaja členovia veriteľského výboru pred zvolaním tohto zasadnutia veriteľského výboru.

Predseda veriteľského výboru poučil členov veriteľského výboru, že v prípade zamietnutia záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu veriteľským výborom, v zmysle ust. § 144 ods. 2 zák. č. 7/2005 Z.z. správca bezodkladne požiada súd o vyhlásenie konkurzu dlžníka, na základe čoho súd v súlade s ust. § 131 ods. 2 písm. f) zák. č. 7/2005 Z.z. jedným uznesením reštrukturalizačné konanie zastaví, začne konkurzné konanie a na dlžníka vyhlási konkurz.

2. Rozhodovanie v zmysle ust. § 144 zák. č. 7/2005 Z.z. o  schválení alebo zamietnutí predloženého záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu

Predseda veriteľského výboru poučil členov veriteľského výboru, že nakoľko predložený záverečný návrh reštrukturalizačného plánu je predložený v prepracovanej verzii po jeho vrátení na prepracovanie v stanovenej lehote v zmysle uznesenia z 2. zasadnutia veriteľského výboru, v súčasnosti už nie je možné vrátiť návrh plánu na prepracovanie ale je možné rozhodnúť iba o jeho schválení alebo zamietnutí.

Na to dal predseda veriteľského výboru v zmysle ust. § 144 zák. č. 7/2005 Z.z. hlasovať o schválení alebo zamietnutí predloženého záverečného návrhu reštrukturalizačného plánu dlžníka.

Na to sa pristúpilo k hlasovaniu o záverečnom návrhu reštrukturalizačného plánu:

Za schválenie –                        3 hlasy (Slovenská sporiteľňa, a.s., Všeobecná úverová banka, a.s., HASTA, s.r.o.),

Za zamietnutie –                       0 hlasov,

Zdržal sa –                               0. hlasov.

Veriteľský výbor prijal nasledovné Uznesenie č. 1:

Veriteľský výbor v súlade s ust. § 144 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. predložený záverečný návrh reštrukturalizačného plánu schvaľuje a odporúča, aby na následnej schvaľovacej schôdzi účastníci plánu oprávnení o schválení plánu hlasovať za jeho prijatie hlasovali.

Predseda veriteľského výboru na to skonštatoval, že veriteľský výbor v súlade s ust. § 144 ods. 1 zák. č. 7/2005 Z.z. predložený záverečný návrh reštrukturalizačného plánu schválil.

Predseda veriteľského výboru na to uvádza, že v súlade s ust. § 144 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. ak veriteľský výbor predložený návrh plánu schváli, bezodkladne požiada správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze.

Na to dal predseda veriteľského výboru v zmysle ust. § 144 zák. č. 7/2005 Z.z. hlasovať o tom, že veriteľský výbor týmto žiada správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze.

Na to sa pristúpilo k hlasovaniu o návrhu požiadať správcu o zvolanie schvaľovacej schôdze:

Za schválenie –                        3 hlasy (Slovenská sporiteľňa, a.s., Všeobecná úverová banka, a.s., HASTA, s.r.o.),

Za zamietnutie –                       0 hlasov,

Zdržal sa –                               0. hlasov.

Veriteľský výbor prijal nasledovné Uznesenie č. 2:

Veriteľský výbor v súlade s ust. § 144 ods. 3 zák. č. 7/2005 Z.z. týmto žiada správcu aby zvolal schvaľovaciu schôdzu.

Správca zobral na vedomie žiadosť veriteľského výboru.

3. Rôzne / Záver

Predseda veriteľského výboru požiadal členov veriteľského výboru o vyjadrenie akýchkoľvek ďalších pripomienok alebo návrhov vo veci. Prítomní členovia veriteľského výboru na to zhodne uviedli, že k veci nemajú žiadne ďalšie návrhy alebo pripomienky.

Predseda veriteľského výboru 3. zasadnutie veriteľského výboru ukončil.

V Bratislave dňa 09.12.2013 o 11:00, Predseda veriteľského výboru: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Ing. Mgr. Martin Drotár, na základe poverenia