Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/31/2013

ForHaus s.r.o. „v konkurze“

 • Úpadca ForHaus s.r.o. „v konkurze“
  IČO: 45506248
  I. Lihoveckého 1855/4
  960 01  Zvolen
 • Druh Iné zverejnenie
 • Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 78 z roku 2014 dňa 24.4.2014
 • Spisová značka - súd 2K/31/2013
 • Spisová značka - správca 2K/31/2013/S1565
Text

Správca v konkurznom konaní, spoločnosť HMG Recovery, k. s., so sídlom Štefanovičova 12, 811 04 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, so sídlom správcovskej kancelárie Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565, v mene ktorej koná Mgr. Tomáš Zahradník, komplementár spoločnosti, vyhlasuje v súlade s ust. § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZKR“) a so záväzným pokynom Veriteľského výboru úpadcu zo dňa 10.02.2014, III. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku patriaceho do všeobecnej podstaty úpadcu: ForHaus s.r.o. v „konkurze“, so sídlom I. Lihoveckého 1855/4, 960 01 Zvolen, IČO: 45 506 248 (ďalej aj ako len „Úpadca“).

 1. Predmet predaja

 

Dôvod

zapísania

majetku do

súpisu

Deň zapísania

majetku do

súpisu

Popis

Rok výroby

Výrobné číslo/

Evidenčné číslo

Spoluvlastnícky

podiel Úpadcu

Súpisová

hodnota v €

§ 67 ods. 1 písm.

a) ZKR

15.7.2013

Osobné vozidlo OPEL

ZAFIRA 1.8 16V

642U3-AC//, AC kombi

1999

VIN:

W0L0TGF75Y2101775/

EČ: ZV 823 BJ

1/1

1.200,00

§ 67 ods. 1 písm.

a) ZKR

15.7.2013

Nákladné vozidlo

CITROEN JUMPER

2.2 HDI

ZBRMNB/AX

2005

VIN: VF7ZBRMNB

17733247/

EČ: ZV 197 CE

1/1

3.500,00

§ 67 ods. 1 písm.

a) ZKR

16.8.2013

Registračná pokladňa

ELCOM 500 T Handy

 

Sériové číslo: XCL00439P

1/1

100,00

 

 

 1. Podmienky III. kola verejného ponukového konania

 

Ako úspešný bude vyhodnotený v rámci verejného ponukového konania ten záujemca, ktorý:

 

 1. zloží vratnú zálohu vo výške 100,- € v prospech účtu konkurznej podstaty Úpadcu (t.j. IBAN: SK07 1100 0000 0029 2483 5752);

 

 1. ponuka záujemcu bude obsahovať ponúkanú kúpnu cenu s rozlíšením na kúpnu cenu s DPH a na kúpnu cenu bez DPH za každú položku o ktorej kúpu prejaví záujem;

 

 1. ponúkne v rámci III. kola verejného ponukového konania najvyššiu kúpnu cenu za jednotlivé zložky majetku, a ktorá bude schválená veriteľským výborom Úpadcu;

 

 1. pričom kritériom pre určenie víťaza ponukového konania bude výška navrhovanej kúpnej ceny a jej splatnosť;

 

V prípade, že bude záujemca o kúpu Speňažovaného majetku vyhodnotený ako víťazný a nedôjde z jeho strany k úhrade zvyšnej kúpnej ceny do 5 dní odo dňa doručenia oznámenia o úspešnosti jeho podania v rámci verejného ponukového konania, prepadne jeho záloha vo výške 100,00 € v prospech konkurznej podstaty.

 

Záloha zložená záujemcami, ktorých ponuka nebola správcom označená za víťaznú bude dotknutým záujemcom vrátená do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia príslušného kola verejného ponukového konania.

 

Bližšie informácie týkajúce sa ponúkaného majetku si záujemca môže vyžiadať telefonicky u správcu, na tel. č.: 02/32 11 53 00, prípadne mailom na adrese: recovery@hmg.sk.

 

 1. Termín a miesto na predkladanie ponúk

 

Ponuky na odkúpenie majetku úpadcu sa predkladajú v zalepenej obálke viditeľne označenej nápisom „ForHaus s.r.o. – VEREJNÉ PONUKOVÉ KONANIE – NEOTVÁRAŤ“ na adrese správcovskej kancelárie správcu: Nám. SNP 17, 974 01 Banská Bystrica.

 

Ponuka musí obsahovať:

- Presné vymedzenie predmetu predaja, o ktorý má záujemca záujem tak, aby bolo možné ho jednoznačne identifikovať;

-  Návrh kúpnej ceny v eurách (€) s rozlíšením na kúpnu cenu s DPH a na kúpnu cenu bez DPH za každú položku o ktorej kúpu prejaví záujem;

- Doklad preukazujúci totožnosť, ktorým u záujemcu - fyzickej osoby je neoverená kópia občianskeho preukazu či cestovného dokladu a u záujemcov - právnických osôb je to výpis z príslušného registra podľa osobitného predpisu, ktorý nebude starší ako 3 mesiace.

 

Ponuky záujemcov musia byť správcovi doručené v lehote do 21 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia oznámenia o vyhlásení III. kola verejného ponukového konania v Obchodnom vestníku SR. Záujemca je oprávnený do verejného ponukového konania predložiť len jednu ponuku na rovnaký predmet ponukového konania, pričom raz predloženú ponuku nemožno viac meniť ani vziať späť. Ponuka musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v tomto ozname o vyhlásení III. kola verejného ponukového konania.

 

Ponuka musí byť napísaná v slovenskom jazyku.

 

Každý záujemca môže predložiť len jednu ponuku, ktorá sa bude týkať určitého majetku patriaceho do konkurznej podstaty. V prípade, že záujemca predloží viacero ponúk, ktoré sa budú týkať rovnakej časti majetku konkurznej podstaty, bude sa brať zreteľ iba na jednu ponuku, a to tú, v ktorej ponúkol najvyššiu cenu za odkúpenie predmetu predaja.

 

V prípade, že dôjde k stretu dvoch alebo viacerých ponúk s rovnakým najvyšším podaním, má prednosť tá ponuka, ktorá bola doručená ako prvá.

 

 1. Termín a miesto otvárania obálok

 

Otvorenie predložených obálok s ponukami na odkúpenie majetku uskutoční správca do 5 pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom o tomto otváraní sa vyhotoví úradný záznam.

 

 1. Lehota na vyhodnotenie ponúk

 

Správca konkurznej podstaty vypracuje písomné vyhodnotenie doručených ponúk v lehote 5 pracovných dní odo dňa otvárania ponúk.

 

Správca vyhodnotí predložené ponuky komplexne s ohľadom na príslušné ustanovenia ZKR a záväzný pokyn príslušného orgánu Úpadcu.

 

Správca konkurznej podstaty vyrozumie všetkých záujemcov o výsledku príslušného kola verejného ponukového konania v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa otvárania ponúk.

 

Mgr. Tomáš Zahradník, komplementár spoločnosti

HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu