Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/21/2013

UNIMART, spol. s r.o.

 • Úpadca UNIMART, spol. s r.o.
  IČO: 36367906
  Kolónia Hviezda 5369
  03601  Martin
 • Druh Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 71 z roku 2014 dňa 11.4.2014
 • Spisová značka - súd 2K/21/2013
 • Spisová značka - správca 2K/21/2013 S1302
Text

Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty ku dňu 08.04.2014

 

Opis súpisovej zložky majetku: pohľadávka zo zrušenia účtu sociálneho fondu

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 7

Súpisová hodnota majetku: 6,34 EUR

 

Opis súpisovej zložky majetku: iná majetková hodnota - hotovosť v pokladni

Poradie súpisovej zložky majetku v súpise všeobecnej podstaty: 8

Súpisová hodnota majetku: 235,00 EUR

 

V Žiline dňa  08.04.2014                                                                                       JUDr. Mária Cabadajová, správca