Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 29K/7/2013

TSconsult s.r.o. v konkurze

 • Úpadca TSconsult s.r.o. v konkurze
  IČO: 36329576
  Hlavná 94
  911 05  Trenčín
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 58 z roku 2014 dňa 25.3.2014
 • Spisová značka - súd 29K/7/2013
 • Spisová značka - správca 29K/7/2013/S1565
Text

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislava ako zástupca veriteľov dlžníka TSconsult s.r.o. v likvidácii, Hlavná 94, Trenčín IČO: 36329576 udeľuje správcovi konkurzu záväzný pokyn na speňaženie majetku dlžníka TSconsult s.r.o. v likvidácii, Hlavná 94, Trenčín IČO: 36329576 a to majetku vo výlučnom vlastníctve úpadcu, pozemok parc. č. 1726, trvalý trávnatý porast zapísaný na LV č. 931 k.ú. Prosiek

 

Uznesenie č. 1.

Sociálna poisťovňa so sídlom v Bratislava ako zástupca veriteľov dlžníka TSconsult s.r.o. v likvidácii, Hlavná 94, Trenčín IČO: 36329576 súhlasí s postupom správcu v zmysle žiadosti o uloženie záväzného pokynu zo dňa 11.2.2014 na speňaženie majetku dlžníka TSconsult v likvidácii Trenčín IČO: 36329576 a to podľa § 92 ods. 1 písm. d) v spojení s ods. 6 ZKR s vykonaním dražby pozemku parc. č. 1726 zapísaného na LV č. 931 k.ú. Prosiek za najvyššiu ponuku s tým, že najnižším podaním bude 100 % súpisovej hodnoty predmetu dražby.

 

Odbor pohľadávok

JUDr. Helena Nagyová

na základe poverenia