Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 29K/7/2013

TSconsult s.r.o. v konkurze

 • Úpadca TSconsult s.r.o. v konkurze
  IČO: 36329576
  Hlavná 94
  911 05  Trenčín
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 56 z roku 2014 dňa 21.3.2014
 • Spisová značka - súd 29K/7/2013
 • Spisová značka - správca 29K/7/2013/S1565
Text

Spoločnosť HMG Recovery, k.s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, správca úpadcu: TSconsult s.r.o. v konkurze, so sídlom Hlavná 94, 911 05 Trenčín, IČO: 36 329 576 (ďalej len „Úpadca“) týmto v zmysle ust. § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov vyzýva spoluvlastníkov nasledovných nehnuteľností na uplatnenie predkupného práva, a to v lehote 60 dní odo dňa zverejnenia tohto podania:

 

Por.č.

Dôvod zapísania majetku do súpisu

Číslo parcely

Druh pozemku

Výmera v m2

Číslo listu vlastníctva

Kat. územie /obec/štát

Spoluvlastnícky podiel Úpadcu

Súpisová hodnota v €

82

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6565

Zastavané plochy a nádvoria

19

5540

Ružomberok/Ružomberok/SR

1/111

0,79 €

83

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6489

Ostatné plochy

149

5540

Ružomberok/Ružomberok/SR

1/111

6,22 €

84

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6490/2

Ostatné plochy

362

5540

Ružomberok/Ružomberok/SR

1/111

15,13 €

85

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6490/1

Ostatné plochy

3998

16505

Ružomberok/Ružomberok/SR

1/111

167,12 €

86

§ 67 ods. 1 písm. a) ZKR

6490/3

 

Zastavané plochy a nádvoria

19

16505

Ružomberok/Ružomberok/SR

1/111

0,79 €

 

Podmienky riadneho uplatnenia predkupné práva:

Záväzná ponuka na uplatnenie predkupného práva musí byť správcovi doručená najneskôr v posledný deň stanovenej lehoty, pričom najneskôr v tento deň musí byť na účet konkurznej podstaty vedený v peňažnom ústave Tatra banka, akciová spoločnosť, č. účtu 2923898700/1100, IBAN: 1100 0000 0029 2389 8700 pripísaná záloha vo výške 100% súpisovej hodnoty majetku, na odkúpenie ktorého zaslal záujemca záväznú ponuku. Prílohou záväznej ponuky zároveň musí byť fotokópia občianskeho preukazu, resp. iného dokladu preukazujúceho totožnosť záujemcu, prípadne výpis z obchodného registra alebo iného príslušného registra.

V prípadne úspechu bude zároveň záujemca povinný znášať poplatky spojené so zmenou zápisu v katastri nehnuteľností, ako aj náklady na právne úkony spojené s prevodom vlastníckeho práva, pričom cena za spracovanie kúpnej zmluvy je stanovená na 70,- € bez dane z pridanej hodnoty v prípade jedného účastníka zmluvy na strane kupujúceho. Cena za každého ďalšieho účastníka zmluvného vzťahu bude 10,00 € bez dane z pridanej hodnoty. Náklady na právne úkony spojené s prevodom vlastníckeho práva a cena za spracovanie kúpnej zmluvy sú vždy príjmom konkurznej podstaty Úpadcu ako príjem zo speňaženia dotknutého nehnuteľného majetku, ktorý bude kúpnou zmluvou speňažovaný.

 

V Trenčíne, dňa 18.03.2014

Mgr. Gustáv Palider, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k.s., správca Úpadcu