Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 29K/7/2013

TSconsult s.r.o. v konkurze

 • Úpadca TSconsult s.r.o. v konkurze
  IČO: 36329576
  Hlavná 94
  911 05  Trenčín
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 44 z roku 2014 dňa 5.3.2014
 • Spisová značka - súd 29K/7/2013
 • Spisová značka - správca 29K/7/2013/S1565
Text

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislava ako zástupca veriteľov dlžníka TSconsult s.r.o. v likvidácii, Hlavná 94, Trenčín IČO: 36329576 udeľuje správcovi konkurzu záväzný pokyn na speňaženie majetku dlžníka TSconsult s.r.o. v likvidácii, Hlavná 94, Trenčín IČO: 36329576 a to majetku zverejnenom v Obchodnom vestníku č. 176/2013 teda pozemkov s druhom pozemku – trvalé trávnaté porasty, lesné pozemky, zastavané plochy a nádvoria mimo pozemku zapísaného na LV č. 931 k. ú. Prosiek .

 

 Uznesenie č. 1.

      Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislava ako zástupca veriteľov dlžníka TSconsult s.r.o.    

      v likvidácii, Hlavná 94, Trenčín IČO: 36329576 súhlasí s postupom správcu v zmysle

      žiadosti o uloženie záväzného pokynu zo dňa 24. 1. 2014 a v zmysle prílohy č. 1 –

      súpisu speňažovaného majetku spoločnosti TSconsult s.r.o. v likvidácii IČO: 36329576

      teda s realizáciou výziev na zabezpečenie predkupného práva podielovým

      spoluvlastníkom a Pozemkového spoločenstva a to podľa platných právnych predpisov

      najmä zákona č. 97/2013 Z. z. zákon o pozemkových spoločenstvách, stanov

      Pozemkového spoločenstva a platných právnych predpisov.

 

Uznesenie č. 2

      Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislava ako zástupca veriteľov dlžníka TSconsult   

      s.r.o. v likvidácii, Hlavná 94, Trenčín IČO: 36329576 súhlasí s realizáciou I. a II. kola

      a  postupov opísaných v žiadosti o uloženie pokynu zo  dňa 24. 1. 2014  a to  až po 

      neúspešnosti výziev na uplatnenie predkupného práva.

 

Uznesenie č. 3

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislava ako zástupca veriteľov dlžníka TSconsult s.r.o. v likvidácii, Hlavná 94, Trenčín IČO: 36329576 SP nesúhlasí s realizáciou III. kola verejného ponukového konania a žiada správcu po realizácii I. a II. kola požiadať zástupcu veriteľov o ďalší pokyn a zároveň ukladá správcovi  požiadať o pokyn na realizáciu speňaženia majetku zapísaného na LV č. 931 k. ú. Prosiek.

 

                                                        

                                                                                                  Odbor pohľadávok

                                                                                                 JUDr. Helena Nagyová

                                                                                                 na základe poverenia