Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 32R/3/2013

FENESTRA Sk, spol. s .r.o.

 • Úpadca FENESTRA Sk, spol. s .r.o.
  IČO: 36521451
  Priemyselná 17
  953 01   Zlaté Moravce
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 31 z roku 2014 dňa 14.2.2014
 • Spisová značka - súd 32R/3/2013
 • Spisová značka - správca 32R/3/2013 S1240
Text

Oznámenie o zavedení dozornej správy

Obchodná spoločnosť Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej kancelárie v obvode Okresného súdu Nitra na ulici Štúrova 22, 949 01 Nitra, týmto v zmysle ust. § 163 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ZKR“) oznamuje, že v zmysle záväznej časti reštrukturalizačného plánu obchodnej spoločnosti FENESTRA Sk, spol. s .r.o., IČO: 36 521 451, so sídlom na ulici Priemyselná 17, 953 01 Zlaté Moravce (ďalej aj len ako „Osoba podliehajúca dozornej správe“) potvrdeného uznesením Okresného súdu Nitra, sp. zn. 32R/3/2013 zo dňa 31.01.2014, zverejneným v Obchodnom vestníku č. 26/2014, časti Konkurzy a reštrukturalizácie, zo dňa 07.02.2014 sa nad Osobou podliehajúcou dozornej správe zavádza dozorná správa.

Dozorný správca: Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., IČO: 44 088 833, so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica, sídlo príslušnej kancelárie v obvode Okresného súdu Nitra na ulici Štúrova 22, 949 01 Nitra, správca zapísaný v zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod značkou správcu S1240 (ďalej aj len ako „Dozorný správca“).

Podľa ust. § 163 ods. 1 ZKR účinky dozornej správy nastávajú zverejnením tohto oznámenia v Obchodnom vestníku, pričom účinky dozornej správy a funkcia dozorného správcu zanikajú v prípade úplného splnenia reštrukturalizačného plánu Osoby podliehajúcej dozornej správe zverejnením oznamu o ukončení dozornej správy v Obchodnom vestníku. Účinky dozornej správy a funkcia dozorného správcu zanikajú tiež vyhlásením konkurzu na majetok Osoby podliehajúcej dozornej správe.

Právne úkony podliehajúce súhlasu Dozorného správcu: Právnymi úkonmi Osoby podliehajúcej dozornej správe, ktoré podľa záväznej časti jej reštrukturalizačného plánu majú počas dozornej správy podliehať súhlasu Dozorného správcu sú:

 1. založenie obchodnej spoločnosti, družstva alebo inej právnickej osoby;
 2. nadobudnutie majetkovej účasti alebo prevod majetkovej účasti na obchodnej spoločnosti, družstve alebo inej právnickej osobe;
 3. uzatvorenie zmluvy o úvere, o pôžičke alebo o inom dočasnom poskytnutí alebo prijatí peňažných prostriedkov alebo zmlúv o finančnom lízingu;
 4. zabezpečenie cudzieho záväzku, prevzatie cudzieho záväzku, pristúpenie k cudziemu záväzku alebo poskytnutie sľubu odškodnenia za škodu spôsobenú treťou osobou;
 5. vykonanie akéhokoľvek zvýhodňujúceho právneho úkonu a/alebo právneho úkonu bez primeraného protiplnenia, t.j. bezodplatného právneho úkonu alebo odplatného právneho úkonu, na ktorého základe Osoba podliehajúca dozornej správe poskytne alebo sa zaviaže poskytnúť plnenie, ktorého obvyklá cena je podstatne vyššia ako obvyklá cena plnenia, ktoré na jeho základe získa alebo má získať;
 6. vykonanie akéhokoľvek iného právneho úkonu ukracujúceho s prihliadnutím na všetky okolnosti oprávnené záujmy veriteľov, ktorých pohľadávky boli zaradené do záväznej časti reštrukturalizačného plánu, na uspokojení týchto peňažných pohľadávok v rozsahu a spôsobom určeným záväznou časťou reštrukturalizačného plánu;
 7. uzavretie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je peňažné alebo nepeňažné plnenie v hodnote prevyšujúcej 30.000,- EUR, ibaže by sa jednalo o právny úkon v rámci bežnej podnikateľskej činnosti Osoby podliehajúcej dozornej správe s predmetom, ktorého hodnota neprevyšuje 200.000,- EUR;
 8. akékoľvek peňažné plnenie zo strany Osoby podliehajúcej dozornej správe alebo viaceré peňažné plnenia voči tomu istému subjektu v priebehu jedného roka, vo výške presahujúcej 100.000,- EUR, ak nejde o plnenia vyplývajúce z právnych úkonov Osoby podliehajúcej dozornej správe schválených Dozorným správcom alebo o plnenia na uspokojenie záväzkov vyplývajúcich zo záväznej časti reštrukturalizačného plánu alebo o plnenia vyplývajúce z úkonov uskutočnených v rámci bežnej podnikateľskej činnosti Osoby podliehajúcej dozornej správe;
 9. uzavretie zmlúv alebo dohôd, ktorých predmetom je opakujúce sa plnenie Osoby podliehajúcej dozornej správe po dobu dlhšiu ako tri mesiace a/alebo záväzok Osoby podliehajúcej dozornej správe strpieť určitú činnosť trvajúci po dobu dlhšiu ako tri mesiace a/alebo záväzok Osoby podliehajúcej dozornej správe zdržať sa určitej činnosti trvajúci po dobu dlhšiu ako tri mesiace, ibaže by hodnota predmetu plnenia takejto zmluvy alebo dohody počítaná na jeden rok zmluvného obdobia nepresiahla 30.000,- EUR;
 10. vykonanie jednostranného právneho úkonu alebo uzavretie dvojstranných alebo viacstranných právnych úkonov, na základe ktorých by Osobe podliehajúcej dozornej správe vznikla iná ako zákonom ustanovená povinnosť peňažného alebo nepeňažného plnenia v dôsledku nesplnenia svojho záväzku riadne a včas;
 11. plnenie peňažných záväzkov alebo ich častí voči tretím osobám vyplývajúcich zo zmluvných alebo mimozmluvných sankcií alebo iných právnych inštitútov s obdobným účelom, to neplatí pre plnenia predpokladané záväznou časťou reštrukturalizačného plánu;
 12. každý právny úkon medzi Osobou podliehajúcou dozornej správe a jej spriaznenými osobami, alebo medzi Osobou podliehajúcou dozornej správe a spriaznenými osobami veriteľov, ktorých pohľadávky boli zaradené do záväznej časti reštrukturalizačného plánu s výnimkou právnych úkonov, ku ktorým dochádza v rámci bežnej podnikateľskej činnosti Osoby podliehajúcej dozornej správe;
 13. uzavretie zmluvy, zmlúv, dohody, dohôd, dojednaní alebo ich súborov, na základe ktorých sa Osoba podliehajúca dozornej správe zaviaže previesť na preberajúcu osobu podnik, alebo ktoré s prevodom podniku Osoby podliehajúcej dozornej správe na preberajúcu osobu súvisia, vrátane zmluvy alebo dohody s akýmkoľvek externým poradcom Osoby podliehajúcej dozornej správe v súvislosti s predajom jej podniku; a
 14. každý právny úkon Osoby podliehajúcej dozornej správe smerujúci k vzniku, zmene alebo zániku pracovného alebo iného pracovnoprávneho vzťahu Osoby podliehajúcej dozornej správe a jej spriaznenej osoby.

POUČENIE: Ak Osoba podliehajúca dozornej správe urobí bez súhlasu Dozorného správcu právny úkon podliehajúci súhlasu Dozorného správcu, platnosť právneho úkonu tým nie je dotknutá, právnemu úkonu však možno v konkurze odporovať, ak pred úplným splnením reštrukturalizačného plánu Osoby podliehajúcej dozornej správy bol na majetok Osoby podliehajúcej dozornej správe vyhlásený konkurz.

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., správca