Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 28K/8/2009

Žrebčín Motešice, a.s., "v konkurze"

 • Úpadca Žrebčín Motešice, a.s., "v konkurze"
  IČO: 36297526
  Motešice .
  913 26  Motešice
 • Druh Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 45 z roku 2014 dňa 6.3.2014
 • Spisová značka - súd 28K/8/2009
 • Spisová značka - správca 28K/8/2009 S1240
Text

Z Á P I S N I C A

zo zasadnutia veriteľského výboru – písomné hlasovanie členov veriteľského výboru

Spisová značka súdneho spisu: 28K/8/2009

Spisová značka správcovského spisu: 28K/8/2009 S1240

Dlžník: Žrebčín Motešice, a.s., Sídlo: 913 26 Motešice, IČO: 36 297 526

Miesto konania: Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, Bratislava

Dátum konania: 04.02.2014

Prítomní:

1. Predseda VV: Slovenská konsolidačná, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005 – písomné hlasovanie zo dňa 29.01.2014 v zastúpení Ing. Michal Pôbiš, MBA – predseda predstavenstva a JUDr. Martin Lipovský – člen predstavenstva (v zmysle prílohy)

2. Člen VV: SR - Daňový úrad Trenčín, so sídlom K dolnej stanici 22, 911 33 Trenčín, ktorého zastupuje SK, a.s. na základe Plnomocenstva zo dňa 30.07.2013, písomné hlasovanie zo dňa 29.01.2014 v zastúpení Ing. Michal Pôbiš, MBA – predseda predstavenstva a JUDr. Martin Lipovský – člen predstavenstva  (v zmysle prílohy)

3. Člen VV: Sociálna poisťovňa ústredie Bratislava, ul. 29. augusta 8 - 10, 813 63 Bratislava, ktorého, ktorého zastupuje Ing. Jana Šírová, zamestnankyňa Slovenskej konsolidačnej, a.s.,             so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005, na základe Plnomocenstva číslo: 14316-21/2013-BA zo dňa 17.07.2013 – písomné hlasovanie zo dňa 29.01.2014                   (v zmysle prílohy)

4. Člen VV: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., Mamateyova č. 17, 850 05 Bratislava, IČO: 35 937 874, ktorého zastupuje Ing. Jana Šírová, zamestnankyňa Slovenskej konsolidačnej, a.s., so sídlom Cintorínska 21, 814 99 Bratislava, IČO: 35 776 005,  na základe Splnomocnenia zo dňa 17.07.2013 – písomné hlasovanie zo dňa 29.01.2014  (v zmysle prílohy)

5. Člen VV: AURUS REAL, s.r.o., so sídlom Weberova 6, 080 01 Prešov, v zastúpení BENČÍK&PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o., Františkánske námestie 4, 080 01 Prešov, na základe Splnomocnenia zo dňa 01.01.2010 – písomné hlasovanie zo dňa 31.01.2014 doručené SK, a.s. e-mailom dňa  03.02.2014 (v zmysle prílohy)

Program:

1. Otvorenie

2. Prerokovanie žiadosti správcu o poskytnutie súhlasu príslušného orgánu na vylúčenie súpisových

    zložiek majetku zo súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty úpadcu

3. Záver

K bodu 1):

Podľa § 38 ods. 3) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej ZKR): „Za uznesenie veriteľského výboru možno hlasovať aj písomne zaslaním svojho hlasovania predsedovi veriteľského výboru alebo správcovi. Na účely uznášaniaschopnosti sa hlasujúci členovia veriteľského výboru považujú za prítomných.“

Predseda VV skonštatoval, že veriteľský výbor je uznášaniaschopný, nakoľko sú prítomní všetci jeho členovia.

K bodu 2):

Správca konkurznej podstaty Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s. listom doručeným predsedovi veriteľského výboru Slovenskej konsolidačnej, a.s. dňa 22.01.2014, požiadal veriteľský výbor ako príslušný orgán podľa § 82 ods. 2 písm. a) ZKR, o udelenie súhlasu  na vylúčenie súpisových zložiek zo súpisu majetku všeobecnej KP úpadcu.

Jedná sa o nasledovné súpisové zložky majetku – hnuteľné veci, ktoré do súpisu majetku všeobecnej konkurznej podstaty boli zaradené predchádzajúcim správcom úpadcu Mgr. Róbertom Faturom:

a) Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí;

Popis hnuteľnej veci/súbor: Autobus mestský triedy A - KAROSA ŠL 11, VIN 14474, farba

žltá, kategória vozidla: N1;

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu:  1/1;

Súpisová hodnota majetku: 3.400,- Eur; b) Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí;

Popis hnuteľnej veci/súbor: Osobné vozidlo - ŠKODA 105 S, VIN: TMB10500SD2730040, farba červená, kategória vozidla: M1;

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 1/1;

Súpisová hodnota majetku: 200,- Eur;

c) Typ súpisovej zložky majetku:  Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí;

Popis hnuteľnej veci/súbor: Traktor kolesový poľnohospodársky - JCB FASTRAC 185, VIN: SLPFT106650638584, farba žltá, kategória vozidla: T1;

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 1/1;

Súpisová hodnota majetku: 20.000,- Eur.

Zápis uvedených súpisových zložiek majetku do súpisu majetku všeobecnej podstaty bol publikovaný v Obchodnom vestníku č. 167B/2009 zo dňa 28.08.2009.

Odôvodnenie žiadosti správcu:

Podľa ust. § 81 ods. 1 ZKR: „Ak majetok zapísaný do súpisu nie je možné speňažiť alebo náklady na jeho speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia, správca môže majetok  po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu zo súpisu vylúčiť. Správca môže vylúčiť majetok zo súpisu  po predchádzajúcom súhlase príslušného orgánu aj vtedy, ak vymáhanie majetku je zjavne neúčelné alebo náklady na jeho vymoženie a následné speňaženie by pravdepodobne prevýšili možný výťažok z jeho speňaženia.“

Správca s odbornou starostlivosťou posúdil možnosti speňaženia vyššie uvedených súpisových zložiek majetku, zapísaných do súpisu majetku všeobecnej podstaty správcom Mgr. Róbertom Faturom a súčasne zohľadnil ich reálnu (trhovú) hodnotu, pričom dospel k záveru, že sú naplnené predpoklady podľa ust. § 81 ods. 1 ZKR.

Návrh uznesenia veriteľského výboru:

Nakoľko správca konkurznej podstaty požiadal o vylúčenie zo súpisu majetku všeobecnej KP úpadcu súpisových zložiek majetku, ktoré v doterajšom priebehu konkurzného konania neboli predmetom speňažovania, Slovenská konsolidačná, a.s., ako predseda veriteľského výboru v konkurznom konaní úpadcu Žrebčín Motešice, a.s. „v konkurze“, so sídlom 913 26 Motešice, IČO: 36 297 526, predložila veriteľskému výboru na schválenie uznesenie v znení:

Uznesenie:

Veriteľský výbor v konkurznom konaní úpadcu Žrebčín Motešice, a.s. „v konkurze“, so sídlom 913 26 Motešice, IČO: 36 297 526, zapísaného v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: Sa, vložka číslo: 10040/R, ako príslušný orgán podľa  § 82 ods. 2 písm. a) v spojení s ust. § 83 ods. 1 písm. a) Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, správcovi konkurznej podstaty obchodnej spoločnosti Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k. s., so sídlom kancelárie Súvoz 1, 911 01 Trenčín, udeľuje záväzný pokyn na speňažovanie nasledujúcich súpisových zložiek:

a) Typ súpisovej zložky majetku: Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí;

Popis hnuteľnej veci/súbor: Autobus mestský triedy A - KAROSA ŠL 11, VIN 14474, farba žltá, kategória vozidla: N1;

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 1/1;

Súpisová hodnota majetku: 3.400,- Eur; b) Typ súpisovej zložky majetku:  Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí;

Popis hnuteľnej veci/súbor: Osobné vozidlo - ŠKODA 105 S, VIN: TMB10500SD2730040, farba červená, kategória vozidla: M1;

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu:  1/1;

Súpisová hodnota majetku: 200,- Eur;

c) Typ súpisovej zložky majetku:  Hnuteľná vec/súbor hnuteľných vecí;

Popis hnuteľnej veci/súbor: Traktor kolesový poľnohospodársky - JCB FASTRAC 185, VIN: SLPFT106650638584, farba žltá, kategória vozidla: T1;

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu: 1/1;

Súpisová hodnota majetku: 20.000,- Eur;

zapísaných v súpise majetku všeobecnej podstaty zverejnenom v Obchodnom vestníku číslo č. 167B/2009 zo dňa 28.08.2009 nasledovne:

- predmetom speňažovania budú vyššie uvedené hnuteľné veci, a to jednotlivo

- speňažovať  podľa § 92 ods. písm. d/ ZKR  ponukovým konaním v jednom kole za najvyššiu ponúknutú kúpnu cenu

- ponuka záujemcu môže byť považovaná za úspešnú ponuku len v prípade,  ak veriteľský výbor, po oznámení ponuky s najvýhodnejšou navrhovanou kúpnou cenou správcom, túto výšku kúpnej ceny a ponuku správcovi písomne alebo  e- mailom odsúhlasí

Bolo uskutočnené hlasovanie  na základe písomného hlasovania členov veriteľského výboru:

ZA: 5 hlasov

Slovenská konsolidačná, a.s., Bratislava

DÚ Trenčín, v zastúpení SK, a.s.

Sociálna poisťovňa so sídlom Bratislava, v zast. Ing. Jana Šírová, zamest. SK, a.s.

VšZP, a.s., Bratislava, v zast. Ing. Jana Šírová, zamest. SK, a.s.

AURUS REAL, s.r.o., Prešov, v zast. BENĆÍK & PARTNERS ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA, s.r.o., Prešov

PROTI: 0 hlasov

ZDRŽALO SA: 0 hlasov

Uznesenie: prijaté

V zmysle § 38 ods. 2) tretia veta ZKR: „Na prijatie uznesenia veriteľského výboru  je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov prítomných členov veriteľského výboru.“

Vzhľadom na skutočnosť, že za prijatie uznesenia hlasovali všetci všetci členovia veriteľského výboru, veriteľský výbor prijal uznesenie v znení, ako je uvedené vyššie.

K bodu  3) – Záver:

Program zasadnutia VV bol vyčerpaný.

Predseda VV zápisnicu zo zasadnutia VV podpíše a následne ju doručí (vrátane jednotlivých stanovísk členov VV vo forme písomného hlasovania)  Okresnému súdu Trenčín a správcovi Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Súvoz 1, 911 01 Trenčín..

Predseda VV zaviazal správcu Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., zápisnicu                            zo zasadnutia VV zverejniť v Obchodnom vestníku.

Predseda VV zasadnutie  veriteľského výboru  ukončil.

V Bratislave, dňa 04.02.2014                               

Zápisnicu vyhotovil:  Predseda veriteľského výboru : Slovenská konsolidačná, a.s., Cintorínska 21, 814 99  Bratislava, IČO: 35 776 005,  zastúpená Ing. Jana Šírová