Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 28K/8/2009

Žrebčín Motešice, a.s., "v konkurze"

 • Úpadca Žrebčín Motešice, a.s., "v konkurze"
  IČO: 36297526
  Motešice 0
  913 26  Motešice
 • Druh Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 246 z roku 2013 dňa 20.12.2013
 • Spisová značka - súd 28K/8/2009
 • Spisová značka - správca 28K/8/2009 S1240
Text

Vo veci konkurzu vyhláseného na majetok úpadcu Žrebčín Motešice, a.s. „v konkurze“, so sídlom 913 26 Motešice, IČO: 36 297 526, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka č.: 10040/R (ďalej aj len ako „Úpadca“), správca Úpadcu, obchodná spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom kancelárie Súvoz 1, 911 01 Trenčín, v súlade s ust. § 78 ods. 4 prvej vety zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31.12.2011 vylúčil zo súpisu majetku všeobecnej podstaty nasledovné súpisové zložky majetku:

Typ súpisovej zložky majetku:     Pozemok

Druh pozemku:                           Zastavané plochy a nádvoria

Výmera (m2):                              1079

Parcelné číslo:                            28/1

Obec:                                         Motešice

Štát:                                           SR

Názov katastrálneho územia:       Horné Motešice

Číslo LV:                                    1106

Spoluvlastnícky podiel úpadcu:   1/1

Súpisová hodnota:                     10 746,84 €

Sporný zápis:

Tretia osoba:                              Jozef Minárech, nar. 23.6.1963, a Marta Minárechová, nar. 10.5.1968, Motešice 281

Dôvod vylúčenia:                        Rozsudok Okresného súdu Trenčín, č. k.: 36Cbi/74/2010-59 zo dňa 26.10.2011 v spojení Rozsudkom Krajského súdu v Bratislave, sp. zn.: 4CoKR/5/2012 zo dňa 18.12.2012, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 23.01.2013, a v spojení s opravným Uznesením Okresného súdu Trenčín, č. k.: 36Cbi/74/2010-81 zo dňa 07.10.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.11.2013.

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s.