Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 28K/8/2009

Žrebčín Motešice, a.s. "v konkurze"

 • Úpadca Žrebčín Motešice, a.s. "v konkurze"
  IČO: 36297526
  Motešice bez uvedenia orientač. čísla
  913 26   Motešice
 • Druh Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 31 z roku 2014 dňa 14.2.2014
 • Spisová značka - súd 28K/8/2009
 • Spisová značka - správca 28K/8/2009 S1240
Text

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. – správca úpadcu Žrebčín Motešice, a.s. v konkurze Motešice, 913 26 Motešice, IČO: 36 297 526 oznamuje, že majetok úpadcu, kde predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva 510, okres: Trenčín, obec:  Horňany, katastrálne územie: Horňany  ako PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape

Parc.č.                      Výmera               Druh pozemku

312/3                         109                     Zastavané plochy a nádvoria

314/4                         453                     Zastavané plochy a nádvoria

Stavby:

Súp.č.                       na parcele           Popis stavby

60                             312/3                  Obytný dom              

60                             314/4                  Obytný dom

Byty a nebytové priestory

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Vchod: 6         prízemie                       Byt č. 6

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 64/441; Spoluvlastnícky podiel:1/1 bude dražený. Miesto konania dražby: Reštaurácia New angus steak restaurant, Horná 23, 974 01  Banská Bystrica. Dátum konania dražby: 03.03.2014. Čas konania dražby: 10.30. hod. Dražba: prvá. Obhliadka predmetu opakovanej dražby: 12.02.2014  o 13.00 hod.  a 26.02.2014  o 13.00 hod. Záujemcovia o obhliadku sa ohlásia aspoň jeden deň pred konaním obhliadky na tel. čísle: 048/415 48 99 alebo na mobilnom čísle: 0907 876 654. Zistená cena predmetu dražby: 5 000 EUR. Najnižšie podanie: 5 000 EUR. Minimálne prihodenie: 300 Eur. Výška dražobnej zábezpeky: 1 500 Eur. Bližšie informácie poskytne dražobník: Sollicite s.r.o., Horná 37, 974 01  Banská Bystrica, IČO: 44 251 513.